Nedeľa 19.05.2024
Dnes má meniny 
Gertrúda
°C
23.09.2020 01:30

Komuniké z Predsedníctva ZMOS a Rady ZMOS


Pohľad na rokovaciu sálu Rady ZMOS.


V poradí 6. zasadnutie Predsedníctva ZMOS sa uskutočnilo tesne pred rokovaním Rady ZMOS. Mnohé jeho závery boli následne prerokované na popoludňajšom rokovaní Rady ZMOS.


Súčasťou rokovania Predsedníctva ZMOS bolo vystúpenie štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Ivana Husára. Diskusia sa sústredila na podporu športu v samosprávach, ale aj na skúsenosti z miest a obcí pri podpore rekreačného športu, športových klubov a tiež vo vzťahu ku koordinácii športových aktivít medzi samosprávami a štátom.

Ďalším hosťom rokovania bol Miloslav Ivica, riadite krízového riadenia ministerstva vnútra ktorý sa venoval problematike COVID-19 z hľadiska technickej podpory samospráv a ich organizácií pre zvládnutie druhej vlny vírusu. 

Členovia predsedníctva tiež vyhodnotili plnenie úloh z uznesení Predsedníctva ZMOS, informáciu o plnení úloh z uznesení Rady ZMOS ale aj výsledky rokovania sociálnej sekcie a komory obcí so štátnou tajomníčkou ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Soňou Gaborčákovou.

Následne sa venovali výsledkom rozporového konania na Ministerstve dopravy a výstavby Slovenskej republiky k zákonu o Štátnom fonde rozvoja bývania a zákonu o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní. Ďalšími bodmi rokovania bola organizačno-technická príprava 31. snemu ZMOS a účasť členov na rokovaní orgánov ZMOS (Rada, Predsedníctvo, odborné sekcie).

Rada ZMOS 

V poradí 10. zasadnutie Rady ZMOS sa uskutočnilo v popoludňajších hodinách, pričom sa venovalo viacerým zásadným témam. Napríklad sociálnym službám, cestovnému ruchu, ale aj zmenám v príprave blížiaceho sa 31. snemu ZMOS.

Usporiadanie členstva v Rade ZMOS 

V súvislosti so zmenou na poste predsedu regionálneho združenia bolo potrebné usporiadať členstvo v Rade ZMOS, ktorá zobrala na vedomie informáciu o odstúpení z funkcie predsedu RZMO Zemplín – Michalovský Viliama Záhorčáka, s tým, že novým  členom Rady ZMOS sa stal Ján Jurko, starosta obce Žbince, ktorý v pozícii člena Rady ZMOS nahradil Viliama Záhorčáka, primátora mesta Michalovce.  

Zmeny v príprave snemu kvôli COVID-19 

V súvislosti s vývojom epidemiologickej situácie, ale aj v nadväznosti na intenzívne konzultácie s Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Rada ZMOS prerokovala informáciu k organizačno-technickej príprave 31. snemu ZMOS. V tejto súvislosti schválila nový delegačný kľúč v počte 131 členov Rady ZMOS. V prípade, ak sa člen Rady ZMOS rokovania snemu ZMOS nemôže zúčastniť, príslušné Regionálne združenie navrhne do 30.09.2020 zástupcu za člena Rady ZMOS, za delegáta 31. snemu. Zároveň bolo rozhodnuté o zmene miesta snemu. Novým miestom konania snemu bude Hotel Patria, Štrbské Pleso.

Sociálne služby s konkrétnymi požiadavkami 

Rada ZMOS zobrala na vedomie aktuálne informácie týkajúce sa oblasti sociálnych služieb a služieb zamestnanosti. V tejto súvislosti žiada MPSVR SR pri príprave nových zákonov v oblasti sociálnych služieb, (zákon o dlhodobej starostlivosti, zákon o posudkovej činnosti, zákon o sociálnych službách), aby aktívne spolupracovalo so zástupcami ZMOS a akceptovalo pripomienky ZMOS, bralo na vedomie finančné dopady pripravovaných zákonov na rozpočty miest a obcí a tiež, aby reforma sociálnych služieb bola realizovaná v rámci komplexnej reformy verejnej správy, nie individuálne. Rada ZMOS tiež žiada MV SR o urýchlené vyplatenie finančných prostriedkov spojených s opatreniami prijatými v čase pandémie COVID-19 a zároveň zmeniť formu úhrady nákladov na paušálny príspevok vo výške 5 eur na jedného občana.

Podpora nájomného bývania aj sociálnych zariadení 

Generálny riaditeľ Štátneho fondu rozvoja bývania Juraj Kvetko najskôr prezentoval zámery štátneho fondu na rokovaní Predsedníctva ZMOS, následne o tejto téme diskutoval s členmi Rady ZMOS, ktorá zobrala na vedomie danú informáciu.

Následne Rada ZMOS vyhodnotila plnenie úloh z uznesení a venovala sa aktuálnym informáciám z legislatívneho procesu. Tie zobrala na vedomie a schválila stanoviská ZMOS uplatnené v legislatívnom procese.

