Pondelok 13.07.2020
Dnes má meniny 
Margita
°C
26.05.2020 09:45

Ako vidia OZV ďalšie financovanie triedeného odpadu?


Ilustračná snímka.


S dvomi otázkami, zameranými na financovanie triedeného odpadu, sme sa obrátili na všetkých 10 organizácií zodpovednosti výroby. Odpovede poslali dve najväčšie (ENVI-PAK, NATUR-PACK), ktoré majú zmluvne podchytených vyše 80 percent slovenských obcí a miest, a tri z menších (NOWAS, RECOBAL,ELEKOS).


Uverejňujeme otázky Obecných novín i odpovede zástupcov OZV.

1. Došlo od nástupu pandémie koronavírusu v obciach a mestách, zazmluvnených vašou OZV, k zvýšeniu financovania komunálneho odpadu (KO)? Ak došlo, triedili obyvatelia obcí (miest) viac, alebo stúpol len zmesový KO?  Prípadne opačne? Prejavilo sa toto zvýšenie objednaním nejakých zvozov navyše?

OZV ENVI-PAK (Hana Nováková): „Z dôvodu, že množstvo ľudí pracuje počas pandémie z domu, prípadne zostalo na OČR s deťmi, sa časť produkovaného odpadu presunula. V prípade väčších miest najmä lokálne, v niektorých obciach sa množstvo vytriedeného odpadu zvýšilo. Vďaka tomuto zvýšeniu bude splnenie cieľov zberu jednoduchšie. Čo však musíme konštatovať, vytriedený odpad je často znečistený, nachádza sa v ňom množstvo zmesového odpadu. Navyše práve v tomto období je vidieť dlhodobý problém, a to, že ľudia pred vyhodením nezmenšujú objem odpadu a kontajnery či vrecia sa javia oveľa plnšie, ako sú v skutočnosti.

V obciach spoločne so zberovými spoločnosťami priebežne analyzujeme a na opodstatnené požiadavky reagujeme. Radi by sme poďakovali obyvateľom za to, že aj počas tejto mimoriadnej situácie nezabúdajú triediť a myslia na životné prostredie. Zároveň na nich apelujeme, aby triedili dôsledne a odpad pred vyhodením poriadne postláčali. Berme ohľad na zamestnancov zberových spoločností, ktorí v súčasnosti zabezpečujú zvýšené objemy odpadov v obciach a mestách, čím prispievajú k udržaniu hygienických podmienok pre obyvateľstvo.“

OZV NATUR-PACK (Michal Sebíň): „Viaceré naše mestá, obce a zberové spoločnosti nám hlásia väčšie množstvo vytriedených odpadov. Rovnako rastie aj množstvo zmesového komunálneho odpadu. Problém je však s recykláciou vytriedeného odpadu. Trh recyklácie papiera, ktorý sa prepadol už koncom roku 2019 sa začína stabilizovať, aktuálne však z dôvodu lacnej ropy, ako aj z dôvodu klesajúceho dopytu po materiáloch spracovaných z druhotných surovín, kolabuje recyklácia plastov. Problém je aj s kovovými obalmi. Tento rok bude pre výrobcov mimoriadne náročné splniť limity pre zhodnotenie a recykláciu.”

OZV NOWAS (Tatjana Straková): „Počas pandémie stúpli množstvá netriedeného aj triedeného odpadu. Zberové spoločnosti nám navýšili fakturáciu za separovaný zber. Pokiaľ ide o náklady na zber zmesového komunálneho odpadu, konkrétne informácie môžu poskytnúť zberové spoločnosti a obce.”

RECOBAL (Claudia Gettlerová): „Všeobecne možno konštatovať, že krátkodobo došlo k zvýšenej produkcii komunálnych odpadov, a tým aj k množstvu vytriedených zložiek v zazmluvnených obciach. Ide o dôsledok toho, že obyvatelia miest a obcí v čase karanténnych opatrení zásadným spôsobom zmenili svoj zaužívaný životný štýl. Rodiny boli viac koncentrované vo svojich domácnostiach, mnohí pracovali z domu alebo dodržiavali zákaz vychádzania. Tvorba odpadu tak kulminovala na jednom mieste - v domácnostiach. V ojedinelých prípadoch to znamenalo aj zvýšenie počtu zvozov, zaznamenali sme výpadky zberu triedených odpadov z domácností v dôsledku výpadku pracovníkov zberových spoločností. Po nástupe zamestnancov boli frekvencie zberov dobehnuté.”

