Pondelok 24.09.2018
Dnes má meniny 
Ľuboš, Ľubor
12°C Bratislava
13.09.2017 05:34

V Liptovskom Mikuláši rokovala Komora obcí ZMOS


Pohľad na účastníkov rokovania.


V poradí 4. rokovanie Komory obcí Združenia miest a obcí Slovenska sa uskutočnilo 7. septembra v Liptovskom Mikuláši.


Rokovanie zvolal a viedol predseda Komory obcí a podpredseda ZMOS Ľubomír Lőrincz, ktorý členov komory pozval k piatim bodom rokovania. Prvým bola problematika IOM, potom členovia komory prerokovali materiál Inštitútu finančnej politiky a následne sa venovali problematike obcí s najnižším počtom obyvateľov. Rokovanie ukončila diskusia v bode rôzne.

Informáciu o aktuálnom stave informačného systému IOM prezentoval zástupca Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Alfonz Aczel. Uviedol, že projekt sa nachádza v štádiu, keď sa riešia individuálne prípady nespolupracujúcich obcí a požiadal ZMOS o pomoc pri komunikácii s týmito obcami. Upozornil tiež, že do systému musia zo zákona vstúpiť všetky samosprávy, ktoré majú matričný úrad. Obce sa však môžu zapojiť aj dobrovoľne, takých je zatiaľ 37. V tomto prípade si však obec určité náklady musí hradiť z vlastných zdrojov. V tejto súvislosti v diskusii vyplynul podnet, aby sa obciam, ktoré dobrovoľne vstúpili do systému, resp. chcú doň vstúpiť, umožnilo čerpať dotácie prostredníctvom zavedenia dotačného systému zriadeného pre tento účel.

V ďalšej diskusii členovia Komory obcí otvorili aj otázku rýchlosti a dostupnosti požadovaných výstupov systému (napr. výpisov z katastra),  spoplatnenia služieb resp. správnych poplatkov, možného zapojenia sa ďalších obcí do systému ako aj otázku funkcionalít a dostupných služieb systému. Téma IOM bude tiež predmetom rokovania Rady ZMOS, ktoré sa uskutoční 21. – 22. septembra 2017 v Štrbe.

Materiál Inštitútu finančnej politiky „Skrytý poklad v samospráve“ uviedol výkonný podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Turčány. Vo svojom vystúpení poukázal na nedostatky a nekompetentnosť v troch častiach dokumentu. Podľa jeho slov „efektívnosť v samospráve je v dokumente meraná len jedným ukazovateľom, a to pomerom výdavkov na správu k celkovým výdavkom, čo ZMOS považuje za nedostatočné a nesprávne“. Jozef Turčány ďalej konštatoval: „V dokumente sa navrhuje, aby sa novými správnymi jednotkami stali matričné obvody, to znamená, že by sa výkon správy realizoval len v tých mestách a obciach, v ktorých sídli matričný úrad. S týmto návrhom ZMOS opäť nesúhlasí, keďže existuje stav, kde matričný úrad zastrešuje len zopár obcí s menším počtom obyvateľov, no na druhej strane môže existovať matričný úrad s neporovnateľne vyšším počtom obcí a vyšším počtom obyvateľov, čím by neboli naplnené predstavy dokumentu o sústreďovaní výkonu správy do približne rovnakých územných aglomerácií.“ Výkonný podpredseda ďalej upozornil na to, že „v oblasti odmeňovania sa v dokumente porovnávajú platy v samospráve s platmi zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním, čo ZMOS považuje za účelové, keďže veľký počet funkčných miest a úkonov v samospráve nevyžaduje vysokoškolské vzdelanie.“

Podpredseda ZMOS a predseda Komory obcí Ľubomír Lőrincz v záverečnom zhrnutí tejto problematiky poznamenal, že ZMOS je ochotný diskutovať o predmetnej téme ako aj spolupracovať pri príprave nového materiálu, ktorý sa bude zaoberať danou problematikou. 

Bod venovaný problematike obcí s najnižším počtom obyvateľov vo vzťahu k výkonu a financovaniu originálnych a prenesených kompetencií v zmysle uznesenia Rady ZMOS č. 231 z 27. a 28. júna 2017 uviedol Ľubomír Lőrincz. Prítomných stručne oboznámil s problematikou a pripomenul genézu rokovaní k téme najmenších obcí. Stručne informoval o zatiaľ poslednom stretnutí k tejto téme, ktoré sa uskutočnilo v obci Čaňa. Ako ďalej konštatoval, malé obce ťaží niekoľko problémových oblastí. Presnejšie: najmenšie obce vraj nie sú dostatočne informované o zasadnutiach orgánov ZMOS a o výstupoch z nich, ďalším je problém s výkonom preneseného výkonu štátnej správy najmä z dôvodu nedostatočného zabezpečenia financovania prenesených kompetencií zo strany štátu. Sú príklady, keď štát na prenesený výkon obci uhrádza sumu nula eur, resp. neprimerane nízke sumy vo výške 1, 2 či 3 eurá. V takých prípadoch požadujú, aby tieto kompetencie vykonával štát, napr. prostredníctvom okresných úradov. Tretia oblasť sa týkala malých obcí, ktoré majú problém aj s financovaním a výkonom originálnych kompetencií, keďže rozpočtové príjmy najmenších obcí nepostačujú na financovanie ich výkonu. Štvrtý aspekt problematiky reagoval na požiadavku malých obcí, aby ZMOS vypracovalo „manuál“, v ktorom by bolo uvedené, ako majú obce postupovať v prípade, ak im štát na prenesený výkon neposkytne žiadne finančné prostriedky. To platí aj na výkon originálnych kompetencií, kde malé obce tie žiadajú podobné riešenie.

