Pondelok 26.10.2020
Dnes má meniny 
Demeter
°C
28.09.2020 02:15

Kľúčové opatrenia v oblasti daní v dôsledku korony


Ilustračná snímka.


Národná rada SR tento týždeň schválila novelu zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej ľudskej nákazlivej choroby COVI-19 v znení neskorších predpisov, z ktorej vyplývajú kľúčové opatrenia z oblasti daní.


Ministerstvo financií SR zverejnilo prehľad kľúčových opatrení z oblasti daní, ktoré sa „vypínajú“ v nadväznosti na novelu zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej ľudskej nákazlivej choroby COVI-19 v znení neskorších predpisov, ktorá bola v utorok 22.9.2020 schválená NR SR.

Všeobecne:

- Ukončenie pandémie 30. septembra 2020.

- Pre všetky povinnosti, ktoré majú  daňové subjekty splniť do konca mesiaca po období pandémie, platí termín 2. novembra 2020, a to vzhľadom na to, že koniec októbra pripadne na  sobotu.

Konkrétne kľúčové opatrenia:

1. Ročné zúčtovanie

- Vykonanie ročného zúčtovania a výpočtu dane z príjmov zamestnávateľom za zamestnancov do 31. 10. 2020.

- Doručenie dokladu o vykonaní ročného zúčtovania a výpočtu dane z príjmov zamestnancovi do 30. 11. 2020.

2. Daňové priznanie k dani z príjmov/Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti

- Povinnosť podania daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie, ktoré uplynulo v období pandémie do 2. 11. 2020.

- Povinnosť zaplatenia dane z príjmov do 2. 11. 2020.

- Podanie hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti správcovi dane vrátane zaplatenia dane do 30. 11. 2020. 

- Zároveň informujeme daňové subjekty, že v prípade nepriaznivej finančnej situácie môžu požiadať správcu dane o povolenie odkladu platenia dane alebo zaplatenie dane v splátkach, pričom odporúčame žiadosti spolu s daňovým priznaním podať v dostatočnom časovom predstihu.

3. Podanie oznámenia o zrazení a odvedení dane z príjmov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti vrátane odvedenia dane do 2. 11. 2020.

4. Asignácia podielu zaplatenej dane

- Vystavenie potvrdenia o zaplatení dane na účely poukázania podielu zaplatenej dane (2 %) pre zamestnanca do 15. 11. 2020.

- Podanie vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane zamestnancom najneskôr do 30. 11. 2020.

- Poukázanie 2 % správcom dane prijímateľovi na základe podaných daňových priznaní do 31. 1. 2021.

- Poukázanie 2 % správcom dane prijímateľovi na základe podaného vyhlásenia zamestnancom do 26. 2. 2021.

5. Preddavky na daň z príjmov

Pri preddavkoch na daň z príjmov platí, že uplatnenie osobitného spôsobu platenia preddavkov podľa zákona č. 67/2020 Z. z. a nariadenia vlády SR č. 104/2020 Z. z. sa uplatňuje na preddavky splatné do konca októbra 2020.

Na preddavky na daň z príjmov splatné od 1.11. 2020 sa uplatňuje štandardný postup podľa ustanovení zákona o dani z príjmov.

Výnimku predstavuje neplatenie preddavkov na základe poklesu tržieb najmenej o 40 % v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho kalendárneho roka, ktoré je možné posledný krát uplatniť za preddavky splatné v septembri 2020.

6. Dňom 1. 10. 2020 sa „naštartujú“ všetky daňové konania, ktoré boli v období pandémie prerušené:

- počnúc 1. októbrom 2020 sa bude pokračovať v prerušených daňových kontrolách, s výnimkou tých, ktoré boli prerušené z iných dôvodov ako z dôvodu pandémie.

- počnúc 1. októbrom 2020 sa bude pokračovať napr. aj v prerušených odvolacích konaniach a daňových exekučných konaniach. 

7. Ak daňový subjekt počas obdobia pandémie neuhradil vyrubenú sumu dane, táto sa nebude považovať za nedoplatok, ak ju hradí do 2. novembra 2020.