ELEKOS (Maroš Záhorský): „V nami zazmluvnených obciach nedošlo k navýšeniu finančných prostriedkov na zabezpečenie vykonávania triedeného zberu. V tomto smere neprišla na OZV ELEKOS žiadna požiadavka zo strany zberovej spoločnosti (alebo obce postavenej do polohy zberovej spoločnosti). Rovnako zatiaľ neevidujeme ani neobvyklé nárasty mimoriadnych zvozov, ktoré sa inak dejú bez ohľadu na súčasnú situáciu. Sme pripravení plniť v tomto smere aj v budúcnosti. Samozrejme za podmienky, že požiadavka na mimoriadny zvoz alebo zvýšenie frekvencie zberu budú opodstatnené.

2. Aký vývin v oblasti triedenia KO (vrátane financovania) očakávate v obciach v najbližšom období? Napríklad, pripúšťate, že by mohlo častejšie dochádzať k podobným krokom, ako je medializovaný prípad v Prešove, kde Technické služby požiadali mesto o súčinnosť doplatenia za odvozy existujúceho zvýšenia triedeného odpadu?

ENVI - PAK: „V tejto chvíli je predčasné odhadovať, či bude mať pandémia dopad na financovanie triedeného zberu. Predsa preventívne opatrenia stále trvajú, i keď už v menšej miere ako v marci alebo v apríli. Očakávame celkové spomalenie ekonomiky a negatívny vplyv protipandemických opatrení najmä v druhom a treťom štvrťroku. Zároveň sme zaznamenali stagnovanie recyklácie druhotných surovín, minimálne pokiaľ ide o plasty.

Bez ohľadu na súčasnú situáciu musí byť financovanie triedeného zberu v každej obci zabezpečené zmluvnou OZV a obec nemá na triedený zber doplácať. Tak sa zabráni tomu, aby boli ľudia demotivovaní triediť odpad, a pokračovali v dobre naštartovanom pro-ekologickom prístupe. Naša OZV je pripravená na výkyvy trhu, ktoré môžu byť spôsobené rôznymi okolnosťami. Samozrejme, Slovensko ostáva súčasťou európskeho trhu, a preto dôležitým faktorom bude znovuobnovenie činnosti recyklačných kapacít nielen u nás, ale aj v okolitých krajinách.

V najbližšom období sa určite bude často skloňovať nová definícia komunálneho odpadu, ktorá prichádza do platnosti od 1. júla. Táto zmena uprostred roka ovplyvní fungovanie zavedených systémov odpadového hospodárstva v obciach. Zároveň to významne zasiahne do existujúcich zmluvných vzťahov výrobcov obalov a neobalových výrobkov s OZV a rovnako tak do vzťahov medzi OZV a obcami, v ktorých financujú triedený zber.”

NATUR-PACK: „V súvislosti s opatreniami prijatými Úradom verejného zdravotníctva a vládou hrozí riziko výpadku recyklačných množstiev, na trhu sa znižuje aj objem recyklačných poplatkov.

Časť prevádzok sa postupne otvorí, alebo sa už otvára. Predpovede hospodárskeho rastu sú však negatívne a preto neočakávame, že sa po uvoľnení opatrení vráti hospodárstvo do stavu pred koronou. Niekoľko našich klientov ukončilo výrobu úplne, časť z nich ide a dlhodobo pôjde v obmedzenom režime, mnohé firmy prepustili časť zamestnancov. Z dlhodobého hľadiska je dôležité aj legislatívne prostredie – teda aká bude výška cieľov od 1. júla 2020, ako budú vyzerať vyhlášky k poslednej novele zákona o odpadoch, aké definitívne stanovisko k zmene definície komunálneho odpadu.

V nadväznosti na aktuálnu situáciu v našom partnerskom meste Prešov dopĺňame, že náklady na triedený zber v meste Prešov financuje výlučne naša OZV. Technické služby mesta žiadali iba o schválenie kontokorentného úveru z dôvodu momentálneho výpadku financií.”

NOWAS: „Ťažko presne odhadnúť, aký bude vývoj, ale môžeme predpokladať, že zmenou ekonomických podmienok sa situácia skomplikuje, a nebude dostatok zdrojov na financovanie triedeného zberu.”

