Sobota 20.07.2024
Dnes má meniny 
Iľja, Eliáš
°C
10.11.2015 10:00

Riaditeľka ENVI - PAKu Hana Nováková: Samosprávy novým systémom ušetria!


Rozhovor s Hanou Novákovou, generálnou riaditeľkou a predsedníčkou predstavenstva ENVI – PAK, a.s. (Foto: Envipak)


V súvislosti so zmenami, ktoré nový zákon o odpadoch prináša mestám a obciam sme požiadali o rozhovor generálnu riaditeľku a predsedníčku predstavenstva ENVI – PAK, a.s. Mgr. Hanu Novákovú, MBA.


Predstaviteľov samospráv na Slovensku v súčasnosti najviac zaujíma, ako ovplyvní nový zákon o odpadoch triedený zber v mestách a obciach?

Celá filozofia nového zákona sa odvíja od tzv. rozšírenej zodpovednosti výrobcov, ktorá výrobcom ukladá povinnosťpostarať sa o svoj výrobok počas jeho celého životného cyklu, teda aj vtedy, keď sa stane odpadom. Títo výrobcovia, ktorých budú od nového roka reprezentovať organizácie zodpovednosti výrobcov, prevezmú existujúci systém triedeného zberu zavedený v mestách a obciach. To však neznamená, že OZV ho prevezmú do svojho vlastníctva, či dokonca budú zberné nádoby rušiť. Práve naopak, majetok obce (zberné nádoby a ostatná infraštruktúra) ostane aj naďalej vo vlastníctve obce. Systém triedeného zberu, nádoby resp. vrecia a frekvenciu ich zberu zachovajú tak, ako je to v obci zavedené. Tento systém bude môcť byť zmenený iba na základe dohody s obcou. Napokon, rozhodujúce slovo pri tom, ako bude triedený zber v obci organizovaný, bude mať aj naďalej obec, pretože tá schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na svojom území. Cieľ obcí a OZV je však rovnaký – postupne zvyšovať množstvo triedených zložiek papier, sklo, plasty a kovy, pri triedení ktorých sa Slovensko nachádza na chvoste krajín Európskej únie.

Aký vplyv bude mať zákon na dnes pomerne napnuté rozpočty samospráv?

Na rozpočet obcí bude mať zákon pozitívny dopad, pretože náklady na triedený zber v každej obci budú musieť byť hradené výrobcami prostredníctvom OZV. Schéma zákona je jasná – na jednej strane je obec, ktorá je zodpovedná za zavedenie triedeného zberu na svojom území. Na druhej strane sú výrobcovia, ktorí budú náklady na triedený zber uhrádzať. Preto čím viac odpadu obec vytriedi, tým menej ho zostane v zmesovom komunálnom odpade, za ktorý občania platia. Ministerstvo životného prostredia vyčíslilo, že úspora samospráv by mala dosiahnuť takmer 31,5 milióna eur.

Znamená to, že obec musí presne vedieť, koľko ju stojí triedený zber?

Áno, obce musia exaktne vyčísliť náklady na triedený zber, aby ich OZV dokázala uhradiť. Výrazným pozitívom nového zákona je fakt, že obec bude o platby za triedený zber odbremenená, pretože tieto náklady bude zberovej spoločnosti uhrádzať priamo OZV. Z toho vyplýva, že nový systém si bude vyžadovať zmluvnú spoluprácu všetkých troch subjektov - OZV, obcí a zberových spoločností. Pôjde o akýsi trojuholník vzťahov, v ktorom každý z partnerov má dôležité postavenie.

Čo však v prípade, ak zberová spoločnosť robí triedený zber v obci zdarma?

V prvom rade treba povedať, že nič nie je zadarmo. Zberová spoločnosť má s triedeným zberom určité náklady, avšak sú zahrnuté v celkovom balíku služieb za odpadové hospodárstvo v obci. Preto je dôležité, aby zberové spoločnosti deklarujúce bezplatný triedený zber v spolupráci s OZV tieto nálady vyčíslili. V súčasnosti komunikujeme so zberovými spoločnosťami a snažíme sa tieto náklady identifikovať.

Ako nový zákon prispeje k vyššej miere zhodnotenia a recyklácie odpadov?

Slovensko má voči Európskej únii záväzok, ktorý hovorí o tom, že do roku 2020 musíme dosiahnuť najmenej 50 % mieru recyklácie komunálnych odpadov. V súčasnosti sa pohybujeme na úrovni 8 %, čo nás radí na nie príliš lichotivé priečky spomedzi krajín EÚ. Zákon má v sebe hneď niekoľko momentov, pomocou ktorých má ambíciu sa k spomínaným číslam priblížiť.

