Sobota 25.05.2019
Dnes má meniny 
Urban
°C
13.11.2018 10:16

Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu pripravuje nové výzvy


Ilustračná snímka, zdroj: Parlamentné listy


Základné školy budú môcť opäť získať príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania, ďalšia výzva je orientovaná na podporu čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziách.


Nenávratný finančný príspevok na pedagogických asistentov, asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením či vytváranie inkluzívnych tímov budú môcť základné školy získať v rámci pripravovanej výzvy V základnej škole úspešnejší II.

Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR ju vyhlási ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje s cieľom podporiť aktivity prispievajúce k vyrovnávaniu znevýhodnenia žiakov a zabezpečenia rovnosti príležitostí žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese.

V rámci operačného programu Ľudské zdroje vyčlení ministerstvo školstva z Európskeho sociálneho fondu objem finančných prostriedkov vo výške 9,5 milióna eur. Pre základné školy v menej rozvinutých regiónoch je určených 9 miliónov eur a pol milióna eur je určených pre základné školy Bratislavského samosprávneho kraja ako rozvinutejšieho regiónu.

Oprávneným žiadateľom o nenávratný finančný príspevok sú základné školy zaradené do siete škôl a školských zariadení, ktoré zabezpečujú výchovu a vzdelávanie podľa zákona č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školský zákon). V prípade, ak základná škola nemá právnu subjektivitu, oprávneným žiadateľom je jej zriaďovateľ. Základné školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sú oprávneným žiadateľom len pre aktivitu zameranú na vytvorenie pracovného miesta pre asistenta učiteľa pre žiaka so zdravotným znevýhodnením.

Základným školám je tak umožnené vytvorenie nových pracovných miest nad rámec existujúcich miest v školách pre pozície pedagogických asistentov, školských psychológov, sociálnych pedagógov, špeciálnych pedagógov či asistentov učiteľa. Ide o doplnkové financovanie novovytvorených miest k miestam financovaným zo štátneho rozpočtu.

Schvaľovanie projektov bude prebiehať systémom hodnotiacich kôl až do vyčerpania alokácie. Dátumy hodnotiacich kôl budú zverejnené spolu s vyhlásenou výzvou na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: https://www.minedu.sk/14820-sk/vyzvy-na-predkladanie-dopytovo-orientovanych-projektov/.

O financie sa môžu uchádzať aj gymnáziá

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlási dopytovo orientovanú výzvu za účelom zvýšenia kvality vzdelávania na gymnáziách v oblastiach čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti.

Výzva je určená pre všetky kraje, vrátane Bratislavského samosprávneho kraja. Pre školy v menej rozvinutých regiónoch je z celkového objemu finančných prostriedkov v sume 20 miliónov eur určených 18,5 milióna eur a 1,5 milióna eur je pre školy Bratislavského samosprávneho kraja ako viac rozvinutého regiónu.

Táto výzva bude zameraná na žiakov gymnázií vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP), ako aj na pedagogických a odborných zamestnancov gymnázií. Žiadať o prostriedky budú môcť gymnáziá v zmysle §27 ods. 2 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré sú zaradené do siete škôl a školských zariadení SR.

V rámci projektov bude možné podporiť realizáciu mimoškolskej činnosti, na ktorú sa neuplatňuje vzdelávací poukaz, a ktorá nie je realizovaná v rámci výchovného programu, zaradenia extra hodín, vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov, vrátane zakladania pedagogických klubov.

Schvaľovanie projektov bude prebiehať systémom hodnotiacich kôl až do vyčerpania alokácie. Dátumy hodnotiacich kôl budú zverejnené spolu s vyhlásenou výzvou na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: https://www.minedu.sk/14820-sk/vyzvy-na-predkladanie-dopytovo-orientovanych-projektov/.

Autor: (Zdroj: mšvvš)


komentáre
SHOW ALL
podobné
11.05.2017
Na vybraných orgánoch štátnej správy pribudnú analytické útvary
Na vybraných ústredných orgánoch štátnej správy chýbajú analytické útvary, s podporou Európskej únie ich však zriadia. Umožní to národný projekt „Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov na vybraných ústredných orgánoch štátnej správy“.
viac
29.05.2017
Ministerstvo vnútra SR poskytne finančné prostriedky na komunitné centrá
Obce, mestá a mimovládne organizácie môžu opäť stavať nové či rekonštruovať už existujúce komunitné centrá.
viac
20.07.2017
Univerzity dostanú financie na vzdelávanie odborníkov na eurofondy
Na jeseň sa na desiatich slovenských univerzitách rozbehnú nové predmety, ktoré pripravia mladých na prácu s eurofondmi.
viac
25.08.2017
Od nového školského roka nastanú zmeny v príspevku na dopravu žiakov
Novela zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, ktorú poslanci parlamentu odsúhlasili koncom júna, prináša so sebou zmenu v príspevku na dopravu.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
76.92 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.72 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
20.35 %