Piatok 21.06.2024
Dnes má meniny 
Alojz
°C
05.06.2024 09:00

Posledný deň na vybavenie hlasovacieho preukazu je piatok


Ilustračný plagát (MV SR)


V sobotu 8. júna voliči rozhodnú o 15 poslancoch, ktorí budú zastupovať Slovenskú republiku v EP najbližších 5 rokov.


Hlasovací preukaz si môžu vybaviť voliči, ktorí majú trvalý pobyt na Slovensku a v deň volieb do Európskeho parlamentu nebudú môcť voliť vo svojom volebnom okrsku. Požiadať oň je potrebné obec trvalého pobytu osobne alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby. Posledný možný termín je piatok 7. júna v úradných hodinách obce.

Požiadať o hlasovací preukaz môžu okrem občanov SR aj občania iných členských štátov Európskej únie s trvalým pobytom na Slovensku, ktorí sú zapísaní v zozname voličov.

Vo volebnej miestnosti je potrebné preukázať totožnosť

Vo volebnej miestnosti voliči preukážu svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo pobytového preukazu občana EÚ. Ak bol voličovi vydaný hlasovací preukaz, predloží aj ten.V prípade, že si volič práve vybavuje nový občiansky preukaz, môže  sa preukázať žiadosťou o vydanie občianskeho preukazu alebo potvrdením o občianskom preukaze vydaným príslušným orgánom Policajného zboru.

Občania SR, ktorí nemajú trvalý pobyt na Slovensku ani inde v EÚ, budú môcť hlasovať v ľubovoľnej volebnej miestnosti v SR, totožnosť preukážu slovenským cestovným dokladom a súčasne okrskovej volebnej komisii predložia čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine.

Prednostný hlas možno odovzdať najviac dvom kandidátom

Okrsková volebná komisia vydá voličovi hlasovacie lístky a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce, pričom na farbe pečiatky na obálke nezáleží.

Za zástenou volič vyberie jeden hlasovací lístok toho kandidujúceho subjektu, ktorému sa rozhodol odovzdať svoj hlas. Vloží ho bez ďalšej úpravy do obálky ALEBO na ňom vyznačí odovzdanie prednostného hlasunajviac u dvoch kandidátov.Spraviť tak môže zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta, ktorému dáva prednosť. Obálku s hlasovacím lístkom vloží následne do volebnej schránky.

Ak volič odovzdá prednostný hlas viac ako 2 kandidátom, taký hlasovací lístok sa bude počítať v prospech kandidujúceho subjektu a na prednostné hlasy sa nebude prihliadať.

Na požiadanie okrsková volebná komisia vydá voličovi za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na to určenej.

Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, môže hlasovať do prenosnej volebnej schránky. Požiadať o ňu je potrebné obec a v deň konania volieb príslušnú okrskovú volebnú komisiu. Pripomíname, že ak sa však takýto volič nebude nachádzať v územnom obvode svojho volebného okrsku podľa miesta trvalého pobytu, bude potrebovať aj hlasovací preukaz.

Apäťvzatie kandidátnej listiny, vzdanie sa a odvolanie kandidatúry

Politická strana môže najneskôr vo štvrtok 6. júna do 7:00 h vziať späť svoju kandidátnu listinu. Kandidát sa môže do uvedenej lehoty svojej kandidatúry vzdať alebo ho môže odvolať aj kandidujúci politický subjekt. Tieto informácie budú vo volebnej miestnosti na viditeľnom mieste a okrem toho aj za zástenou, aby volič pri úprave hlasovacieho lístka mal možnosť si správnosť úpravy hlasovacieho lístka skontrolovať.

Volebná kampaň sa končí v stredu úderom polnoci

Volebná kampaň pred voľbami do EP sa skončí 48 hodín predo dňom konania volieb, teda o polnoci zo stredy 5. júna na štvrtok 6. júna. Následne začína plynúť volebné moratórium, ktoré platí až do skončenia hlasovania na území SR. Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán v zmysle zákona zverejní celkový výsledok volieb až po ukončení hlasovania vo všetkých štátoch EÚ, čo sa očakáva v nedeľu 9. júna o 23:00 h.

Kampaň boli oprávnené viesť iba kandidujúce politické subjekty, ktoré mohli na volebnú kampaň vynaložiť najviac 3 000 000 eur vrátane DPH, pričom na úhradu nákladov mohli použiť len finančné prostriedky vedené na transparentnom platobnom účte.

Počas moratória nemôžu kandidujúce politické subjekty viesť volebnú kampaň. Zakázané je zverejňovať výsledky prieskumov verejnej mienky a výsledky volebných ankiet.

Počas moratória sa tiež zakazuje zverejňovať informácie o kandidujúcich politických subjektoch v ich prospech alebo neprospech v rozhlasovom a televíznom vysielaní,v rámci audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, v periodických a neperiodických publikáciách a v agentúrnom spravodajstve. RTVS a vysielatelia s licenciou majú počas moratória zakázané vysielanie politickej propagácie.

Bilbordy a volebné plagáty, ktoré boli vylepené počas volebnej kampane, nie je potrebné odstrániť pred začiatkom volebného moratória. Napríklad ale videoreklama na svetelnej reklamnej tabuli nemôže byť zverejňovaná počas moratória.

Bezplatné statusy na sociálnej sieti sa za volebnú kampaň nepovažujú.Avšak status zverejnený za odplatu (sponzorovaný príspevok) je volebnou kampaňou.

Výzvy na účasť vo voľbách nie sú porušením moratória.

Politická strana je povinná doručiť najneskôr v 30. deň po vykonaní volieb záverečnú správu o nákladoch na volebnú kampaň Ministerstvu vnútra SR v listinnej a elektronickej podobe.

Informácie k voľbám do EP nájdete aj na webe MV SR: https://www.minv.sk/?volby-ep

 

Autor: (ts-Tlačový odbor Kancelária ministra vnútra)


komentáre
SHOW ALL
podobné
23.09.2023
Ostávajú posledné dni na hlasovanie poštou či vybavenie hlasovacieho preukazu
Štátny tajomník Ministerstva vnútra SR Martin Královič a riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán sekcie verejnej správy MV SR Eva Chmelová vo štvrtok 21. septembra informovali o dôležitých faktoch a lehotách pre voličov a kandidujúce politické subjekty.
viac
20.03.2024
Posledný deň na vybavenie hlasovacieho preukazu je piatok 22. marca
Hlasovací preukaz pred prvým kolom voľby prezidenta si môžu voliči vybaviť najneskôr v piatok 22. marca. Požiadať oň môžu obec trvalého pobytu počas jej úradných hodín, a to osobne alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby.V prípade druhého kola volieb uplynie termín 5. apríla.
viac
22.03.2024
Hlasovací preukaz sa dá vybaviť už len osobne počas piatka
O hlasovací preukaz na voľbu kdekoľvek na Slovensku sa dá pre prvé kolo prezidentských volieb požiadať už len počas piatka. Volič musí o preukaz požiadať osobne obec v jej úradných hodinách. Urobiť tak môže za voliča aj splnomocnenec. Prvé kolo volieb prezidenta sa bude konať v sobotu (23. 3.).
viac
04.04.2024
Posledný deň na vybavenie hlasovacieho preukazu je piatok 5. apríla
Hlasovací preukaz pred druhým kolom voľby prezidenta SR si môžu voliči vybaviť najneskôr v piatok 5. apríla. Požiadať oň môžu obec trvalého pobytu počas jej úradných hodín, a to osobne alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby. S hlasovacím preukazom možno voliť v ktoromkoľvek volebnom okrsku.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.18 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.15 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.67 %