Streda 17.07.2024
Dnes má meniny 
Bohuslav
°C
13.07.2020 07:30

Financovanie školstva závisí od ekonomiky


Ilustračná snímka.


Kancelária ZMOS v súvislosti s požiadavkami časti súkromných zriaďovateľov škôl na ich financovanie z rozpočtov samospráv v aktuálnom období zdôrazňuje, že dotácia pre týchto zriaďovateľov je rovnako ako celé financovanie originálnych kompetencií v školstve závislé od vývoja ekonomiky.


Percento zo sumy sa odvíja od reálnych peňazí

V zmysle ustanovenia § 6 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplní niektorých predpisov v znení neskorších predpisov obec „poskytne finančné prostriedky na žiaka cirkevnej základnej umeleckej školy, žiaka súkromnej základnej umeleckej školy, poslucháča cirkevnej jazykovej školy, poslucháča súkromnej jazykovej školy, dieťa cirkevnej materskej školy, dieťa súkromnej materskej školy, dieťa cirkevného školského zariadenia a dieťa súkromného školského zariadenia z finančných prostriedkov poukázaných podľa osobitného predpisu najmenej vo výške 88 % zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce; v cirkevných zariadeniach školského stravovania a v súkromných zariadeniach školského stravovania finančné prostriedky najmenej vo výške 88 % zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na stravovanie žiaka školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce,“.

Zdôrazňujeme, že ide o minimálne  88 % zo sumy, ktorá bude poskytnutá obci z prerozdelenia výnosu dane fyzických osôb. Nie zo sumy odhadovanej na základe schváleného zákona o štátnom rozpočte na rok 2020, ktorá je premietnutá vo VZN obce. Tento odhad je možné priebežne spresňovať aj v priebehu rozpočtového roka na základe aktuálneho vývoja dane z príjmov fyzických osôb.

 

Prognóza znížila pôvodnú hodnotu

Na začiatku roka 2020 sa podľa vtedy aktuálneho odhadu výnosu dane fyzických osôb vypočítala hodnota jednotkového koeficientu pre financovanie škôl a školských zariadení v sume 95,29€. Na základe mimoriadnej aprílovej prognózy však už bola táto hodnota znížená na 88,8€ a v priebehu roka bude pravdepodobne ešte upravovaná.

Úpravy rozpočtov reagujú na tempo ekonomiky

Z dôvodu znižovania predpokladaného príjmu zo začiatku roka pristupujú mestá a obce k úpravám svojich rozpočtov. Tento proces by mal byť spojený aj s úpravou príslušného VZN vydanom podľa ustanovenia § 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z.  vo veci výšky poskytovanej dotácie zriaďovateľom súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení.  

Princíp právnej istoty sa odvíja od skutočného objemu financií

Nestotožňujeme sa s vyjadreniami zriaďovateľov súkromných škôl a školských zariadení, ktorí trvajú na vyplatení dotácie vo výške určenej na začiatku roka 2020 s tým, že údajne je porušovaný „princíp právnej istoty.“ Podľa nášho názoru môže byť princíp právnej istoty v danej veci  garantovaný len poskytnutím dotácie zo strany miest a obcí, ale nie jej samotná výška, nakoľko táto výška sa odvíja od skutočne poskytnutého objemu finančných prostriedkov pre mestá a obce z prerozdelenia výnosu dane z príjmov fyzických osôb podľa zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a NV SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov. V zmysle uvedených predpisov bude definitívna výška objemu poukázaných finančných prostriedkov z výnosu dane pre rok 2020 známa až k 31.3.2021.

Povinnosť sledovať výšku príjmov a garantovať vyrovnaný rozpočet

V zmysle ustanovenia § 12 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Obec a vyšší územný celok sledujú v priebehu rozpočtového roka vývoj hospodárenia podľa rozpočtu a v prípade potreby vykonávajú zmeny vo svojom rozpočte, najmä zvýšenie vlastných príjmov alebo zníženie výdavkov, s cieľom zabezpečiť vyrovnanosť bežného rozpočtu ku koncu rozpočtového roka.“ Z uvedeného vyplýva, že mestá a obce sú povinné sledovať výšku príjmov a následne reagovať tak, aby neprišlo k rozpočtovému schodku – sú povinné urobiť všetko preto, aby ich hospodárenie bolo vyrovnané. Túto skutočnosť potvrdzujú aj autori publikácie „Všeobecne záväzné nariadenia v školstve“ – Doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. a Bc. Lukáš Tomaš, RAABE 2018, ktorí hovoria, že „obec a samosprávny kraj sú oprávnení a v niektorých prípadoch aj povinní v priebehu kalendárneho roka modifikovať  VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku. Toto tvrdenie jednoznačne a jednotne potvrdzuje právna teória, ústredná štátna správa a súdna prax.“ Autori ďalej uvádzajú: „Podľa súdnej praxe obec svoje autoritatívne rozhodnutia v tejto oblasti realizuje formou všeobecne záväzných nariadení tak, aby jej v priebehu roka nevznikol schodok. Z tohto dôvodu:

- dotovanie výchovno-vzdelávacích zariadení musí byť napojené na reálne finančné zdroje obce a

- obec musí vydávať také všeobecne záväzné nariadenia, aby objem finančných prostriedkov pre účely poskytovania dotácie na mzdy a prevádzku nevytvoril alebo nenavyšoval na konci rozpočtového roka dlh.“

Kancelária ZMOS nemá kompetenciu poskytovať záväzný výklad právnych predpisov, ale v záujme predchádzania sporov k predmetnej problematike bolo spracované uvedené stanovisko.

Autor: (ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
11.04.2020
B. Tréger: Regionálne školstvo potrebuje rýchle zmeny a pomoc
Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger požiadal ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o urýchlené rokovanie. Navrhovanými témami sú financie a zmeny viacerých školských zákonov.
viac
11.06.2020
ZMOS pripravuje analýzu majetku a investícií miest a obcí
Združenie miest a obcí Slovenska pripravuje analýzu majetku a investícií samospráv. Dokument bude svojim zameraním prvý svojho druhu, ktorý ponúkne komplexné spracovanie dáta a informácie spojené s nadobudnutím a zhodnocovaním majetku miest a obcí.
viac
05.10.2020
ZMOS poukazuje na zásah do originálnych kompetencií
Združenie miest a obcí Slovenska v rámci medzirezortného pripomienkového konania adresovalo rezortu vnútra zásadnú pripomienku vo vzťahu k navrhovanej zmene o zrušení oznamovacej povinnosti podnikateľských subjektov k samosprávam.
viac
13.10.2020
Poskytovanie dotácií z rozpočtu má od 15. októbra nové pravidlá
Na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ) poslanci schválili nový návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Banská Bystrica, ktoré má nadobudnúť účinnosť 15. októbra.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.24 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.13 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.63 %