Tým prvým je samotný fakt, že výrobcovia budú triedený zber financovať, čo zabezpečí finančnú efektívnosť celého systému. Peniaze teda pôjdu tam, kam majú, k obciam. Dôležitým bodom sú taktiež osvetové a environmentálne kampane, pomocou ktorých budú OZV občanov vzdelávať a motivovať k vyššej miere triedenia odpadov. Pôjde o kampane s celonárodnou, ale aj lokálnou pôsobnosťou, pričom dôraz sa bude klásť na najmladšiu cieľovú skupinu – deti. Tie sú častokrát pozitívnym stimulom pre celé svoje okolie.

Novinkou sú aj tzv. štandardy triedeného zberu. Ide o minimálne parametre infraštruktúry pre triedený zber, ktoré bude musieť obec poskytnúť svojim obyvateľom. Dôležité však je, že OZV obci uhradí systém spĺňajúci tieto štandardy.

Ako nadviaže obec spoluprácu s OZV? Je potrebné, aby si ju obec vybrala verejným obstarávaním?

Výber OZV nepodlieha zákonu o verejnom obstarávaní, nakoľko v tomto prípade nedochádza zo strany obce k finančnému plneniu. V súčasnosti obce uzatvárajú zmluvy o budúcich zmluvách s OZV, ktorá ich potrebuje na získanie autorizácie. Až na základe autorizácie bude totiž OZV môcť od 1. júla 2016 vykonávať svoju činnosť, de facto financovať triedený zber v obciach. Zmluvy o budúcich zmluvách sú nástrojom, pomocou ktorého sa samospráva a OZV dohodnú na pravidlách a podmienkach, ako bude nový zákon o odpadoch uvedený do života, preto by im obce mali venovať náležitú pozornosť.

Myslí zákon aj na možnosť, že sa obec nedohodne so žiadnou OZV?

V prípade, ak obec ostane bez zmluvného partnera, prichádza na rad zlosovanie, ktorým bude obec pridelená k OZV. V takejto obci môže OZV vykonať kontrolu efektivity triedeného zberu a navrhnúť jej nápravné opatrenia na zlepšenie. Ak ich obec neakceptuje, vystavuje sa riziku, že jej OZV bude hradiť len tzv. obvyklé náklady. Ide o náklady na triedený zber, ktoré vykazujú porovnateľné obce v danom regióne. Už z toho vyplýva, že pre obec je omnoho výhodnejší prvý model, teda dobrovoľné uzavretie zmluvy s OZV, ako aj zberovou spoločnosťou na systéme triedeného zberu.

Má ENVI-PAK ambíciu stať sa OZV?

Samozrejme, zodpovedne sa pripravujeme na to, aby sme sa stali OZV. Máme na to všetky predpoklady – už dnes hradíme príspevky na triedený zber v približne 1600 mestách a obciach na Slovensku, čo predstavuje 57% všetkých miest a obcí. Okrem toho pre obce spracovávame odborné materiály napr. manuál ako implementovať nový zákon o odpadoch pre obce, pomáhame s vypracovaním VZN. Sme silný a stabilný partner, stoja za nami najväčší medzinárodní výrobcovia baleného tovaru na svete. K nim sa pridali aj iné slovenské firmy, výrobcovia potravín, nápojov, liehovín alebo kozmetiky a podobne. Sú to spoločnosti rôznej veľkosti, ktoré spolu zamestnávajú tisíce slovenských ľudí a prinášajú produkty, ktoré sa predávajú doma  i v zahraničí. Naša sila spočíva aj v serióznom prístupe k obciam a mestám, v uhradených faktúrach za triedený zber a v snahe ďalej rozvíjať spoluprácu. Na podporu triedeného zberu sme doteraz vynaložili takmer 20 miliónov eur. V regiónoch máme tím zástupcov, ktorí poznajú úskalia implementácie nového zákona a vedia ušiť riešenie v prípade potreby aj na mieru.

Autor: (redakcia)


komentáre
SHOW ALL
podobné
15.07.2024
Technická a finančná pomoc Európskej investičnej banky pre slovenské samosprávy
O možnostiach spolupráce medzi mestami a obcami na Slovensku rokoval predseda ZMOS Jozef Božik so zástupkyňou Európskej investičnej banky na Slovensku Zuzanou Kaparovou.
viac
16.07.2024
BSK pokračuje v príprave ďalších etáp cestného obchvatu regiónu Malokarpatska
Regionálne cesty v Bratislavskom kraji patria k najvyťaženejším na celom Slovensku, nakoľko po nich prejde až do 30 000 áut denne. Veľký problém spôsobuje tranzitná doprava aj v intravilánoch miest a obcí.
viac
16.07.2024
Novela zákona o povinnom zmluvnom poistení: sumár najdôležitejších zmien
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky nedávno schválili novelu zákona o povinnom zmluvnom poistení (PZP), ktorú pripravilo Ministerstvo financií SR (MF SR).
viac
16.07.2024
Tradičná Porciunkula ponúkne jarmok, remeselný trh i koncerty
Tradičný novozámocký jarmok Porciunkula sa tento rok uskutoční 26. a 27. júla na Majzonovom námestí. Podujatie ponúkne aj koncerty hudobníkov zo Slovenska a Maďarska.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.24 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.13 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.63 %