V tomto bode rokovania predseda Komory obcí ZMOS Ľubomír Lőrincz pripomenul, že je úlohou najmä predsedov jednotlivých regionálnych združení ZMOS, ktorí sú zároveň aj členmi Rady ZMOS informovať svojich členov o všetkých týchto záležitostiach. Zároveň vyzval predsedov regionálnych združení, aby tieto informácie preposielali v rámci svojich regionálnych združení. Viera Krakovská, starostka obce Brusno navrhla, aby sa urobila kontrola dochádzky jednotlivých predsedov regionálnych združení na zasadnutia orgánov ZMOS a aby po vyhodnotení boli následne obce regionálneho združenia, ktorého predseda sa rokovaniach pravidelne nezúčastňuje, na túto skutočnosť upozornené. Je úlohou predsedu regionálneho združenia informovať svojich členov. V tomto bode sa v diskusii nedospelo k jednotnému záveru. Téma bude predmetom rokovania Komory miest, ako aj Rady ZMOS 21. a 22. septembra 2017 v Štrbe. Pri návrhu riešení je potrebné postupovať opatrne, ide o dlhodobý proces, ktorý treba chápať v celom kontexte miestnej správy na Slovensku.

Predseda Komory obcí ZMOS Ľubomír Lőrincz ďalej pripomenul, že čiastočné riešenie poskytuje zriaďovanie spoločných obecných úradovní, problém u najmenších obcí však spočíva v nedostatku finančných prostriedkov potrebných na chod spoločného úradu. V nadväznosti na požiadavku týkajúcu sa vytvorenia „manuálu“ členovia Komory obcí konštatovali, že ZMOS by nemal byť tým subjektom, ktorý bude samosprávy usmerňovať v tom, ako nevykonávať zákonom ustanovené originálne kompetencie a prenesený výkon štátnej správy.

Starostka obce Brusno Viera Krakovská navrhla, aby predsedovia jednotlivých regionálnych združení v rámci svojich RZ vykonali prieskum v malých obciach, ktorého cieľom bude zistiť, koľko malých obcí a s výkonom akých prenesených a originálnych kompetencií majú ťažkosti vzhľadom na nedostatočné finančné zabezpečenie ich výkonu. Zároveň V. Krakovská požiadala, aby sa prijalo uznesenie, v ktorom ZMOS upozorní na negatívne dopady rušenia výziev zo strany riadiacich orgánov na obce a aby sa odmietla zodpovednosť samospráv za nečerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ.

Výkonný podpredseda ZMOS Milan Muška pripomenul, že na rokovanie Rady ZMOS 21. - 22. 9. 2017 v Štrbe bude prizvaný štátny tajomník MDaV SR k téme prípravy nového stavebného zákona. Je potrebné, aby ZMOS  k tejto problematike zaujalo jednotný postoj, pretože pravdepodobne opätovne tu bude tlak na nové usporiadanie siete stavebných úradov. Jedným z návrhov je aj rozdelenie súčasného stavebného zákona na dve časti, či návrh na odňatie stavebnej agendy obciam. V tejto súvislosti predseda Komory obcí prítomných informoval o zámere zorganizovať pracovné stretnutie zástupcov spoločných obecných úradov k téme stavebnej agendy. Orientačným termínom uskutočnenia tohto stretnutia je zatiaľ koniec septembra, alebo október 2017.

Autor: (zmos)


komentáre
SHOW ALL
podobné
18.05.2017
Prvý deň rokovania 28. snemu ZMOS
V bratislavskej Inchebe sa v stredu 17. mája popoludní začalo rokovanie 28. snemu Združenia miest a obcí Slovenska. Ústredné heslo rokovania tentoraz znie: Obhajujeme decentralizáciu, podporujeme modernizáciu.
viac
22.09.2017
Systém informatizácie by mal na celom Slovensku fungovať do piatich rokov
Princíp jedenkrát a dosť v oblasti informatizácie na úradoch by mal v súčasnosti platiť v Slovenskej republike už v 2100 mestách a obciach. V priebehu ďalších piatich rokov by to malo byť na území celého Slovenska. Uviedol to na tlačovej konferencii ZMOS výkonný podpredseda Milan Muška.
viac
20.11.2017
Fiškálna decentralizácia nie je prekážkou pri budovaní sociálneho štátu
„Naplnenie princípov fiškálnej decentralizácie, ktorá bola pokračovaním procesu decentralizácie verejnej správy, nepovažujeme za prekážkou pri budovaní sociálneho štátu, naopak v mnohých oblastiach tomuto procesu pomáha,“ myslí si podpredseda ZMOS Jozef Turčány.
viac
03.07.2018
Premiér: Sme pripravení upraviť prerozdeľovací koeficient pre malé obce
Vláda aj Ministerstvo financií SR sú pripravené upraviť prerozdeľovací koeficient tak, aby z toho profitovali aj menšie obce. Závisí to však od dohody Združenia miest a obcí Slovenska. Na výjazdovom rokovaní vlády v Medzilaborciach to pre novinárov povedal premiér Peter Pellegrini.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
79.49 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.56 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
17.95 %