Sobota 13.04.2024
Dnes má meniny 
Aleš
°C
14.06.2021 09:30

Slovensko-ukrajinský workshop predstavil inovatívne riešenia našich miest a obcí


Snímka zdroj: (ZMOS).


Podpore slovensko-ukrajinskej spolupráce na úrovni miest a obcí bol venovaný online workshop (10. 6. 2021), ktorý realizovalo Združenie miest a obcí v spolupráci s jedným z projektových partnerov - Združením ukrajinských miest (AUC).


Cezhraničná spolupráca je postavená na spolupráci aktérov z cezhraničných regiónov a jedným z týchto aktérov sú práve mestá a obce, ktoré svojimi cezhraničnými kontaktmi a aktivitami vytvárajú inšpirácie a príklady ako podporovať, ale najmä spájať naše cezhraničné územia. Na to sú potrebné nielen dobre nastavené podporné legislatívne a finančné nástroje, ale najmä vôľa a chuť spolupracovať, a tie v tomto území určite existujú, čoho dôkazom je aj tento slovensko-ukrajinský workshop, na ktorom sa zúčastnilo vyše 200 zástupcov zo slovenských a ukrajinských miest a obcí.

Workshop bol ukážkou toho ako môžeme realizovať aktivity v prospech rozvoja územia obce pri nastavení súčasných legislatívnych a finančných nástrojov, ktoré zároveň v sebe integrujú odpovede na súčasné výzvy, či už v oblasti životného prostredia, digitálnej alebo sociálnej oblasti alebo výzvy na poskytovanie verejných služieb v súlade s „good governance“. Aktivity, ktoré môžu byť inšpiráciou nielen doma, ale aj v cezhraničí či zahraničí.

Podujatie vytvorilo online priestor pre zástupcov ukrajinských miest a obcí dozvedieť sa viac o inovatívnych riešeniach v poskytovaní verejných služieb na miestnej úrovni na Slovenska a z ďalších krajín V4 – Českej republike a Poľsku - v oblasti cestovného ruchu a kultúry, životného prostredia, s využívaním informačno-komunikačných technológií na zvýšenie kvality každodenného života občanov miest a obcí.

Príkladom toho, že projektovému návrhu predchádza vízia bol predstavený vizuálny online projektový návrh zameraný na podporu cestovného ruchu v rekreačnej oblasti Domaša na východe Slovenska, na ktorý obec Kvakovce spolu s ďalšími aktérmi z územia hľadá zdroje a možnosti na jeho realizáciu. Projektový návrh predstavila za obec Kvakovce predsedníčka Komisie cestovného ruchu v obci Kvakovce, Martina Timková.

Ukrajinským účastníkom bol predstavený aj cezhraničný projekt na podporu kultúrneho-duchovného turizmu miest Spišské Podhradie a Glógow Maloposki (PL), ktorý poukázal na to ako prostredníctvom dobudovanie infraštruktúry – turistických chodníkov, opravy národných kultúrnych pamiatok a vybudovanie parkoviska môžeme zviditeľniť kultúrne pamiatky v území, a tým podporiť aj cezhraničný cestovný ruch s využitím dostupných európskych zdrojov financovania V tomto prípade,  konkrétne prostredníctvom programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A SK-PL 2014-2020. Projekt predstavil primátor Spišského Podhradia, Michal Kapusta.

Ďalším príkladom ako využívať dostupné externé zdroje financovania na podporu cezhraničnej spoluprác miest v oblasti kultúry a cestovného ruchu aj v spolupráci so zainterovanými subjektmi z cezhraničného územia boli príklady z mesta Michalovce, ktoré predstavila vedúca Odboru informatizácie a grantov Mestského úradu Michalovce, Jana Machová. Prvým predstaveným projektom bol projekt zameraný na rozvoj informačných tokov inovatívnymi prístupmi s využitím informačno – komunikačných technológií (IKT) v meste Michalovce, ktorý bol podporený z Nórskeho finančného mechanizmu. Ďalšie dva projekty boli ukážkou toho ako môžu samosprávy využívať zdroje z európskeho cezhraničného programu ENI CBC  2014-2020 - Cezhraničná spolupráca  Maďarsko - Slovensko - Rumunsko – Ukrajina v pozícii vedúceho projektového partnera alebo partnera projektu, v oblasti rozvoja dopravnej infraštruktúry na zlepšenie mobility, podpory elektromobility a zelenej dopravy a obnovy kultúrnych pamiatok a využívania IKT v kultúre s cieľom podpory cestovného ruchu.

Workshop sa preniesol od kultúry a cestovného ruch do oblasti životného prostredia, kde projekty zamerané na adaptačné opatrenia na zmenu klímy - využívanie dažďovej vody na území obce boli predstavené zástupcom obce Margecany, Jozefom Magdom Tento príklad z praxe bol ukážkou toho, že aj malá obec má dobré riešenia a svojimi aktivitami prispieva k zmierňovaniu klimatických zmien, najmä sucha a povodí – prevenciou spomaľovania povrchového odtoku na vodnom toku, opatreniami na odvedenie vody na malom vodnom toku, opatreniami na zachytávanie dažďovej vody pri základnej škole a zo strechy obecného úradu, opatreniami na využitie dažďovej vody zo strechy futbalovej tribúny a využívanie dažďovej vody z ihriska a strechy altánku.

