Pondelok 25.06.2018
Dnes má meniny 
Olívia, Tadeáš
21°C Bratislava
21.08.2017 10:19

Primátor mesta Handlová: Pristúpili sme na uznanie záväzku, cítime však krivdu


Senior centrum v Handlovej.


Handlovská samospráva má zaplatiť viac ako 500-tisíc eur za porušenie zákona o verejnom obstarávaní pri projekte, ktorý mesto uskutočňovalo v rokoch 2010 - 2013 s názvom „Senior centrum – komplex sociálnych služieb v Handlovej“.


Mesto zaplatí, aby nepoškodilo svojich obyvateľov. Stále si však stojí za tým, že v čase realizácie projektu dodržalo vtedy platné postupy, ktoré schvaľoval riadiaci orgán.

Mesto Handlová získalo a  vyčerpalo nenávratný finančný príspevok (NFP) na projekt „Senior centrum – komplex sociálnych služieb v Handlovej“ v  rokoch 2010 - 2013 v celkovej sume 2 545 150,19 eura (z toho 85 % zo zdrojov EÚ, 10 % zdrojov zo štátneho rozpočtu a 5 % bolo spolufinancovanie mesta). Po skončení programového obdobia, počas ktorého Handlovčania získali zdroje na projekt a kde každý dokument podliehal schvaľovaniu riadiacim orgánom, sa začal po dlhom čase proces „novej“ kontroly a koncom marca 2016 vykonal kontrolu Úrad vládneho auditu. V Handlovej boli zistené dve nezrovnalosti. Jedna sa údajne týka nehospodárneho vynaloženia prostriedkov a druhá pochybenia v  procese verejného obstarávania.

V  apríli 2017 mesto obdržalo závery z administratívnej kontroly dokumentácie k verejnému obstarávaniu, súvisiacemu týmto projektom, z  ktorých vyplynulo, že riadiaci orgán pre ROP, teda Ministerstvo pôdohospodárstva a  rozvoja vidieka SR (ďalej RO) konštatuje porušenie zákona o verejnom obstarávaní verejným obstarávateľom. Uvádza tiež, že obstarávateľ porušil pravidlá VO v  piatich bodoch a jedným dychom dodáva, že body 2 až 4 nemali vplyv na výsledok verejného obstarávania. V  závere, na základe vládneho auditu navrhol 25 % finančnú korekciu, t. z. mesto má za tento projekt vrátiť, v  dôsledku zistených nezrovnalostí, 521 523,31 eura. Kontrola, ktorú vykonal Úrad pre verejné obstarávanie pred niekoľkými rokmi (po skončení realizácie projektu) nezačala konanie o uložení sankcie. Mesto intenzívne komunikovalo s RO aj v roku 2016, no napriek tomu ten na korekcii 25 %. Okrem intenzívnych rokovaní s  Úradom vládneho auditu ako aj s RO si mesto zazmluvnilo dve právne kancelárie na posúdenie skutkového stavu, ako aj pripravenie návrhu a  uplatnenie procesných prostriedkov obrany voči rozhodnutiu.

 V  realizačnej fáze projektu všetko v  poriadku

Každá samospráva, v  realizačnej fáze projektu neurobí pri takejto investícii a v zmysle platných zákonov a pravidiel projektov ani krok bez toho, aby RO danému procesu nedal svojím podpisom a  pečiatkou zelenú. Jednoducho by nedostala peniaze. Tak Handlová dostala podpisy a  pečiatky na dokumenty, ktoré boli v  rokoch 2010 - 2013 v  poriadku a takéto rozhodnutia brala ako záväzné. Minuloročný vládny audit mal v  rukách totožné dokumenty, ako RO vykonávajúci kontrolu v realizačnej fáze projektu. Na základe ich overenia RO vyplatil finančný príspevok prijímateľovi, teda mestu Handlová. Tie isté dokumenty mesto stoja dnes viac ako 500-tisíc eur. Primátor Rudolf Podoba poukazuje na vysokú kvalitu projektu, pričom takáto korekcia ju spochybňuje: „Dovolím si tvrdiť, že mestu sa podarilo vybudovať jedinečné zariadenie, ktoré spĺňa najprísnejšie kritériá. V Trenčianskom kraji bol projekt hodnotený ako projekt s najlepšie vynaloženými prostriedkami v  programovom období. Všetky prísne ukazovatele sa nám darí napĺňať. Projekt je nadmieru úspešný, vytvoril 50 pracovných miest a 100 klientom, s  prevažne vysokou mierou odkázanosti, ponúkol nový domov. Podarilo sa nastaviť efektívny model financovania. Táto mestská nezisková organizácia sa teší dôvere klientov, ich rodinných príslušníkov a zamestnancov,“ uzavrel s tvrdením, že prostriedky boli vynaložené maximálne účelne a nik sa projektom neobohatil.

