Štvrtok 20.06.2024
Dnes má meniny 
Valéria
°C
24.11.2015 09:00

Slováci budú triediť podľa nových požiadaviek. Cieľom je zvýšiť mieru recyklácie


V obciach s nízkou efektivitou triedenia budú potrebné informačné a osvetové aktivity zamerané na to, ako a prečo triediť. (Foto: Envipak)


Slovensko má dlhodobo nízku mieru triedenia a recyklácie komunálnych odpadov a naopak, vysokú mieru skládkovania. Tento nepriaznivý stav sa má zmeniť od 1. januára budúceho roka, kedy nadobúda účinnosť zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (ďalej len „zákon o odpadoch“).


„Okrem toho, že zákon zavádza tzv. rozšírenú zodpovednosť výrobcov, ktorá ukladá výrobcom povinnosť financovať triedený zber, obsahuje aj celý rad ďalších nástrojov a opatrení, ktoré majú zvýšiť mieru vytriedeného a recyklovaného odpadu,“ uviedla predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka ENVI – PAK, a.s. Hana Nováková.

Jedným z týchto impulzov sú aj nové požiadavky na triedený zber komunálnych odpadov, podľa ktorých je obec povinná zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy a sklo. Napriek tomu, že povinnosť zaviesť triedený zber pre spomínané zložky nie je novinkou (túto povinnosť ukladal už zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch), doteraz neboli definované technické požiadavky, ako majú obce túto povinnosť plniť. Triedený zber bol vo viacerých obciach zavedený nedostatočne, u niektorých zložiek úplne absentoval.

K novému zákonu o odpadoch sa viažu aj vyhlášky, ktoré okrem iného definujú farebné rozlíšenie zberných nádob a vriec.

Vyhláška č. 371/2015 Z.z. taktiež definuje minimálne rozmery zberných nádob a vriec, názov triedenej zložky a požiadavky na vlastnosti štítku, ktorý musí byť na zbernej nádobe umiestnený. Pokiaľ obec disponuje nádobami, ktoré nezodpovedajú požiadavkám farebnosti v zmysle vyhlášky, môže si tieto nádoby ponechať dovtedy, kým ich nenahradia nové nádoby a je povinná ich riadne označiť farbou prislúchajúcej komodity.

Vykonávacia vyhláška umožňuje spoločný zber viacerých zložiek komunálneho odpadu, konkrétne plastov, kovov a akýchkoľvek viacvrstvových kombinovaných materiálov (VKM) v rámci jednej nádoby, avšak len za predpokladu, že tieto zložky budú následne na triediacej linke roztriedené a takáto forma zberu neznemožní ich recykláciu.

Nový zákon ukladá povinnosť všetkým mestám a obciam vypracovať všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi (ďalej len „VZN“), do ktorého sú povinné zakomponovať nové pravidlá triedeného zberu.

Novinkou sú tzv. štandardy triedeného zberu predstavujúce minimálne zberové kapacity, teda zberné nádoby či vrecia, ktoré musia byť k dispozícii jednému obyvateľovi obce počas kalendárneho roka. Sú určené v litroch na obyvateľa na rok, pričom od roku 2017 budú každoročne narastať. Štandardy zberu sú dôležité predovšetkým pre obce, ktoré doteraz niektorú zložku vôbec netriedili, alebo ju triedili len veľmi málo. Mnohé obce už v súčasnosti spĺňajúcim štandardy zberu. „V obciach s nízkou efektivitou triedenia budú potrebné informačné a osvetové aktivity zamerané na to, ako a prečo triediť,“ dodala Hana Nováková z ENVI - PAK. Za osvetu v rámci triedenia budú zodpovedné organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV / dnešné oprávnené organizácie) financované výrobcami a producentmi obalov a neobalových výrobkov.

Autor: (red)


komentáre
SHOW ALL
podobné
26.11.2015
Ministerstvo radí: Kedy uzatvoriť zmluvu s organizáciou výrobcov?
Obce sú zdržanlivé v uzatváraní zmlúv o budúcej zmluve so spoločnosťami v oblasti odpadov z obalov a neobalových výrobkov. Hrozí im riziko, že ak sa nerozhodnú včas a zmluvy neuzavrú, pôjdu do zlosovania a organizácia zodpovednosti výrobcov im bude pridelená.
viac
10.11.2015
Mesto radí mestu - Čo s triedeným zberom podľa nových pravidiel?
Trenčín si už po druhýkrát prevzal hlavnú cenu v Súťaži o najlepšie mestá v triedení odpadov. Má efektívne nastavený triedený zber na všetky druhy odpadu – papier, plasty, sklo, kovové obaly a viacvrstvový kombinovaný materiál (VKM) a navyše svojich obyvateľov aj motivuje.
viac
10.11.2015
Nový zákon o odpadoch zlepší financovanie triedenia aj efektivitu recyklácie
V súčasnosti platný zákon o odpadoch už nespĺňa požiadavky modernej legislatívnej normy. Stal sa neprehľadný, komplikovaný a zastaraný. Novelizovaný bol 29-krát a implementoval do seba 10 smerníc EÚ.
viac
13.06.2024
Záchrana liatinových náhrobníkov spojila päť organizácií na Horehroní
Päť organizácií na Horehroní podpísalo v stredu memorandum na záchranu liatinových náhrobníkov s cieľom zachrániť vzácne dedičstvo na cintorínoch, ktoré odkazuje na železiarsku minulosť regiónu.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.18 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.15 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.67 %