V poslednej časti workshopu boli ukrajinským účastníkom predstavené príklady dobrej praxe z Českej republiky a Poľska. Trendy v oblasti inovatívnych riešení v obciach v Českej republike predstavil zástupca občianskeho združenia Smart Atelier, Martin Havlík. Vo svojej prezentácii sa zameral na metropolitný dispečing ako nástroja miest pre riadenie, usmerňovanie a ovplyvňovanie hlavných životných funkcii metropol alebo metropolitných oblastí, ale hlavne ako nástroja na zvyšovanie kvality každodenného života občanov. Konkrétny príklad zavádzania metropolitného dispečingu predstavil za mesto Plzeň.

V záverečnej prezentácii bola predstavená iniciatíva novej formy spolupráce Karpatská platforma na podporu udržateľného cestovného ruchu: „Carpathian Brand - Carpathia“, ktorá vychádza z potenciálu územia Karpatského euroregiónu. Karpatský región pokrýva územie piatich krajín (Poľsko, Slovensko, Ukrajina, Rumunsko, Maďarsko), čo vytvára sociálno-ekonomický priestor na spoluprácu v oblasti udržateľného cestovného ruchu prostredníctvom spoločných projektov.

Workshop poukázal na to, že riešenia, či už vo forme vlastných aktivít alebo projektových aktivít obcí v poskytovaní verejných služieb pre svojich občanov v území sa nájdu aj v malých aj vo veľkých obciach. Spoločnými cezhraničnými projektami a aktivitami na lokálnej úrovni sa nielen navzájom učíme a inšpirujeme, ale vytvárame spoločné cezhraničné územie, ktoré by bez tejto spolupráce nefungovalo a nespájalo regióny dvoch susediacich krajín.  Odovzdávanie a zdieľanie skúseností ako robiť veci lepšie posúva obce ďalej vo výkone miestnej agendy, ale aj v nastavení miestnej územnej samosprávy v danej krajine, a preto aj ďalšie plánované aktivity v rámci projektu sa zamerajú na vzájomnú výmenu skúsenosti a budú vychádzať z potrieb cieľového územia, ktorým je Ukrajina, najmä jej prihraničné regióny.

O projekte „Slovensko-ukrajinská cezhraničná spolupráca – CBC4US“ 

Projekt realizuje Združenie miest a obcí Slovenska v spolupráci s partnermi z Ukrajiny (Ukrajinské zduženie miest), z Nórska (Nórske združenie miestnych a regionálnych samospráv) a občianskym združením FEMAN od septembra 2020 do septembra 2023.

Ciele projektu:

Podpora spolupráce medzi miestnymi aktérmi v prihraničných regiónoch Slovenska a Ukrajiny, zvyšovanie povedomia o potenciáli slovensko-ukrajinskej územnej spolupráci v záujme súčasnej a budúcej podpory tejto cezhranične spolupráce.

Odovzdávanie skúsenosti s reformnými a modernizačnými procesmi v miestnej územnej samospráve a v poskytovaní verejných služieb podložených skúsenosťami z Nórska a aj krajín V4 v záujme podpory európskych štandardov a dobrej, transparentnej a zodpovednej správy vecí verejných na Ukrajine.

Aktivity projektu:

workshopy, konferencie, okrúhle stoly, vyslania a „Dni Ukrajiny“, metodologické manuály, newslettre a strategický materiál.

Cieľová skupina:

zástupcovia z ukrajinských a slovenských miest a obcí, starostov, odborných zamestnancov obecných a mestských úradov, zástupcov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti miest a obcí a miestnych záujmových združení a ďalších komunálnych aktérov.

Projekt je financovaný z grantov EHP a ŠR. 

Autor: (ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
29.03.2021
Problematika odpadov dominuje v každej samospráve
Ako nastaviť logistiku na zber kuchynských odpadov? Ktoré samosprávy ponúkajú inšpiráciu pre ostatné? V čom máme spoločné problémy so samosprávami v Čechách? Aj na tieto otázky zazneli na piatkovom workshope, ktorý organizoval ZMOS, konkrétne odpovede.
viac
06.07.2021
ZMOS podporuje transfer skúseností z našich samospráv ukrajinským
ZMOS podporuje transfer skúseností z našich samospráv ukrajinským mestám a obciam. Výsledkom týchto podujatí bude strategický dokument.
viac
03.12.2021
ZMOS uplatnil zásadné pripomienky k systému implementácie plánu obnovy
Združenie miest a obcí Slovenska uplatnilo zásadné pripomienky k návrhu systému implementácie Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, ktoré adresovalo Úradu vlády SR.
viac
27.12.2021
ZMOS počas roka prinášal inšpiráciu dobrej praxe
Združenie miest a obcí Slovenska počas končiaceho roka predstavilo 12 príkladov dobrej praxe. Každý z nich je príkladom úspešného, inovatívneho a udržateľného riešenia, ktoré môže inšpirovať ostatné samosprávy.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.06 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.10 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.84 %