 Rozum povedal zaplatiť, srde kázalo súdiť sa

Mesto Handlová stálo pred rozhodnutím súdiť sa so štátom, alebo zaplatiť. Koncom júla 2017 handlovský poslanecký zbor rokoval o troch variantoch, ako bude mesto postupovať vo veci vyrúbenej korekcie. Ponúkala sa možnosť nezaplatiť a trvať na tom, že mesto nepochybilo a pristúpiť k  súdnemu sporu. Druhým variantom bolo zaplatiť celú čiastku naraz vďaka vytvorenému rezervnému fondu mesta. Mesto zvolilo tretiu cestu postupných splátok s odkladom na budúci rok, ktorý už prekonzultovalo s RO. Výška korekcie sa tak rozdelí na tri rovnaké diely, pričom bude do roku 2020 na takýto účel použitý rezervný fond mesta.

 Ak by sa mesto rozhodlo inak...

V  prípade, že by sa mesto rozhodlo nezaplatiť, RO postupuje v  zmysle §27a ods. 5 zákona 528/2008 - Zákon o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva, ktorý hovorí o postupe pri porušení pravidiel a postupov verejného obstarávania, t. j. rozhodne o vrátení jedenapolnásobku sumy uvedenej v žiadosti o vrátenie, najviac však do výšky 100 % poskytnutého príspevku alebo jeho častí, vzťahujúcich sa na predmet zákazky. Ten predmet zákazky, ktorý bol v rokoch realizácie projektu v poriadku a v  súlade so všetkými podmienkami a zákonmi. Z  viac ako 500-tisíc eur by sa tak razom mohlo stať 2,3 milióna eur a  to samospráva svojim obyvateľom urobiť nemienila.

 Príbeh sa zaplatením viac ako pol milióna nekončí

Verejné obstarávanie v čase realizácie projektu mesto zverilo do rúk odborníkom, keďže rozsiahlosť projektu si to vyžiadala a  takýto postup je pre samosprávy bežný. Preto sa mesto pýta: „Prečo by malo platiť za údajné chyby? Súčasný právny rámec takéto situácie nerieši. Preto Mestské zastupiteľstvo Handlovej poverilo koncom júla 2017 primátora podpisom zmluvy s advokátskou kanceláriou o možnosti uplatnenia náhrady škody spôsobenej mestu Handlová spoločnosťou EUROPROJECT & TENDER, s. r. o., ktorá uskutočňovala verejné obstarávanie.

Ešte jednu odpoveď je mesto dlžné verejnosti. Tá sa týka vrátenia finančných prostriedkov v sume 42-tisíc eur za údajné nehospodárne vynaložené prostriedky. Zo žiadosti a priloženej dokumentácie o vrátenie finančných prostriedkov od RO, ktorú doručili mestu v marci 2017, nie je jednoznačne definované zavinenie mesta a nemá oporu v  platnej legislatíve. Preto handlovská samospráva prostriedky odmieta vrátiť, nezaplatila ich a bude sa súdiť. Znenie spomínanej žiadosti zľahka podsúva otázku, či je samospráva oprávnená nazerať do účtovníctva obchodných spoločností a kontrolovať ich.

Obecné noviny č. 33-34/2017

 

Autor: (msú-jp)


komentáre
SHOW ALL
podobné
11.03.2016
Zástupcovia Združenia miest a obcí Slovenska navštívili bruselské inštitúcie EÚ
Bratislava – 11. marca 2016 - V dňoch 9. a 10. marca 2016 sa v Bruseli uskutočnili pracovné stretnutia zástupcov ZMOS s podpredsedom EK a komisárom pre energetiku Marošom Šefčovičom, stálym predstaviteľom SR pri EÚ Petrom Javorčíkom a prezidentom Výboru regiónov Marku Markkulom.
viac
27.04.2016
Kúpeľné mestečko Trenčianske Teplice vyhlásilo vojnu reklamnému smogu
Z ulíc zmizne počas mája a júna niekoľko desiatok reklamných billboardov a pútačov.
viac
18.05.2016
Silná samospráva – pilier stabilnej spoločnosti
V bratislavskej Inchebe dnes o 13. hodine začal 27. snem Združenia miest a obcí Slovenska.
viac
30.03.2017
Za jarné upratovanie môžu Handlovčania vyhrať zeleň
Handlovská samospráva pripravuje jarné upratovanie mesta pod názvom V Handlovej kvitnú kvety, nie smeti. Za najaktívnejší prístup pri čistení verejných priestranstiev, ktoré sa bude konať od 1. do 13. apríla, obyvateľov i odmení, informovala hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
78.77 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.46 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
18.77 %