Utorok 27.10.2020
Dnes má meniny 
Sabína
°C
03.07.2020 03:00

Občania kontaktovali kontrolórov i počas koronakrízy


Snímka zdroj: (NKÚ).


Preverenie hospodárenia verejno-právnej RTVS, pracovno-právnych vzťahov na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave, či konanie samospráv počas trvania pandémie ochorenia COVID-19 žiadali od Najvyššieho kontrolného úradu SR vo svojich podnetoch obyvatelia SR v tomto roku.


Za prvých šesť mesiacov národná autorita pre externú kontrolu dostala 240 podnetov na vykonanie kontroly, ktoré považuje za dôležité impulzy pre svoju kontrolnú činnosť. Úrad sa už päť rokov od nástupu svojho predsedu Karola Mitríka snaží podporiť občanov k aktívnemu prístupu riešenia problémov a zároveň priblížiť svoje aktivity verejnosti aj cez sociálne siete, napríklad prostredníctvom druhého ročníka videosérie „Letné štúdio NKÚ“.

Predseda NKÚ Karol Mitrík v uplynulom polroku informoval takmer štyridsaťkrát ústavných činiteľov, poslancov o výsledkoch ukončených kontrol a predložil parlamentu výročnú správu o svojej činnosti. Výsledky z ukončených kontrolných akcií je možné nájsť na webovej stránke úradu www.nku.gov.sk. V stručnejšej podobe a modernejšie spracovanom formáte sú k dispozícii na piatich sociálnych sieťach. Záujemcovia si môžu zvoliť podľa svojej preferencie Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn či YouTube. So začiatkom leta spúšťa národná autorita pre externú kontrolu opäť projekt „Letné štúdio NKÚ“ – sériu videí o zaujímavých a menej známych témach z každodennej práce národných kontrolórov.

Občanov trápi najmä fungovanie samospráv

Najviac podaní, takmer 100 z 240 podnetov, ktoré NKÚ dostal od občanov a inštitúcií, sa týkalo preverenia územnej samosprávy, teda miest, obcí a vyšších územných celkov. Občania, poslanci a hlavní kontrolóri v nich poukazovali najmä na podozrivé presuny obecného majetku, nehospodárne financovanie verejných prác napríklad pri rekonštrukcii chodníkov a ciest, alebo pri oprave školských i kultúrnych objektov. Kontrolný úrad taktiež žiadali o preverenie možného korupčného prepojenia osôb priamo napojených na starostu, primátora, či župana, alebo na netransparentné konanie zástupcov samosprávy v príspevkových či podnikateľských organizáciách zriadených samosprávou.

„Je však prvoradé, aby vo veci porušovania predpisov zástupcovia občanov – komunálni politici – využili všetky svoje kompetencie, a aby sa v prípade podozrenia z páchania trestnej činnosti obrátili na orgány činné v trestnom konaní. Národná autorita zdôrazňuje, že kontrolóri na úrovni miestnej i regionálnej samosprávy majú byť prvou inštanciou kontroly nielen zákonnosti, ale aj hospodárnosti či efektívnosti využívania verejných financií a obecného majetku. Vnútorná kontrola musí byť schopná identifikovať riziká, popísať situácie, kedy sa verejní činitelia môžu dopúšťať trestného činu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku, alebo zneužívania zákonných právomocí,“ vraví generálny riaditeľ kancelárie predsedu Ľubomír Andrassy.

Približne 20 percent podnetov sa týkalo preverenia hospodárenia s financiami a majetkom štátu v rámci príslušného rezortu. Ľudia žiadali preveriť rekonštrukciu hradu Krásna Hôrka, fungovanie webového portálu slovensko.sk, hospodárenie s majetkom Štátnej ochrany prírody, či prideľovanie štátnych dotácií na elektromobily. Z netypických podnetov možno spomenúť podnet na kontrolu odmeňovania cirkevného funkcionára či fungovanie automatu na cukrovinky v priestoroch štátnej inštitúcie.

Podnety na kontrolu projektu Integrovaného systému krízového riadenia na ministerstve hospodárstva, Národnej agentúry pre sieťové elektronické služby, či Slovenskej pošty predseda kontrolného úradu na základe vyhodnotenia rizík zaradil už do tohtoročného plánu činnosti úradu. Kontrolóri už v druhej polovici roka 2020 preveria použitie finančných prostriedkov na zvláštnom účte ministerstve vnútra, kde poisťovne odvádzajú podiel z povinného zmluvného poistenia. Poslanci parlamentu i športová verejnosť upozornili na riziká vo financovaní športu a prideľovaní dotácií jednotlivým zväzom. „Aktuálne odborní zamestnanci úradu pripravujú rizikovú analýzu, ktorá sa týka financovania športu a poskytovania štátnych prostriedkov, napríklad zo strany rezortu školstva či úradu vlády športovým zväzom a športovcom. Na základe identifikovaných rizík je viac-menej isté, že prvú kontrolu súvisiacu s touto agendou spustíme ešte v tomto roku“, konštatuje Ľ. Andrassy.