8. Ak počas obdobia pandémie uplynula lehota, v ktorej mal daňový subjekt niečo splniť a nesplnil, môže tak urobiť do 2. novembra 2020  a lehota sa bude považovať za zachovanú (napr. predloženie dokladov na výzvu alebo podanie odvolania).

9. Znova začína plynúť prekluzívna lehota – t. j.  lehota pre zánik práva vyrubiť daň.

Pre niektoré opatrenia sa obdobie pandémie považuje za skončené dňa 31. decembra 2020, ide napr. o zoznam daňových dlžníkov, ktorý finančná správa počas obdobia pandémie neaktualizovala, tento zoznam bude aktualizovaný až po 31. decembri 2020.

Novela zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej ľudskej nákazlivej choroby COVI-19 v znení neskorších predpisov priniesla okrem opatrení v daňovej oblasti aj dočasné opatrenia v rozpočtových pravidlách pre územné samosprávy:

• V období pandémie sa umožňuje  pre obce, ktoré hospodária v rozpočtovom provizóriu (prekročiť mesačný limit 1/12 celkových výdavkov schváleného rozpočtu predchádzajúceho rozpočtového roka s cieľom umožniť financovanie mimoriadnych výdavkov; poskytovanie dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám-podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti podľa vlastných VZN).

• V období pandémie až do konca roka 2021 sa umožňuje subjektom územnej samosprávy na základe rozhodnutia svojho zastupiteľstva použiť na úhradu bežných výdavkov aj prostriedky rezervného fondu, prípadne svoje kapitálové príjmy alebo prostriedky získané z návratných zdrojov financovania. Cieľom opatrenia je možnosť využiť všetky disponibilné zdroje samospráv na úhradu výdavkov v súvislosti s pandémiou a súčasne riešiť predpokladaný negatívny dopad pandémie na daňové príjmy samospráv, najmä príjmy z DPFO.

• Počas trvania pandémie sa umožňuje obciam, ktoré hospodária v ozdravnom režime alebo nútenej správe použiť na úhradu výdavkov vyvolaných pandémiou prostriedky aj nad rámec výdavkov ozdravného, resp. krízového rozpočtu.

• V roku 2020 sa umožňuje obciam a vyšším územným celkom vykonávať zmeny rozpočtu, ktorými sa zvýši schodok aj po 31. auguste.

• Počas trvania pandémie sa upúšťa zo strany subjektov územnej samosprávy dodržiavať lehoty (pri poskytovaní údajov do rozpočtového informačného systému pre samosprávu RIS.SAM rozpočet; dodržať lehoty spojené s vypracovaním a schválením svojich záverečných účtov a overovaním účtovnej závierky; dodržiavať lehoty ustanovené zákonom počas trvania ozdravného režimu alebo nútenej správy). 

Autor: (ZMOS, MF SR)


komentáre
SHOW ALL
podobné
08.07.2020
Súčasný zákon o hazarde je postačujúci
Združenie miest a obcí Slovenska včera (7. 7.) požiadalo poslankyne a poslancov Národnej rady Slovenskej republiky o nepodporenie novely zákona o hazardných hrách, ktorú predkladá skupina poslancov parlamentu na aktuálnej schôdzi národnej rady.
viac
18.08.2020
Návratná finančná výpomoc
Ministerstvo financií Slovenskej republiky predkladá na rokovanie vlády Slovenskej republiky materiál „Návrh na poskytnutie návratných finančných výpomocí obciam a vyšším územným celkom na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020“.
viac
14.10.2020
Opäť je možné elektronické rokovanie zastupiteľstiev
Združenie miest a obcí Slovenska koncom marca predložilo návrh novely zákona o obecnom zriadení na rozšírenie možností rokovania zastupiteľstiev.
viac
15.10.2020
(2.) ZMOS adresoval rezortu školstva zásadné pripomienky k aktuálnej NZ
Združenie miest a obcí Slovenska v rámci medzirezortného pripomienkového konania adresovalo ministerstvu školstva zásadné pripomienky k novele zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Kľúčové sa týkajú povinných materských škôl a rozhodovania o sieti škôl.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.91 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.86 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.23 %