Sobota 15.06.2024
Dnes má meniny 
Vít
°C
22.05.2024 04:05

Ministerstvo práce pokračuje v reforme sociálnych služieb


Ilustračná snímka Teraz.sk


Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny aktívne plní Národnú stratégiu deinštitucionalizácie (DI) systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti.


Záväzok Vlády SR z apríla 2021 približujú každoročné správy rezortu práce, ktoré informujú o pokroku pri dosahovaní 10 strednodobých cieľov stratégie do roku 2025. Aktuálnu správu plnenia tejto národnej stratégie za rok 2023 vzala Vláda SR na vedomie 8. mája 2024

K hlavným cieľom Národnej stratégie DI patrí prepojenie sociálnej a zdravotnej starostlivosti. Dôležitou súčasťou deinštitucionalizácie sú reformy definované v Pláne obnovy a odolnosti SR (POO). Zahrňujú reformu financovania, posudkovej činnosti a dohľadu nad sociálnou starostlivosťou, ako aj investície do komunitných sociálnych služieb.

Plán obnovy zároveň nadväzuje na Stratégiu dlhodobej starostlivosti v Slovenskej republike. Vzhľadom na starnutie našej populácie, zdôrazňuje potrebu koordinovaného a funkčného systému sociálnej a zdravotnej starostlivosti. Reformy v oblasti financovania a posudkovej činnosti sú kľúčom k zabezpečeniu kvalitnej a dostupnej podpory pre občanov, ktorí sú odkázaní na pomoc iných. Ministerstvo práce aktívne komunikuje so zúčastnenými stranami a pripravuje legislatívu na realizáciu potrebných zmien.

Okrem reforiem sa v rámci Plánu obnovy realizuje aj investícia s cieľom navýšenia kapacít zariadení komunitného typu. Umožní presun časti klientov z veľkokapacitných zariadení do zariadení poskytujúcich ambulantné sociálne služby, nízkokapacitných pobytových sociálnych služieb s kapacitou do 12 miest a sociálno-zdravotných nízkokapacitných zariadení s kapacitou do 30 miest. V súčasnosti sú pre tento zámer vyhlásené dve výzvy, a to: Výzva na predkladanie projektových zámerov na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti a Výzva na predkladanie žiadostí o prostriedky mechanizmu na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti.

Ďalšou prioritnou skupinou v rámci Národnej stratégie deinštitucionalizácie (DI) sú osoby so zdravotným postihnutím (ŤZP), pričom podpora ich sociálneho začlenenia a zlepšenie ich životnej situácie sa uskutočňuje aj prostredníctvom projektového financovania z fondu ESF+.

V prípade detí v náhradnej starostlivosti, vrátane tých umiestnených v centrách pre deti a rodiny (CDR), sa medzi strednodobé ciele zaraďuje zníženie počtu detí umiestnených v CDR na základe rozhodnutia súdu v prospech komunitných riešení. Cieľom je tiež zlepšenie kvality poskytovanej starostlivosti o deti so zdravotným znevýhodnením. Tieto opatrenia zahŕňajú odstraňovanie bariér v objektoch, nákup zdravotníckych pomôcok na podporu starostlivosti v CDR a podporu profesionálnych náhradných rodín.

Ministerstvo práce reformou sleduje aj zvýšenie profesionality v oblasti výkonu sociálnych vecí a rodiny, vrátane vzdelávania zamestnancov a podpory profesionálnych náhradných rodičov. Zároveň sa snaží zlepšiť povedomie o právach zraniteľných osôb prostredníctvom rôznych aktivít a projektov.

Ďalšie podrobnosti k deinštitucionalizácii sociálnych služieb nájdete na stránke ministerstva práce.

Autor: (Zdroj: ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
31.05.2016
Zariadenia sociálnych služieb v TSK si tento rok prilepšia takmer o 1,2 milióna
Zariadenia sociálnych služieb v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) si vďaka efektívnemu hospodáreniu kraja v minulom roku tento rok prilepšia takmer o 1,2 milióna eur. TSK v minulom roku hospodáril s prebytkom 14,6 milióna eur.
viac
20.02.2020
Mesto Nové Zámky spustilo nový projekt opatrovateľskej služby
Mesto Nové Zámky spustilo od začiatku tohto roka nový projekt opatrovateľskej služby. Na jeho realizáciu získalo finančnú podporu formou refundácie mzdových nákladov pre 30 opatrovateliek po dobu dvoch rokov.
viac
29.10.2020
Územný spolok SČK spustil Kurz opatrovateľského minima
Poskytnúť zariadeniam pre seniorov, zdravotníckym zariadeniam a zariadeniam sociálnych služieb náhradu v prípade výpadku odborného personálu je cieľom programu Kurz opatrovateľského minima.
viac
19.11.2020
Ministerstvo schválilo odmeny pre zamestnancov v 1. línii
Poskytovateľom sociálnych služieb, zariadeniam sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a centrám pre deti a rodiny posiela Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR na mimoriadne odmeny pre zamestnancov v prvej línii odmeny v celkovej výške 22 524 706 eur.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.17 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.15 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.69 %