Nedeľa 10.12.2023
Dnes má meniny 
Radúz
°C
23.09.2023 01:25

Ostávajú posledné dni na hlasovanie poštou či vybavenie hlasovacieho preukazu


Ilustračný banner


Štátny tajomník Ministerstva vnútra SR Martin Královič a riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán sekcie verejnej správy MV SR Eva Chmelová vo štvrtok 21. septembra informovali o dôležitých faktoch a lehotách pre voličov a kandidujúce politické subjekty.


„Voľby sú po organizačnej a technickej stránke pripravené.Chcel by som vyzvať a poprosiť občanov, občianky Slovenskej republiky, aby v sobotu 30. septembra prišli do volebných miestností využiť svoje ústavné právo a aby sa zúčastnili na parlamentných voľbách,“ povedal štátny tajomník MV SR Martin Královič.

NÁVRATNÚ OBÁLKU PRI VOĽBE POŠTOU JE POTREBNÉ DORUČIŤ NA MV SR DO 29. 9. DO 12:00

O voľbu poštou požiadalo spolu 72 993 voličov, doteraz hlasovalo 40 500 z nich. Štátny tajomník MV SR vyzval ostatných zaregistrovaných voličov, aby si odoslanie návratnej obálky nenechávali na poslednú chvíľu.

Hlasovací lístok voliča bude započítaný v prípade, že návratná obálka bude doručená do podateľne Ministerstva vnútra SR na Drieňovej 22 v Bratislave najneskôr do piatka 29. septembra do 12. hodiny.

„Volič môže zaslať návratnú obálku zo zahraničia poštou aj kuriérom. Odoslať ju môže poštou aj z územia Slovenska, prípadne ju doniesť do podateľne MV SR na Drieňovej ulici 22 v Bratislave do zákonného termínu,“ vysvetlilariaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán sekcie verejnej správy MV SR Eva Chmelová.

Najviac návratných obálok prišlo ministerstvu vnútra zo štátov Česko, Spojené kráľovstvo, Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, USA, Holandsko, Írsko, Kanada a Belgicko. Ide teda o štáty, z ktorých evidujeme aj najviac žiadostí.

 MOŽNOSŤ HLASOVAŤ NA SLOVENSKU, AK VOLIČ NESTIHNE ODOSLAŤ VČAS NÁVRATNÚ OBÁLKU

Voliči s trvalým pobytom na Slovensku, ktorí nestihnú včas zaslať návratnú obálku alebo ju vôbec neodošlú, majú možnosť voliť v deň volieb na území SR. Hlasovať môžu v obci trvalého pobytu. Vo volebnej miestnosti mimo miesta trvalého pobytu možno hlasovať na základe hlasovacieho preukazu. Potrebné je predtým najprv zrušiť registráciu o voľbu poštou a následne požiadať obec o vydanie hlasovacieho preukazu. Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na Slovensku, môže hlasovať len poštou.

NA ČO SI DAŤ POZOR PRI HLASOVANÍ POŠTOU

Upozorňujeme voličov, aby pri odosielaní hlasovacieho lístka použili obidve obálky, ktoré im boli zaslané. Hlasovací lístok je potrebné vložiť do obálky na hlasovanie a zalepenú hlasovaciu obálku zas do návratnej obálky. Každá návratná obálka musí obsahovať iba jednu hlasovaciu obálku. Zalepené návratné obálky viacerých voličov môžu byť v ľubovoľnom počte zaslané v jednom balíku.

Hlasovací lístok vybraného politického subjektu si voliči, ktorí sa registrovali elektronicky, stiahnu z webu MV SR. Ak sú údaje na hlasovacom lístku uvedené na dvoch stranách, volič vytlačí obidve strany hlasovacieho lístka, pokiaľ možno obojstranne. V prípade nemožnosti obojstrannej tlače, oba listy hlasovacieho lístka pevne spojí. Ak volič vytlačí neúplný hlasovací lístok, je takýto hlasovací lístok neplatný.

POŽIADAŤ O HLASOVACÍ PREUKAZ JE MOŽNÉ OBEC TRVALÉHO POBYTU, POSLEDNÝ TERMÍN JE PIATOK 29. 9.

Osobne možno požiadať obec trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v piatok 29. septembra v úradných hodinách obce. Požiadať o vydanie preukazu do uvedeného termínu možno aj prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom. Na základe hlasovacieho preukazu môže volič hlasovať v ľubovoľnej volebnej miestnosti na Slovensku.

Hlasovací preukaz sa vydáva iba raz, volič by s ním preto mal nakladať opatrne. Pri strate alebo odcudzení obec voličovi nový hlasovací preukaz nevydá.

VOLEBNÉ MORATÓRIUM

Volebná kampaň sa končí 48 hodín predo dňom konania volieb, teda od polnoci z 27. na 28. 9. 2023 (zo stredy na štvrtok budúci týždeň). Od štvrtka 28. septembra 00:00 začína plynúť volebné moratórium, ktoré trvá až do skončenia hlasovania v deň volieb.

