Pondelok 23.10.2017
Dnes má meniny 
Alojzia
10°C Bratislava
13.09.2017 05:34

V Liptovskom Mikuláši rokovala Komora obcí ZMOS


Pohľad na účastníkov rokovania.


V poradí 4. rokovanie Komory obcí Združenia miest a obcí Slovenska sa uskutočnilo 7. septembra v Liptovskom Mikuláši.


Rokovanie zvolal a viedol predseda Komory obcí a podpredseda ZMOS Ľubomír Lőrincz, ktorý členov komory pozval k piatim bodom rokovania. Prvým bola problematika IOM, potom členovia komory prerokovali materiál Inštitútu finančnej politiky a následne sa venovali problematike obcí s najnižším počtom obyvateľov. Rokovanie ukončila diskusia v bode rôzne.

Informáciu o aktuálnom stave informačného systému IOM prezentoval zástupca Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Alfonz Aczel. Uviedol, že projekt sa nachádza v štádiu, keď sa riešia individuálne prípady nespolupracujúcich obcí a požiadal ZMOS o pomoc pri komunikácii s týmito obcami. Upozornil tiež, že do systému musia zo zákona vstúpiť všetky samosprávy, ktoré majú matričný úrad. Obce sa však môžu zapojiť aj dobrovoľne, takých je zatiaľ 37. V tomto prípade si však obec určité náklady musí hradiť z vlastných zdrojov. V tejto súvislosti v diskusii vyplynul podnet, aby sa obciam, ktoré dobrovoľne vstúpili do systému, resp. chcú doň vstúpiť, umožnilo čerpať dotácie prostredníctvom zavedenia dotačného systému zriadeného pre tento účel.

V ďalšej diskusii členovia Komory obcí otvorili aj otázku rýchlosti a dostupnosti požadovaných výstupov systému (napr. výpisov z katastra),  spoplatnenia služieb resp. správnych poplatkov, možného zapojenia sa ďalších obcí do systému ako aj otázku funkcionalít a dostupných služieb systému. Téma IOM bude tiež predmetom rokovania Rady ZMOS, ktoré sa uskutoční 21. – 22. septembra 2017 v Štrbe.

Materiál Inštitútu finančnej politiky „Skrytý poklad v samospráve“ uviedol výkonný podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Turčány. Vo svojom vystúpení poukázal na nedostatky a nekompetentnosť v troch častiach dokumentu. Podľa jeho slov „efektívnosť v samospráve je v dokumente meraná len jedným ukazovateľom, a to pomerom výdavkov na správu k celkovým výdavkom, čo ZMOS považuje za nedostatočné a nesprávne“. Jozef Turčány ďalej konštatoval: „V dokumente sa navrhuje, aby sa novými správnymi jednotkami stali matričné obvody, to znamená, že by sa výkon správy realizoval len v tých mestách a obciach, v ktorých sídli matričný úrad. S týmto návrhom ZMOS opäť nesúhlasí, keďže existuje stav, kde matričný úrad zastrešuje len zopár obcí s menším počtom obyvateľov, no na druhej strane môže existovať matričný úrad s neporovnateľne vyšším počtom obcí a vyšším počtom obyvateľov, čím by neboli naplnené predstavy dokumentu o sústreďovaní výkonu správy do približne rovnakých územných aglomerácií.“ Výkonný podpredseda ďalej upozornil na to, že „v oblasti odmeňovania sa v dokumente porovnávajú platy v samospráve s platmi zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním, čo ZMOS považuje za účelové, keďže veľký počet funkčných miest a úkonov v samospráve nevyžaduje vysokoškolské vzdelanie.“

Podpredseda ZMOS a predseda Komory obcí Ľubomír Lőrincz v záverečnom zhrnutí tejto problematiky poznamenal, že ZMOS je ochotný diskutovať o predmetnej téme ako aj spolupracovať pri príprave nového materiálu, ktorý sa bude zaoberať danou problematikou. 

Bod venovaný problematike obcí s najnižším počtom obyvateľov vo vzťahu k výkonu a financovaniu originálnych a prenesených kompetencií v zmysle uznesenia Rady ZMOS č. 231 z 27. a 28. júna 2017 uviedol Ľubomír Lőrincz. Prítomných stručne oboznámil s problematikou a pripomenul genézu rokovaní k téme najmenších obcí. Stručne informoval o zatiaľ poslednom stretnutí k tejto téme, ktoré sa uskutočnilo v obci Čaňa. Ako ďalej konštatoval, malé obce ťaží niekoľko problémových oblastí. Presnejšie: najmenšie obce vraj nie sú dostatočne informované o zasadnutiach orgánov ZMOS a o výstupoch z nich, ďalším je problém s výkonom preneseného výkonu štátnej správy najmä z dôvodu nedostatočného zabezpečenia financovania prenesených kompetencií zo strany štátu. Sú príklady, keď štát na prenesený výkon obci uhrádza sumu nula eur, resp. neprimerane nízke sumy vo výške 1, 2 či 3 eurá. V takých prípadoch požadujú, aby tieto kompetencie vykonával štát, napr. prostredníctvom okresných úradov. Tretia oblasť sa týkala malých obcí, ktoré majú problém aj s financovaním a výkonom originálnych kompetencií, keďže rozpočtové príjmy najmenších obcí nepostačujú na financovanie ich výkonu. Štvrtý aspekt problematiky reagoval na požiadavku malých obcí, aby ZMOS vypracovalo „manuál“, v ktorom by bolo uvedené, ako majú obce postupovať v prípade, ak im štát na prenesený výkon neposkytne žiadne finančné prostriedky. To platí aj na výkon originálnych kompetencií, kde malé obce tie žiadajú podobné riešenie.

