Sobota 15.06.2024
Dnes má meniny 
Vít
°C
29.05.2019 12:05

Katedra už 55 rokov formuje budúcnosť cestovného ruchu


Členovia Katedry cestovného ruchu na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela


Katedra cestovného ruchu na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici už 55 rokov vzdeláva mladých ľudí, ktorí sa podieľajú na rozvoji cestovného ruchu na Slovensku aj v zahraničí. Je najstaršou a najprestížnejšou univerzitnou školou so zameraním na cestovný ruch na Slovensku.


Kvalitu štúdia a vedeckého bádania na katedre ocenila aj Svetová organizácia cestovného ruchu UNWTO certifikáciou Tedqual scheme študijného programu Ekonomika a riadenie cestovného ruchu v inžinierskom stupni štúdia, ktorá predstavuje výnimočný úspech v geografickom priestore krajín V4.

Katedra cestovného ruchu na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici si v tomto akademickom roku pripomína 55. výročie svojho založenia. Bola zriadená 1. februára 1964 pod názvom Katedra ekonomiky cestovného ruchu a verejného stravovania na Fakulte odvetvových ekonomík VŠE v Bratislave. Jej prvým vedúcim sa stal docent Gustáv Sládek. Založením katedry sa zavŕšilo dlhoročné úsilie a utvorili sa podmienky pre rozvíjanie pedagogickej, vedeckovýskumnej a organizačnej práce na vysokoškolskej úrovni. Od akademického roku 1973/74 katedra pôsobí v Banskej Bystrici. Názov katedry bol v priebehu rokov jej pôsobenia niekoľkokrát upravený, od 01. mája 2019 sa prezentuje ako Katedra cestovného ruchu.

Katedra cestovného ruchu na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici je najstaršia a najprestížnejšia univerzitná škola so zameraním na cestovný ruch na Slovensku. Na pôde katedry sa za obdobie jej existencie sformovala vedecká škola cestovného ruchu, čo ocenila aj akreditačná komisia vlády SR a Ministerstvo školstva SR, ktoré priznalo fakulte právo okrem bakalárskeho a inžinierskeho stupňa štúdia aj na doktorandské štúdium v odbore cestovný ruch, rovnako ako právo habilitácií a konania na vymenúvanie profesorov. Doktorandské štúdium v odbore cestovný ruch je pritom ojedinelé v celoeurópskom priestore.

Od roku 2012 ponúka katedra študentom v inžinierskom stupni štúdia možnosť získania dvojitého diplomu v zameraní na cestovný ruch a regionálne plánovanie – manažment a geografia, v spolupráci s Katolíckou univerzitou Ingolstadt/Eichstätt (Nemecko). V súčasnosti sa pripravuje možnosť získania dvojitého diplomu aj v prvom stupni štúdia s Univerzitou na Baleárskych ostrovoch na Malorke (Španielsko).

Významnou stránkou edukácie je prepojenie školy s výskumnou činnosťou a praxou. Absolvent cestovného ruchu si okrem súboru poznatkov a zručností odnáša do života aj súbor schopností pre vedeckú činnosť, ktoré potvrdzuje riešením seminárnych prác, bakalárskej a diplomovej práce, ktorých témy sa odvodzujú z projektov vedeckovýskumnej činnosti a ponuky tém podnikov a organizácií cestovného ruchu. Do roku 2018 (vrátane) ukončilo štúdium cestovného ruchu 3219 absolventov inžinierskeho denného a externého štúdia.

Edukácia v cestovnom ruchu by nebola možná bez vedeckovýskumnej činnosti členov katedry. Od roku 1990 sa členovia katedry podieľajú na riešení mnohých domácich a zahraničných grantových projektov. Výsledky vedeckého bádania publikujú na vedeckých konferenciách, v konferenčných a vedeckých zborníkoch, vo vedeckých a odborných časopisoch. Katedra sa zároveň podieľa na organizovaní konferencií a garantovaní ich vedeckého programu. Výsledky vedeckého bádania sa publikujú v monografiách a knižných prácach a dostávajú sa do študijnej literatúry. Tribúnou na šírenie poznatkov je vedecký časopis Ekonomická revue cestovného ruchu, založený v roku 1964.

Významná je výmena poznatkov a skúseností v edukácii a vo vedeckom výskume cestovného ruchu s mnohými univerzitnými pracoviskami doma a v zahraničí. Cieľom týchto snažení je využitie vlastného know-how v prospech rozvoja ekonomiky a spoločnosti, v ktorej je vzdelanie ľudí určujúcim produkčným faktorom.

Darčekom k výročiu pracoviska je získanie medzinárodnej certifikácie Svetovej organizácie cestovného ruchu UNWTO Tedqual scheme študijného programu Ekonomika a riadenie cestovného ruchu v inžinierskom stupni štúdia. Certifikácia deklaruje kvalitu štúdia a rešpektovanie Globálneho etického kódexu cestovného ruchu v procese vzdelávania a výskumu. Ide o výnimočný úspech študijného programu v geografických podmienkach zoskupenia krajín V4, ktorý je výsledkom dlhoročného úsilia zamestnancov katedry o poskytovanie kvalitného a medzinárodne uznávaného vzdelávania a výskumu.

Autor: prof. Ing. Marian Gúčik, PhD.


komentáre
SHOW ALL
podobné
20.03.2019
Otvorenie výstavy na tému „100 rokov slovenskej diplomacie“
Na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák 19. marca otvoril výstavu na tému „100 rokov slovenskej diplomacie“.
viac
13.04.2019
Vzdelávanie pre budúcnosť - konferencia na pôde PF UMB
Pri príležitosti 70-tich rokov vysokoškolského učiteľského vzdelávania v Banskej Bystrici a 65. výročia vzniku Pedagogickej fakulty sa na pôde Pedagogickej fakulty UMB konala 10. 4. 2019 vedecká konferencia bohatá na prednášky, diskusie a tvorivé prezentácie.
viac
19.11.2019
Počet študentov na UMB sa zvýšil o viac ako 1100
Počas Dňa otvorených dverí 13. novembra 2019 sa zvýšila koncentrácia študentov na všetkých fakultách Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Jednotlivé fakulty navštívilo 1119 študentov stredných škôl a gymnázií, ktorí prejavili záujem pokračovať v štúdiu na univerzite v srdci Slovenska.
viac
14.09.2023
Na UMB v B. Bystrici vznikne nová fakulta telesnej výchovy, športu a zdravia
Na Univerzite Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici bude od 1. januára budúceho roka pôsobiť nová fakulta telesnej výchovy, športu a zdravia. Vznikne rozdelením Filozofickej fakulty UMB.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.17 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.15 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.69 %