RECOBAL: „Očakávame, že v dôsledku utlmenia ekonomických aktivít počas dvoch mesiacov dôjde k logickému znižovaniu množstva nahlasovaných obalových materiálov uvedených na slovenský trh v 2. štvrťroku, prípadne aj v ďalšom období, čo bude mať za následok zníženie príjmov OZV. Nepriaznivá situácia na strane výrobcov môže spôsobiť aj ich neschopnosť uhrádzať dohodnuté sumy za priznané obaly a neobalové výrobky, čo sa môže krátkodobo prejaviť na financovaní systémov triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu.

Pokiaľ ide o prípad v Prešove, myslíme si, že je špecifický. Podpísala sa pod neho skutočnosť, že v čase vrcholiacej pandémie COVID-19 mesto spustilo akciu jarného upratovania. Nazhromaždená energia v domácnostiach uzatvorených Prešovčanov sa potom ventilovala nevídaným upratovaním, čo „pocítili” kontajnery Technických služieb. Ide o mimoriadny úkaz. Je málo pravdepodobné jeho rozšírenie do iných regiónov Slovenska.”

ELEKOS: „Samozrejme, že súčasná situácia môže priniesť určité zníženie finančných prostriedkov zo strany výrobcov pri plnení si povinností súvisiacich s ich rozšírenou zodpovednosťou. Závisí to aj od portfólia výrobcov, ktorých majú jednotlivé OZV zazmluvnené. Teda či ide napríklad o výrobcu v automobilovom priemysle, v elektropriemysle, v potravinárstve, v obchodom priemysle atď. Jednotlivé odvetvia priemyslu sú postihnuté rôzne, dokonca u niektorých výrobcov v potravinárskom sektore pozorujeme čiastočný nárast. Naopak, výrobcovia automotive sektora zaznamenali výraznejší prepad. Napriek tomu nebol natoľko dramatický, aby ohrozoval financovanie triedeného zberu na rok 2020. Podľa nás bude dôležité sledovať údaje za II. štvrťrok, ktorý je krízou COVID-19 poznamenaný najviac a po získaní všetkých relevantných údajov odhadnúť ďalší vývoj financovania triedeného zberu. Predbežne môžeme konštatovať, že situáciu, ktorá nastala v  Prešove, zatiaľ v nami zazmluvnených mestách a obciach neočakávame.”

Autor: (pš)


komentáre
SHOW ALL
podobné
01.10.2017
Školské nádoby na triedený zber si žiaci môžu zhotoviť aj sami
„Ak si deti vlastnými rukami vyrobia a pomaľujú nádoby na triedený zber, obyčajne k nim majú lepší vzťah ako k štandardným plastovým košom,“ hovorí o svojich skúsenostiach so školákmi známy environmentalista Ing. Miloš Veverka. „Okrem iného ich napríklad nepoškodzujú.“
viac
12.02.2018
Ako vzdelávajú obyvateľstvo jednotlivé slovenské OZV
Organizáciám zodpovednosti výrobcov pre obaly i neobaly sme položili otázky o ich propagačných a vzdelávacích aktivitách v zazmluvnených obciach a mestách. Tak ako im to vyplýva zo zákona o odpadoch. Z ôsmich OZV s platnými autorizáciami odpovedalo šesť. Neodpovedali OZV E-cycling a OZV RECobal.
viac
26.11.2018
Prečo potrebuje byť systém triedenia odpadov čo najskôr stabilný?
Odborníci v nedávnej minulosti upozorňovali, že Slovensko stratilo takmer 30 rokov oproti západoeurópskym štátom a 15 či 20 oproti Česku, keď u nás až v polovici predvlaňajšieho roka začal platiť nový zákon o odpadoch.
viac
13.03.2020
Prečo v niektorých obciach dochádza začiatkom roka k problémom s odvozom odpadov
Pozrime sa bližšie, čo sa skrýva za skutočnosťou, že 159 obcí so 141 199 nemalo začiatkom roka uzatvorenú zmluvu so žiadnou z desiatich existujúcich organizácií zodpovednosti výrobcov (OZV). A prečo nezískali partnera, ktorý by im financoval triedený zber z obalových a neobalových výrobkov.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
78.04 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.73 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.23 %