V tomto bode rokovania predseda Komory obcí ZMOS Ľubomír Lőrincz pripomenul, že je úlohou najmä predsedov jednotlivých regionálnych združení ZMOS, ktorí sú zároveň aj členmi Rady ZMOS informovať svojich členov o všetkých týchto záležitostiach. Zároveň vyzval predsedov regionálnych združení, aby tieto informácie preposielali v rámci svojich regionálnych združení. Viera Krakovská, starostka obce Brusno navrhla, aby sa urobila kontrola dochádzky jednotlivých predsedov regionálnych združení na zasadnutia orgánov ZMOS a aby po vyhodnotení boli následne obce regionálneho združenia, ktorého predseda sa rokovaniach pravidelne nezúčastňuje, na túto skutočnosť upozornené. Je úlohou predsedu regionálneho združenia informovať svojich členov. V tomto bode sa v diskusii nedospelo k jednotnému záveru. Téma bude predmetom rokovania Komory miest, ako aj Rady ZMOS 21. a 22. septembra 2017 v Štrbe. Pri návrhu riešení je potrebné postupovať opatrne, ide o dlhodobý proces, ktorý treba chápať v celom kontexte miestnej správy na Slovensku.

Predseda Komory obcí ZMOS Ľubomír Lőrincz ďalej pripomenul, že čiastočné riešenie poskytuje zriaďovanie spoločných obecných úradovní, problém u najmenších obcí však spočíva v nedostatku finančných prostriedkov potrebných na chod spoločného úradu. V nadväznosti na požiadavku týkajúcu sa vytvorenia „manuálu“ členovia Komory obcí konštatovali, že ZMOS by nemal byť tým subjektom, ktorý bude samosprávy usmerňovať v tom, ako nevykonávať zákonom ustanovené originálne kompetencie a prenesený výkon štátnej správy.

Starostka obce Brusno Viera Krakovská navrhla, aby predsedovia jednotlivých regionálnych združení v rámci svojich RZ vykonali prieskum v malých obciach, ktorého cieľom bude zistiť, koľko malých obcí a s výkonom akých prenesených a originálnych kompetencií majú ťažkosti vzhľadom na nedostatočné finančné zabezpečenie ich výkonu. Zároveň V. Krakovská požiadala, aby sa prijalo uznesenie, v ktorom ZMOS upozorní na negatívne dopady rušenia výziev zo strany riadiacich orgánov na obce a aby sa odmietla zodpovednosť samospráv za nečerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ.

Výkonný podpredseda ZMOS Milan Muška pripomenul, že na rokovanie Rady ZMOS 21. - 22. 9. 2017 v Štrbe bude prizvaný štátny tajomník MDaV SR k téme prípravy nového stavebného zákona. Je potrebné, aby ZMOS  k tejto problematike zaujalo jednotný postoj, pretože pravdepodobne opätovne tu bude tlak na nové usporiadanie siete stavebných úradov. Jedným z návrhov je aj rozdelenie súčasného stavebného zákona na dve časti, či návrh na odňatie stavebnej agendy obciam. V tejto súvislosti predseda Komory obcí prítomných informoval o zámere zorganizovať pracovné stretnutie zástupcov spoločných obecných úradov k téme stavebnej agendy. Orientačným termínom uskutočnenia tohto stretnutia je zatiaľ koniec septembra, alebo október 2017.

Autor: (zmos)


komentáre
SHOW ALL
podobné
22.04.2016
Dotácie kraja podporia aktivity ekonomického rozvoja vidieckych oblastí
Mestá a obce v bratislavskom regióne i mestské časti Bratislavy budú môcť Bratislavský samosprávny kraj (BSK) požiadať o dotácie, ktoré majú podporiť ekonomický potenciál vidieckych oblastí kraja.
viac
09.05.2017
Sociálna politika v trendoch a súvislostiach
Združenie miest a obcí Slovenska sa v rámci Centra sociálneho dialógu II. orientuje aj na sociálnu politiku.
viac
18.05.2017
Prvý deň rokovania 28. snemu ZMOS
V bratislavskej Inchebe sa v stredu 17. mája popoludní začalo rokovanie 28. snemu Združenia miest a obcí Slovenska. Ústredné heslo rokovania tentoraz znie: Obhajujeme decentralizáciu, podporujeme modernizáciu.
viac
22.09.2017
Systém informatizácie by mal na celom Slovensku fungovať do piatich rokov
Princíp jedenkrát a dosť v oblasti informatizácie na úradoch by mal v súčasnosti platiť v Slovenskej republike už v 2100 mestách a obciach. V priebehu ďalších piatich rokov by to malo byť na území celého Slovenska. Uviedol to na tlačovej konferencii ZMOS výkonný podpredseda Milan Muška.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
79.37 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.14 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
17.49 %