Sobota 15.06.2024
Dnes má meniny 
Vít
°C
24.05.2024 01:00

Integrovaný prístup pri čerpaní eurofondov sa rozbieha


Ilustračný obrázok


ZMOS požaduje urýchlené vyhlásenie avizovaných výziev a vyhodnotenie už vyhlásenej dopytovej výzvy na energetickú efektívnosť budov.


Novinkou v systéme čerpania eurofondov v programovom období 2021 – 2027 je skutočnosť, že o použití časti prostriedkov z Programu Slovensko 2021 – 2027 rozhodujú rady partnerstva na úrovni samosprávnych krajov a kooperačné rady na úrovni území udržateľného mestského rozvoja. Rozhodovanie sa realizuje formou schvaľovania predložených projektových zámerov, pričom v prípade schválenia projektového zámeru má žiadateľ vysokú pravdepodobnosť, že jeho žiadosť o nenávratný finančný príspevok bude schválená, samozrejme pokiaľ dodrží podmienky výzvy. Ide o uplatnenie tzv. integrovaného prístupu v riadení fondov EÚ.

Podľa príslušného nariadenia EÚ ak územná stratégia zahŕňa investície, ktoré získavajú podporu z jedného alebo viacerých fondov, jedného alebo viacerých programov alebo z viac ako jednej priority toho istého programu, akcie sa môžu realizovať ako integrovaná územná investícia (IÚI). V podmienkach SR sa nevyžaduje integrácia na úrovni projektu, ale integrácia na úrovni integrovanej stratégie územia.

Problematikou sfunkčnenia integrovaného prístupu v podmienkach SR sa intenzívne zaoberá na každom svojom zasadnutí Monitorovací výbor pre Program Slovensko 2021 – 2027, ako aj príslušná komisia pre Integrovaný územný rozvoj a pre cieľ 5 politiky súdržnosti EÚ. Jej ostatné zasadnutie sa konalo v Bratislave v utorok 21. mája 2024. Viedol ho Boris Sloboda, generálny riaditeľ Sekcie programovania a podpory programu Slovensko MIRRI. ZMOS na zasadnutí zastupoval Branislav Zacharides, primátor Vrútok a predseda sekcie regionálneho rozvoja a eurofondov Rady ZMOS.

Pre integrovaný prístup je aktuálne alokovaných 2,4 mld. € (19% alokácie programu). K termínu zasadnutia komisie bolo na IÚI vyhlásených sedem výziev + dve výzvy na technickú asistenciu s alokáciou 34% z celkovej sumy IÚI. Množstvo ďalších výziev v rámci IÚI bude podľa zverejneného Harmonogramu plánovaných výziev na rok 2024 (verzia 2.0) vyhlásených ešte do leta, ďalšia várka do konca tretieho kvartálu. Mnohé z nich sú však ešte iba vo fáze konzultácií medzi rezortmi, resp. vyhodnocovania pripomienok územných partnerov.

ZMOS na zasadnutí komisie vyzval RO a všetky SO na urýchlenie procesov súvisiacich s prípravou vyhlasovania plánovaných výziev, a to jednak z dôvodu uľahčenia dosahovania územných dohôd v jednotlivých radách partnerstva a kooperačných radách, ale hlavne z dôvodu eliminácie rizika budúcoročného „decommitmentu“ nevyčerpaných zdrojov EÚ. Vzhľadom k skutočnosti, že stále nie je vyhodnotená dopytová výzva SIEA na znižovanie energetickej náročnosti verejných budov a uplatnenie obnoviteľných zdrojov energie, ZMOS požaduje, aby bolo urýchlene zverejnené vyhodnotenie podaných žiadostí aspoň v rámci prvých dvoch kôl, nech žiadatelia vedia, či sa majú v prípade neúspechu v dopytovej výzve uchádzať o zdroje z pripravovanej výzvy z IÚI, v ktorej bude alokovaných 121 800 890 € (opatrenie 2.1.2 – znižovanie energetickej náročnosti) a 23 235 290 (opatrenie 2.2.2 – obnoviteľné zdroje). SIEA prisľúbila zahájenie procesu zverejňovania výsledkov hodnotenia jednotlivých kôl už v mesiaci máj. Zároveň sa zaviazala vyhlásiť uvedenú výzvu na IÚI v druhom kvartáli tohto roka.

Z hľadiska pravidiel činnosti územných orgánov zapojených do riadenia IÚI je pred zverejnením Metodické usmernenie RO č. 8, ver. 2.0, ktorým sa zruší Jednotný metodický rámec, ver. 2.0. Tento dokument okrem iného stanoví povinnosť rád partnerstva a kooperačných rád určovať poradie schvaľovaných projektových zámerov, možnosť územnej samosprávy vymeniť svojho zástupcu v komore miestnej samosprávy, či povinnosť prihliadať na uznesenie Kooperačnej rad SPR, ak sa projektový zámer IÚI dotýka daného SPR. Prílohou dokumentu sú vzorové štatúty rád partnerstva a kooperačných rád.    

Predmetom rokovania komisie bola aj informácia o možných transferoch medzi opatreniami IÚI. Územní partneri boli vyzvaní na predloženie prvého draftu požadovaných transferov v rámci svojich alokácií do 15.5.2024, pričom záväzný návrh budú musieť predložiť do 14.6.2024 po zapracovaní pripomienok MIRRI. Schválenie transferov MIRRI zrealizuje do 30.9.2024. Najväčší dopyt po navýšení alokácií je v oblasti znižovania energetickej náročnosti budov, zelenej a modrej infraštruktúre a v investíciách do regionálneho školstva. 

Autor: (Zdroj: ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
18.02.2019
Aj obec Veľké Zálužie sa úspešne zapojila do čerpania eurofondov
Vďaka rozšíreniu priestorových kapacít materskej školy z piatich na sedem oddelení môžu zapojiť do predprimárneho vzdelávania ďalšie deti, ktoré dosiaľ nebolo možné prijať z kapacitných dôvodov.
viac
04.12.2020
Rozhodnutie ÚMS ohrozuje prípravu Partnerskej dohody na roky 2021 až 2027
Rozhodnutie Únie miest Slovenska (ÚMS) odstúpiť od memoranda o spolupráci, ktoré podpísala v januári s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS) a Združením samosprávnych krajov SK8 ohrozuje prípravu Partnerskej dohody na roky 2021 až 2027.
viac
28.12.2020
Ukončenie národnej konzultácie k eurofondom 2021-2027
Proces národnej konzultácie k budúcim eurofondom, ktorý odštartoval rezort investícií v októbri, bol ukončený v polovici decembra. K predloženému návrhu rezort dostal vyše 700 návrhov, ako zlepšiť čerpanie z európskych zdrojov vo výške 13 miliárd eur.
viac
18.01.2021
Rada partnerstva schválila Vstupnú správu PHRSR 2022-2030
Rada partnerstva pre integrovaný územný rozvoj Trnavského samosprávneho kraja na roky 2021-2027 schválila 13. januára 2021 Vstupnú správu pre vypracovanie strategického dokumentu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja na obdobie rokov 2022 až 2030.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.17 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.15 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.69 %