Počas moratória nemôžu kandidujúce politické subjekty viesť volebnú kampaň. Zakázané je zverejňovať výsledky prieskumov verejnej mienkyavýsledky volebných ankiet. Počas moratória sa tiež zakazuje zverejňovať informácie o kandidujúcich politických subjektoch v ich prospech alebo neprospech v rozhlasovom a televíznom vysielaní, v rámci audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, v periodických a neperiodických publikáciách a v agentúrnom spravodajstve.

Platená politická reklama na sociálnych sieťach, ako aj sponzorované príspevky sa počas moratória nesmú zobrazovať. Bezplatné statusy na sociálnej sieti sa za volebnú kampaň nepovažujú.

PREUKAZOVANIE TOTOŽNOSTI VO VOLEBNEJ MIESTNOSTI

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu. Ak mu bol vydaný hlasovací preukaz, predloží spolu s občianskym preukazom aj hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie.

Upozorňujeme, že cestovný pas alebo vodičský preukaz nie je možné použiť na zdokladovanie totožnosti.

V prípade, že si volič v čase konania volieb vybavuje nový občiansky preukaz z dôvodu uplynutia doby jeho platnosti či nesprávnych alebo neplatných údajov tvoriacich jeho obsah, vo volebnej miestnosti sa môže preukázať žiadosťou o vydanie občianskeho preukazu alebo potvrdením o občianskom preukaze vydaným príslušným orgánom Policajného zboru.

SPÔSOB HLASOVANIA

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov volič vyberie jeden hlasovací lístok toho kandidujúceho subjektu, ktorému sa rozhodol odovzdať svoj hlas. Tento hlasovací lístok môže bez ďalšej úpravy vložiť do obálky ALEBO na vybranom hlasovacom lístku môže dať prednostný hlasnajviac štyrom kandidátom. Spraviť tak môže zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta, ktorému dáva prednosť.

Ak volič odovzdá prednostný hlas viac ako štyrom kandidátom, taký hlasovací lístok sa bude počítať v prospech kandidujúceho subjektu a na prednostné hlasy sa nebude prihliadať.

Na požiadanie okrsková volebná komisia vydá voličovi za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na to určenej.

Hlasovací lístok pre voľbu poštou je určený výlučne pre voľbu poštou a nie je možné ho použiť ako hlasovací lístok vo volebnej miestnosti.

HLASOVANIE DO PRENOSNEJ VOLEBNEJ SCHRÁNKY

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

SPÄŤVZATIE KANDIDÁTNEJ LISTINY, VZDANIE SA A ODVOLANIE KANDIDATÚRY

Politická strana alebo koalícia môže najneskôr 48 hodín pred začatím volieb (najneskôr 28. septembra do 7:00 h) vziať späť svoju kandidátnu listinu. Kandidát sa môže najneskôr 48 hodín pred začatím volieb (najneskôr 28. septembra do 7:00 h) svojej kandidatúry vzdať, do rovnakej lehoty môže kandidáta odvolať aj kandidujúci politický subjekt.

Informácia o kandidátoch, ktorí sa vzdali kandidatúry, alebo boli politickou stranou odvolaní, bude vo volebnej miestnosti na viditeľnom mieste a okrem toho bude aj za zástenou, aby volič pri úprave hlasovacieho lístka mal možnosť si správnosť úpravy hlasovacieho lístka skontrolovať.

POZOROVATELIA

Vo volebnej miestnosti majú právo byť prítomní pozorovatelia vyslaní medzinárodnými organizáciami, takisto aj iné osoby, ktoré prejavili záujem o pozorovanie priebehu volieb a sčítavania hlasov.

 

V poradí deviate parlamentné voľby v ére samostatnej SR sa uskutočnia v sobotu 30. septembra v čase od 7:00 do 22:00 h. Otvorených bude 5 996 volebných miestností.

Autor: (MV SR)


komentáre
SHOW ALL
podobné
18.01.2017
Výbor dal zelenú zlúčeniu volieb aj zrušeniu 2. kola voľby predsedov VÚC
Ústavnú trojpätinovú väčšinu potrebnú na spojenie termínov krajských a komunálnych volieb od roku 2022, sa v utorok (17. 1. 2017) podarilo nájsť na pôde Ústavnoprávneho výboru Národnej rady SR.
viac
29.03.2017
Vyhlásenie 9. ročníka súťaže Dedina roka
Slovenská agentúra životného prostredia zverejnila 21. marca 2017 podmienky a pravidlá súťaže Dedina roka pre rok 2017. Spolu s Ministerstvom životného prostredia SR, Spolkom pre obnovu dediny a Združením miest a obcí Slovenska tak vyhlásila už 9. ročník národnej súťaže Dedina roka.
viac
22.06.2017
Stratený alebo ukradnutý elektronický občiansky preukaz treba zablokovať
Dovolenkári by si mali dávať na dovolenke pozor aj na občiansky preukaz. Ak majú elektronický občiansky preukaz a stratia ho alebo im ho ukradnú, treba ho rýchlo zablokovať.
viac
05.05.2021
Netradičné oslavy Dňa Európy na Slovensku sa blížia
Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku aj tento rok pripravuje v spolupráci so svojimi partnermi oslavy Dňa Európy. Budú prebiehať od 6. mája a obsiahnu množstvo prevažne online podujatí a aktivít. Všetko za dodržania prísnych opatrení na spomalenie šírenia koronavírusu.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.10 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.95 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.95 %