V bode venovanom informáciám zo zasadnutí Komôr ZMOS a odborných sekcií informovali predsedovia oboch komôr a tiež predsedníčka a predsedovia odborných sekcií Rady ZMOS o ich aktivitách, činnosti a tiež záveroch. Rada ZMOS v tejto súvislosti  zobrala na vedomie požiadavku Komory obcí priebežne sa venovať problematike prípravy nového programového obdobia s dôrazom na procesy vytvárania Rád partnerstiev, Integrovaných územných stratégií a akceleráciu využitia dostupných  finančných zdrojov zo súčasného programovacieho obdobia prípadne zdrojov v rámci REACT-u a žiada prizvať na rokovanie Rady ZMOS ministerku informatizácie regionálneho rozvoja a investícií SR Veroniku Remišovú.

Nová spolupráca pre podporu cestovného ruchu 

Podpredseda sekcie inovácií, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu Michal Kapusta predstavil východiská pre spoluprácu ZMOS s Asociáciou oblastných organizácií cestovného ruchu, pričom Rada ZMOS schválila rámec memoranda o spolupráci medzi ZMOS a AOCR.

Komunálne odpady 

V súvislosti s prerokovaním plánovaných zmien v oblasti odpadového hospodárstva Rada ZMOS zobrala na vedomie informáciu o predloženom návrhu zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o riešení problematiky zavedenia triedenia biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Súhlasila s postupom a stanoviskami ZMOS pri rokovaniach s predstaviteľmi MŽP SR a žiada prizvať na všetky rokovania na Ministerstve životného prostredia SR predsedu a podpredsedu, prípadne iných členov odbornej sekcie životného prostredia. Okrem toho Rada ZMOS ukladá prerokovať postup a stanoviská ZMOS okrem MŽP SR aj na rokovaní výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a informovať Radu ZMOS a regionálne združenia o výsledkoch rokovaní.           

Rada ZMOS zároveň zobrala na vedomie informáciu o hospodárení miest a obcí k 30. júnu 2020 a v bode Rôzne prijala ďalšie uznesenia.

Zobrala na vedomie informáciu o účasti členov na rokovaní Rady ZMOS, Predsedníctva ZMOS, odborných sekcií Rady ZMOS, odporúča predsedom odborných sekcií konzultovať s predsedami regionálnych združení personálne obmeny v prípade, ak pretrváva nezáujem členov aktívne participovať na práci odborných sekcií a žiada predsedov príslušných odborných sekcií informovať Radu ZMOS na najbližšom rokovaní o výsledkoch týchto rokovaní.

Rada ZMOS zároveň žiada vedenie ZMOS požadovať zmenu zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v súvislosti s možnosťou zasielať blahoželania k jubileám  občanom miest a obcí, s prevádzkou kamerového systému, COVID -  19

Rada ZMOS tiež zobrala na vedomie informáciu o spolupráci pri realizácií Projektu ELoGE Slovensko s OZ Dobrý úradník a ďalšími šiestimi relevantnými subjektami pôsobiacimi v oblasti verejných politík na miestnej úrovni.

Rada ZMOS okrem toho žiada vedenie ZMOS o neodkladné iniciovanie rokovaní s príslušnými orgánmi štátnej správy o zásadné, principiálne a systémové riešenie problematiky MRK na úrovni miest a obcí

Rada ZMOS zároveň schválila iniciovanie rokovaní vedenia ZMOS  so zástupcami vedenia SVHP - štátny podnik a vedenia rezortného ministerstva ŽP vo veci dlhotrvajúcich problémov pri čistení a údržbe vodných tokov v katastrálnych územiach mies a obcí, ktoré sú vo veľkej miere spôsobené finančným, materiálnym, technickým a personálnym podhodnotením.

K odpredaju akcií vo vodárenských spoločností rozhodla o tom, aby boli obce upozornené na to, aby nepredávali akcie vodárenských spoločností iným subjektom. 

Autor: (Michal KALIŇÁK, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
01.07.2020
Rada ZMOS rokovala s ministrom Eduardom Hegerom
V poradí 9. rokovanie Rady ZMOS rozhodlo o októbrovom rokovaní 31. snemu ZMOS. Venovalo sa aj aktuálnej situácii a členovia Rady ZMOS tiež diskutovali s ministrom financií SR Eduardom Hegerom.
viac
15.12.2020
Vo štvrtok bude rokovať Predsedníctvo ZMOS
Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger zvolal na štvrtok 17. decembra rokovanie Predsedníctva ZMOS. V súvislosti s epidemiologickou situáciou sa uskutoční formou on-line, avšak k mimoriadne aktuálnym témam. Napríklad k ekonomike, financiám, aj aktuálnej legislatíve.
viac
18.12.2020
Komuniké zo 7. rokovania Predsedníctva ZMOS
Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger zvolal na včerajší deň (17. 12) v poradí 7. rokovanie Predsedníctva ZMOS. Kľúčovými témami boli ekonomika, eurofondy aj aktuálna legislatíva.
viac
02.06.2021
Rokovala sekcia inovácií, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
Témami utorkového rokovanie Sekcie inovácií, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu Rady ZMOS bola problematika integrovaných územných stratégií a miestnych akčných skupín v novom programovom období 2021-2027.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.13 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.15 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.71 %