Podnet môžete podať aj anonymne

Na kontrolný úrad sa občania, ale aj neziskový sektor či verejné inštitúcie môžu obracať klasickou poštou alebo priamym doručením do podateľne v bratislavskej centrále. Môžu tiež využiť moderné technológie ako je podanie cez formulár na webstránke NKÚ SR alebo cez webový portál slovensko.sk. Podozrenie na nezákonné či nehospodárne nakladanie s verejnými či európskymi financiami môžu občania podať aj anonymne na adresu info@nku.gov.sk.

Zamestnanci NKÚ SR každý podnet analyzujú a hodnotia z hľadiska rizík a miery významnosti. „Musím zdôrazniť, že náš úrad nemá „zásahovú jednotku“. Kontroly vykonávame na základe vopred stanoveného ročného plánu a podnety môžu byť doplnkový zdroj informácií. Tým, že kontrolné akcie sú výsledkom cieleného procesu a máme tiež limitované personálne kapacity, nie je možné pozitívne zareagovať na každé doručené podanie. Úrad môžu vykonaním kontroly zaviazať len poslanci NR SR, a to cez právoplatné uznesenie pléna parlamentu,“ pripomína Ľ. Andrassy.

V približne tretine prípadov, ktoré ľudia žiadali skontrolovať, išlo o problémy, ktoré sú nad rámec zákonných kompetencií kontrolného úradu a nevie ich riešiť. Takými sú napríklad majetkové a dedičské spory, odtiahnutie vozidla, koncesionárske poplatky alebo správnosť vyúčtovania cien za elektrinu či telekomunikačné služby. Kontrolný úrad tiež nemôže preskúmať výsledky správnych konaní iných úradov, ako napr. stavebných, ani rozhodnutia súdov, správcovských spoločností alebo urbariátov. Nemôže kontrolovať ani pracovno-právnu agendu či rozhodnutia akademických senátov univerzít. V týchto prípadoch NKÚ pisateľov nasmeroval na vecne príslušný úrad, ako napr. v prípade zanedbania zdravotnej starostlivosti bol podnet odstúpený Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Ďalšie významné podnety zas preposlal Úradu pre verejné obstarávanie alebo Národnej kriminálnej agentúre či generálnej prokuratúre, ak obsahovali závažné skutočnosti s podozrením na spáchanie trestného činu či na možné porušenie pravidiel verejného obstarávania. Medzi odstúpenými témami boli napríklad informácie týkajúce sa únosu vietnamského občana. Iné podnety môžu v rámci svojej činnosti preveriť vnútorní audítori na jednotlivých ministerstvách ako je napríklad využitie dotácie pre areál v Orechovej Potôni či proces prideľovania poľovných revírov.

Autor: (Marek PAPAJČÍK, hovorca NKÚ)


komentáre
SHOW ALL
podobné
03.08.2017
Ministerstvo vytvorí osem kontaktných miestností pre obete trestných činov
Umožní to národný projekt Ministerstva vnútra SR s názvom „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“, na ktorý je cez operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) vyčlenená suma 4,1 milióna eur.
viac
22.07.2020
Vieš o úradníckom čine, ktorý si zaslúži byť ocenený?
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť v spolupráci s Klubom úradníkov dobrej vôle a ostatnými partnermi otvorili zbieranie nominácii do druhého ročníka Úradníckeho činu roka. Čas na nominovanie či prihlásenie sa je do konca augusta 2020.
viac
05.10.2020
Spoznaj oblasti neziskového sektora na Slovensku: Dobrovoľníctvo
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti prináša krátke kapitoly o všeobecne prospešných oblastiach neziskového sektora na Slovensku, ktoré zadefinoval Zákon o registri sa zameraním na dobrovoľníctvo.
viac
21.10.2020
ÚVO predstavuje novelizáciu zákona o verejnom obstarávaní
Úrad pre verejné obstarávanie predstavil vlastný návrh novely zákona o verejnom obstarávaní. Zachováva princíp súťaživosti, verejné obstarávanie by sa malo zrýchliť, posilniť sa má transparentnosť a verejná kontrola. Zaviesť by sa podľa návrhu mal napríklad inštitút špekulatívnych námietok.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.91 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.86 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.23 %