Nedeľa 21.07.2024
Dnes má meniny 
Daniel
°C
22.10.2020 11:45

Schválená novela zákona „zachraňuje“ OOCR


Ilustračná snímka.


V súvislosti s ochorením COVID-19 vláda SR včera schválila novelu zákona o cestovnom ruchu v skrátenom legislatívnom konaní.


Vďaka úprave a doplnení prechodných ustanovení nehrozí niektorým oblastným organizáciám cestovného ruchu zánik v dôsledku nesplnenia podmienky na založenie - počtu prenocovaní a garantujem im „životaschopnú“ výšku dotácie v rokoch 2022 a 2023.

Schválený návrh  zákona  obsahuje  úpravu  a  doplnenie  prechodných  ustanovení vzhľadom na skúsenosti získané z aplikačnej praxe. Vo vzťahu k mestám a obciam ako zakladajúcim členom oblastných organizácií cestovného ruchu (ďalej len „OOCR“) prináša dve úpravy v prechodných ustanoveniach:

1. Predĺženiu  prechodného  obdobia,  po  skončení ktorého vznikne organizáciám cestovného ruchu povinnosť preukazovať každoročne splnenie podmienok podľa § 14 ods. 1 zákona, s cieľom napomôcť organizáciám čeliť nepriaznivým dôsledkom pandémie COVID-19:

§ 31d Prechodné ustanovenie k právnej úprave účinnej od 1. januára 2019

Oblastná organizácia založená podľa zákona účinného do 31. decembra 2018 je povinná k 31. decembru 2020 preukázať splnenie podmienok podľa § 14 ods. 1 zákona účinného od 1. januára 2019.

Novela zákona predlžuje lehotu na preukázanie podmienok § 14 ods. 1 zákona k 31. decembru 2022.

Podľa § 14 ods. 1 zákona OOCR môže založiť zakladateľskou zmluvou s podnikateľskými subjektmi najmenej päť obcí alebo MČ, pričom súhrn počtu prenocovaných návštevníkov v ubytovacích zariadeniach6) na území zakladajúcich obcí v predchádzajúcom kalendárnom roku musí dosiahnuť najmenej 100-tisíc prenocovaní. Oblastnú organizáciu môže založiť aj menej ako päť obcí, ak bol súhrnný počet prenocovaní v ubytovacích zariadeniach na území zakladajúcich obcí v predchádzajúcom kalendárnom roku najmenej 250-tisíc. 

2. Výpočet výšky požadovanej dotácie zo strany Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v rokoch 2022 a 2023 na základe údajov o vybraných členských príspevkoch a vybranej dane za ubytovanie v roku 2019 pri tých organizáciách cestovného ruchu, ktoré nedosiahnu výšku výberu dane za ubytovanie a/alebo výber členských príspevkov, ktorý bol vyšší ako limit v roku 2019 pred vypuknutím pandémie COVID-19

§  31e  Prechodné ustanovenie súvisiace s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19 v tomto zmení sa dopĺňa týmto znením: Ustanovenie § 29 ods. 4 sa na poskytnutie dotácie v roku  2022 nepoužije a  pri výpočte  maximálnej  výšky  dotácie  pre  oblastnú  organizáciu  a  dotácie  pre  krajskú organizáciu sa použijú údaje za rok 2019, ak a)ak súhrnná  hodnota  vybratých  členských  príspevkov  oblastnej  organizácie v oku  2020 je nižšia ako súhrnná hodnota vybratých členských príspevkov oblastnej  organizácie v oku 2019  a  ak  súhrnná  hodnota  vybratej  dane  za ubytovanie  všetkých  členských  obcí  oblastnej  organizácie  v roku  2020 je nižšia ako súhrnná hodnota vybratej dane za ubytovanie všetkých členských obcí oblastnej organizácie v roku 2019

Podľa § 29 ods. 4 Dotáciu na príslušný rozpočtový rok môže poskytnúť ministerstvo oblastnej organizácii v rovnakej výške ako je súhrnná hodnota vybratých členských príspevkov oblastnej organizácie v roku, ktorý predchádza predchádzajúcemu rozpočtovému roku, pričom maximálna výška dotácie oblastnej organizácii je ohraničená 90 % súhrnnej hodnoty vybratej dane za ubytovanie u všetkých členských obcí oblastnej organizácie v roku, ktorý predchádza predchádzajúcemu rozpočtovému roku.

Tieto novelizačné zmeny sa týkajú aj krajských organizácií cestovného ruchu.

