Štvrtok 23.05.2024
Dnes má meniny 
Želmíra
°C
14.10.2020 02:00

Opäť je možné elektronické rokovanie zastupiteľstiev


Na snímke predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Branislav Tréger. Snímka zdroj: (tasr).


Združenie miest a obcí Slovenska koncom marca predložilo návrh novely zákona o obecnom zriadení na rozšírenie možností rokovania zastupiteľstiev.


Parlament následne prijal v upravenej forme zmenu v zákone a vzhľadom k aktuálnej situácii je opätovne možné využiť neosobné formy rokovania zastupiteľstiev.

Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger vtedy konštatoval: „Zložitosť tohto obdobia odkrýva nedostatky legislatívy a tiež vytvára oprávnené požiadavky na zmeny konkrétnych zákonov, ktorých ustanovenia sa ukazujú ako nepružné, prípadne nerealizovateľné vzhľadom k donedávna ťažko predstaviteľným situáciám. Tie však nastali a sme konfrontovaní tvrdou realitou.“ Aktuálny núdzový stav, zhoršenie epidemiologickej situácie aj avizované opatrenia sú kľúčovými dôvodmi na to, aby zastupiteľstva mohli rokovať využitím nových spôsobov rokovania.

Od 1. októbra 2020 platí na Slovensku opäť núdzový stav. Dôvodom na opätovné vyhlásenie núdzového stavu je neutíchajúca pandémia koronavírusu. V zmysle § 1 ods. 4 ústavného zákona 224/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu krízová situácia je obdobie, počas ktorého je bezprostredne ohrozená alebo narušená bezpečnosť štátu a ústavné orgány môžu po splnení podmienok ustanovených v tomto ústavnom zákone na jej riešenie vypovedať vojnu, vyhlásiť vojnový stav alebo výnimočný stav, alebo núdzový stav.

To v praxi znamená, že sa aktuálne nachádzame v situácii spred niekoľkých mesiacov, čím prichádza do úvahy pre samosprávu možnosť aplikácie § 30f zákona č. 73/2020 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v rámci prechodných ustanovení súvisiacich s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19.

V zmysle odseku 2 spomínaného ustanovenia možno rokovanie obecného zastupiteľstva podľa § 12 možno počas krízovej situácie uskutočniť prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie. Z rokovania obecného zastupiteľstva podľa prvej vety obec vyhotoví obrazovo-zvukový alebo zvukový záznam, ktorý do 48 hodín po ukončení rokovania zverejní na webovom sídle obce, ak ho má zriadené, a do piatich dní po ukončení rokovania v podobe zápisnice na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené. Obrazovo-zvukový alebo zvukový záznam podľa predchádzajúcej vety obec komukoľvek bezodkladne sprístupní po skončení rokovania.

S ohľadom na potrebu operatívneho zabezpečenia výkonu územnej samosprávy sa umožňuje uskutočniť rokovanie obecného zastupiteľstva prostredníctvom videokonferencie prístupnej verejnosti, prípadne iným vhodným spôsobom prostredníctvom komunikačnej technológie, ktorá zachytáva zvukový alebo obrazový záznam.

Súčasne je možné v čase krízovej situácii uskutočniť hlasovanie obecného zastupiteľstva aj bez konania jeho zasadnutia a rokovania. Hlasovať možno korešpondenčnou formou bez zvolania zasadnutia obecného zastupiteľstva „per rollam“, a to v listinnej podobe alebo elektronicky.

Tento inštitút hlasovania možno uskutočniť iba vo výnimočných prípadoch, a to vo veciach, ktoré bezprostredne súvisia s realizáciou opatrení a úkonov na riešenie krízovej situácie a vo veciach, ktoré neznesú odklad, a ktorých neuskutočnenie by mohlo mať pre obec za následok vznik škody. Konkrétne ide o rozhodnutia zastupiteľstva, ktoré sú zákonom nasledovne špecifikované. Obecné zastupiteľstvo však nemôže hlasovať formou ,,per rollam“ o nasledujúcich veciach: a) koncesnej zmluvy na uskutočnenie stavebných prác alebo koncesných zmlúv na poskytnutie služby uzatvorenej podľa osobitného predpisu, b) priameho predaja podľa osobitného predpisu, c) prevodu majetku obce alebo nájmu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa osobitného predpisu, d) obchodnej verejnej súťaže, e) dobrovoľnej dražby, f) prijatia investičného úveru, g) prevodu hnuteľnej veci nad hodnotu určenú osobitným predpisom, h) prenájmu majetku obce na dobu neurčitú alebo na dobu určitú na čas dlhší ako tri mesiace s výnimkou prenájmu nájomného bytu, i) kúpy majetku do vlastníctva obce, ak je ku kúpe potrebný súhlas obecného zastupiteľstva s výnimkou obstarania majetku vyplývajúceho z implementácie projektu financovaného z európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Autor: (Michal KALIŇÁK, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
18.08.2020
Návratná finančná výpomoc
Ministerstvo financií Slovenskej republiky predkladá na rokovanie vlády Slovenskej republiky materiál „Návrh na poskytnutie návratných finančných výpomocí obciam a vyšším územným celkom na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020“.
viac
15.10.2020
(2.) ZMOS adresoval rezortu školstva zásadné pripomienky k aktuálnej NZ
Združenie miest a obcí Slovenska v rámci medzirezortného pripomienkového konania adresovalo ministerstvu školstva zásadné pripomienky k novele zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Kľúčové sa týkajú povinných materských škôl a rozhodovania o sieti škôl.
viac
23.10.2020
Operatívna informácia k rokovaniam zastupiteľstiev
Združenie miest a obcí Slovenska sa intenzívne venuje usmerňovaniu a konzultáciám pre samosprávy vo vzťahu k organizovaniu a priebehu rokovaní obecných a mestských zastupiteľstiev v tomto náročnom období.
viac
30.11.2021
ZMOS sa obrátil na hlavu štátu aj generálneho prokurátora
Združenie miest a obcí Slovenska koncom minulého týždňa principiálne odmietlo spornú poslaneckú novelu zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, ktorá zo samospráv vytvára bezmocného sponzora.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.13 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.15 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.71 %