Nedeľa 18.04.2021
Dnes má meniny 
Valér
°C
24.02.2021 02:35

Vláda schválila zmenu zákona o štátnom občianstve


Štatistika zdroj: (MV SR).


Minister vnútra Roman Mikulec dnes na rokovanie vlády predložil návrh novely zákona o štátnom občianstve SR.


„V súlade s programovým vyhlásením vlády umožníme občanom Slovenskej republiky dlhodobo žijúcim na území iného štátu nadobudnúť občianstvo tohto štátu bez straty slovenského. Zároveň riešime situáciu tých ľudí, ktorí o naše občianstvo prišli po sprísnení zákona pred desiatimi rokmi. Budú ho môcť získať naspäť jednoduchším spôsobom na základe štandardných európskych princípov,“ povedal minister vnútra.

ZMIERNENIE PODMIENOK

Zmierňujú sa podmienky, za ktorých prichádza k strate občianstva. Slovenskí občania tak v budúcnosti neprídu o občianstvo SR, ak v čase nadobudnutia cudzieho občianstva mali v tomto štáte pobyt (povolený, registrovaný alebo inak evidovaný) najmenej 5 rokov a predložia o tom doklady.

Zákon ustanovuje aj ďalšie výnimky, na základe ktorých nedôjde k strate občianstva. K dvom výnimkám, ktoré sú už v teraz platnom zákone (nadobudnutie cudzieho štátneho občianstva manžela počas trvania manželstva a nadobudnutie cudzieho štátneho občianstva narodením) pribudnú ďalšie dve. K strate občianstva nedôjde ani vtedy, ak bolo cudzie štátne občianstvo nadobudnuté osvojením, alebo ho nadobudlo maloleté dieťa.

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

Slovenskí občania, ktorí nadobudnú cudzie štátne občianstvo a nestratia slovenské, budú povinní túto skutočnosť písomne oznámiť ministerstvu vnútra najneskôr do 90 dní. Zároveň budú povinní predložiť príslušné doklady preukazujúce, že k strate slovenského občianstvo u nich nedošlo.

Naďalej sa bude uplatňovať bezodkladná informačná povinnosť pre každého, kto nadobudnutím cudzieho štátneho občianstva stratil slovenské občianstvo. Túto skutočnosť spolu s príslušnými dokladmi preukazujúcimi nadobudnutie cudzieho občianstva je osoba povinná bezodkladne písomne oznámiť okresnému úradu v sídle kraja.

BÝVALÍ OBČANIA A OPÄTOVNÉ ZÍSKANIE OBČIANSTVA SR

Súčasná úprava, podľa ktorej občania SR strácajú občianstvo nadobudnutím cudzieho, sa začala uplatňovať v júli 2010. K 31. januáru 2021 tak prišlo o slovenské občianstvo 3 622 ľudí.

V roku 2015 prijalo ministerstvo vnútra nariadenie, ktoré umožňuje bývalým občanom požiadať naspäť o  slovenské občianstvo na základe výnimky ministra vnútra. Doteraz bolo vrátené 1 067 osobám.

Po novom budú môcť bývalí občania požiadať o slovenské občianstvo jednoduchšie a v riadnom konaní.Obdobne aj na nich sa bude vzťahovať podmienka pobytu najmenej päť rokov v cudzom štáte v čase, keď nadobudli jeho občianstvo. Vyžadovať sa bude tiež predloženie dokladov preukazujúcich tieto skutočnosti.

Na rozdiel od súčasnosti nebudú musieť spĺňať podmienku pobytu na území Slovenskej republiky, čiže budú odbremenení od povinnosti prihlasovať sa ako cudzinci na pobyt na území SR na príslušnom oddelení cudzineckej polície. Značne sa im tým uľahčí podávanie žiadosti. Cudzinci z EÚ sa musia totiž teraz prihlasovať na pobyt na Slovensku osobne. Naďalej budú bývalí občania SR oslobodení od jazykovej skúšky.

ZAHRANIČNÍ SLOVÁCI

V súlade s programovým vyhlásením vlády sa zjednodušia aj podmienky nadobúdania štátneho občianstva pre Slovákov, ktorí majú vydané platné osvedčenie preukazujúce postavenie Slováka žijúceho v zahraničí. Nebudú musieť preukázať ovládanie slovenského jazyka. 

OVLÁDANIE SLOVENSKÉHO JAZYKA

Výnimka z ovládania slovenského jazyka sa okrem bývalých občanov SR a zahraničných Slovákov bude uplatňovať u občanov a bývalých občanov Českej republiky pre blízkosť jazykov, ďalej u ľudí nad 65 rokov. Oslobodené budú od nej osoby, ktoré majú napríklad maturitu zo slovenčiny alebo štátnicu na vysokej škole, pričom štúdium absolvovali v slovenčine, a od tohto času neuplynulo viac ako 10 rokov.

ĎALŠIE ZMENY

Slovenské občianstvo budú môcť jednoduchšie nadobudnúť aj osoby so slovenským pôvodom, ak jeden z rodičov, prarodičov alebo praprarodičov bol československým štátnym občanom narodeným na Slovensku. Nebude sa na nich vzťahovať podmienka mať nepretržitý trvalý pobyt na Slovensku aspoň osem rokov pred podaním žiadosti, postačí podmienka pobytu bez špecifikácie jeho dĺžky.

Do zákona sa doplní podmienka na udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky, že žiadateľ nesmie predstavovať hrozbu pre verejný poriadok alebo bezpečnosť Slovenskej republiky.

Upravuje sa tiež zastupovanie žiadateľa v konaní a prípady, kedy je zastúpenie vylúčené. Zástupcom môže byť len advokát, mimovládna organizácia, ktorá poskytuje právnu pomoc cudzincom, alebo fyzická osoba splnomocnená žiadateľom.

Účinnosť novely zákona sa predpokladá od 1. júla 2021.

 

Autor: (Marta FABIANOVÁ, kancelária ministra vnútra SR)


komentáre
SHOW ALL
podobné
10.05.2017
Dobrovoľní hasiči získajú možnosť čerpať dotácie z rezortu vnútra
Dobrovoľné hasičské zbory dostanú od júla možnosť uchádzať sa o dotácie od Ministerstva vnútra (MV) SR. Poslanci Národnej rady SR dnes totiž 92 hlasmi schválili novelu zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti tohto rezortu.
viac
09.11.2017
13 miliónov eur bude budúci rok chýbať v triedenom zbere
To je predpokladaný účet za novelu zákona o odpadoch prijatú v posledný októbrový týždeň. Novela zákona o odpadoch priniesla so sebou povinnosť pre organizácie zodpovednosti výrobcov vypovedať zmluvy obciam, pretože im prikázala vyrovnať počet zazmluvnených obcí s množstvom zazmluvnených výrobcov.
viac
21.09.2020
Komplexná novela zákona o vysokých školách bude na rok
S komplexnou novelou zákona o vysokých školách, respektíve novým zákonom o vysokých školách, chce rezort školstva prísť v prvej polovici budúceho roka.
viac
08.10.2020
ZMOS požaduje prevod pozemkov pre samosprávy
Združenie miest a obcí Slovenska požaduje pri novele zákona o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách, aby bolo samosprávam umožnené získať pozemky štátu pre konkrétnu investičnú výstavbu.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.65 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.65 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.69 %