Ďalšia novelizácia zákona vytvára legislatívny rámec pre tvorbu schém štátnej pomoci a pomoci „de minimis“ Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Dané schémy sa zameriavajú na podporu podnikov v odvetví cestovného ruchu a zníženie negatívnych dopadov pandémie ochorenia COVID-19. Doplnením nasledujúceho znenia do zákona:

§ 27j Príspevok na odstránenie negatívnych následkov pandémie COVID –19

(1) Ministerstvo  môže  v príslušnom  rozpočtovom  roku  najneskôr  do  31.  decembra  2021 poskytnúť zo svojej rozpočtovej kapitoly príspevok podľa §27a od.1 písm. d na podporu cestovného ruchu v súvislosti so zmiernením negatívnych následkov pandémie, ktorá vznikla z dôvodu  ochorenia  COVID-19. Príspevok  možno  poskytnúť  fyzickej  osobe  alebo právnickej osobe pôsobiacej v odvetví cestovného ruchu v súlade so schémou štátnej pomoci alebo  minimálnej  pomoci  podľa  osobitného predpisu na  podporu  podnikov  v odvetví cestovného ruchu.

(2) Ministerstvo môže vytvoriť schémy štátnej pomoci alebo schémy minimálnej pomoci podľa osobitného predpisu, na podporu  podnikov  v odvetví cestovného ruchu, ktoré sú financované z rozpočtovej kapitoly ministerstva.

3) Ministerstvo pripraví a zašle Komisii na notifikáciu schému štátnej pomoci9v)podnikom v odvetví cestovného ruchu,  alebo  pripraví  a zašle  Protimonopolnému  úradu  Slovenskej republiky  na  notifikáciu schému minimálnej pomoci podnikom v odvetví cestovného ruchu, určenú na  náhradu  škody  spôsobenej  prírodnými  katastrofami  alebo  mimoriadnymi udalosťami.

Miestne samosprávy z pohľadu sanovania cestovného ruchu v súvislosti s ochorením covid-19 poukazuje aj na potrebu zmeny použitia dotácie cestovného ruchu.  Na základe zákona o cestovnom ruchu sa dotácie môžu použiť na marketingové a propagačné aktivity a produkty, zlepšenie kvality služieb, vzdelávacie aktivity a iné. Vzhľadom na aktuálnu situácie a výpadok dane z ubytovania v  rozpočtoch miestnych samospráv, ktoré v praxi tvoria členský príspevok miestnej samosprávy do OOCR je viac ako žiadúce použitie dotácie na základné prevádzkové služby (zachovanie základného štandardných služieb) a mzdové náklady zamestnancov pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu. Schéma „prvej pomoci“ sa nevzťahuje na zamestnancov OOCR a subjekty v pôsobnosti územných samospráv.

------------

OOCR sú na základe zákona o cestovnom ruchu nástrojom podpory cestovného ruchu v regiónoch Slovenska, vytvorené na základe partnerstva subjektov z verejného - samosprávneho, súkromného a neziskového sektora. Základom tejto spolupráce sú obce.

Počet členských subjektov organizácií cestovného ruchu (vrátane samospráv) sa od prijatia zákona o podpore cestovného ruchu kontinuálne zvyšuje. V roku 2017 bolo združených do OOCR takmer 300 miestnych samospráv a viac ako 500 ďalších subjektov (podnikateľských a nepodnikateľských). V roku 2018 sa zvýšil počet miestnych samospráv združených do OOCR takmer o tretinu. Podľa údajov Štatistického úradu SR bolo na Slovensku v tomto roku zrealizovaných až 15,51 mil. prenocovaní, z ktorých až 86 % (13,41 mil. prenocovaní ) bolo na území členských obcí združených do OOCR. V súčasnosti je členom 37 OOCR 1004 subjektov, z toho 375 miest a obcí. 

Autor: (ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
18.02.2020
Mesto Nitra udelí dotácie na projekty zamerané na rozvoj cestovného ruchu
Projekty občianskych združení a spolkov zameraných na cestovný ruch podporí mesto Nitra celkovou sumou 15 000 eur. Rozhodli o tom mestskí poslanci na svojom mimoriadnom februárovom rokovaní.
viac
03.11.2020
Je predčasné sa vyjadrovať k požiadavke ZMOS súvisiacej s pôžičkami
Požiadavka Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) na zmenu návratnej finančnej výpomoci v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu na dotáciu je pre Ministerstvo financií (MF) SR novinkou.
viac
06.05.2021
Európska komisia schválila Veľkú schému pomoci pre gastro a cestovný ruch
Európska komisia odobrila návrh slovenského rezortu dopravy na pomoc veľkým podnikom v cestovnom ruchu a schválila Schému štátnej pomoci, tzv. Veľkú schému.
viac
11.08.2021
Envirofond by mal mať jednoduchší proces poskytovania dotácií
Envirofond by mal mať jednoduchší a prehľadnejší proces poskytovania dotácií. Začiatkom každého roka by mal zverejniť zoznam činností, ktoré podporí, aby záujemcovia vedeli, kedy môžu podávať svoje žiadosti o dotácie.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.24 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.13 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.63 %