Nedeľa 03.12.2023
Dnes má meniny 
Oldrich
°C
21.10.2015 03:00

Vladimír Bakeš: Komunálna poisťovňa a samosprávy patria nerozlučne k sebe


Generálny riaditeľ Komunálnej poisťovne Vladimír Bakeš. (Foto: Egoodwill.sk)


Komunálna poisťovňa je dlhoročným, dá sa povedať tradičným partnerom Združenia miest a obcí Slovenska. Dlhé roky úspešne pôsobí v segmente poisťovníctva, a čo je pre miestnu územnú samosprávu nemenej dôležité, pomerne detailne pozná reálnu situáciu v mestách a obciach.


S cieľom zvýšiť kvalitu svojich služieb pre samosprávy vytvorili špeciálnu pozíciu. Viac nám prezradil predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Komunálnej poisťovne Ing. Vladimír Bakeš.

Väčšina ľudí vníma poistenie až vtedy, keď je zle. Aký je Váš pohľad na poisťovníctvo?

V našich podmienkach mnohí ľudia stále nechápu pravý význam poistenia a často ho vnímajú ako niečo, pred čím sa treba mať skôr na pozore. Medzi poistnými inštitúciami sú rozdiely v podmienkach, v nastaveniach rizík, poistnej sume, preto je dobré, ak klient skôr než uzavrie poistku má prehľad o ponukách na trhu, ale netreba zabúdať, že prapodstatou všetkých poistení je predovšetkým krytie rizík. Je to základné poslanie, účel, pre ktorý poisťovníctvo vzniklo. A z tohto dôvodu je nevyhnutné nielen pre súkromné osoby, ale aj pre firmy a podniky. Vezmime si len dom, či byt založený hypotékou, pre mnohých to najcennejšie, čo vlastnia. Príde veľká voda, akej sme za posledné roky svedkami čoraz častejšie, a nevyhýba sa takmer žiadnym oblastiam Slovenska, alebo požiar, či víchrica zvalí strom na váš majetok.

Kde nájsť rezervy na všetky tie opravy, niekedy rekonštrukciu od samotných základov? Ročne uhradíte niekoľko desiatok eur za poistku, ktorá vám však vráti investíciu v prípade takejto nepriaznivej udalosti v tisícoch, ba aj v desaťtisícoch eur. Alebo firma, ktorú založíte, je zdrojom príjmov pre celú rodinu. A nielen to. Dáva prácu a istotu ďalším ľuďom, ktorí sú v nej zamestnaní. Ak svoj biznis nemáte poistený a došlo by k náhlemu zničeniu firmy - nie z vlastnej viny, ale napríklad následkom požiaru alebo iného poistiteľného nebezpečenstva, stratili by ste svoje živobytie. Takže pre mňa je poisťovníctvo istota, bezpečie a spoľahnutie, že aj v zlých časoch existuje riešenie na zvládnutie krízovej situácie.

Dá sa povedať, že domovom Komunálnej poisťovne sú mestá a obce. Ako hodnotíte ich vzťah k poisťovaniu svojho majetku?

Sme partnermi už dve desaťročia a keďže poisťujeme rovnako intenzívne právnické ako aj súkromné osoby, môžem vzťah k poisťovaniu porovnať na týchto dvoch príkladoch: Kým pre bežného človeka vo väčšine prípadov znamená poistenie zažehnanie existenčnej hrozby, obce a mestá vyhľadávajú vo väčšej miere skôr produkty orientované na zodpovednostnú prevenciu. V našom prípade primátori a starostovia, ktorí pri správe svojho úradu môžu spôsobiť majetkovú ujmu a tú za nich vykryje poistka.

Nepodceňujú ani poistenie obecného majetku. Dokonca si dovolím tvrdiť, že v tejto otázke sú možno obozretnejší ako súkromné osoby a pozorne sledujú poistné podmienky, pretože preberajú zodpovednosť za uzavretie každej zmluvy. Sú limitovaní rozpočtom mesta či obce, takže podstatná je pre nich aj cena. No na druhej strane, ak by sa niečo stalo a poistenie by dostatočne nepokrylo náklady na opravy, opäť by to nepriaznivo zasiahlo rozpočet. A keď už nič iné, utrpela by predovšetkým  popularita a dôvera najvyššieho predstaviteľa obce či mesta vo vzťahu k verejnej mienke.

Komunálna poisťovňa neustále rozširuje ponuku služieb pre samosprávy a ich organizácie. Napokon, len nedávno ste zriadili novú pracovnú pozíciu, a to manažéra pre vzťahy s mestami a obcami. Môžete nám priblížiť tento zámer?

Myšlienku vytvorenia pozície, ktorá by sa naplno venovala len mestám a obciam, sme mali v hlave už dlhší čas a teraz sme sa rozhodli aplikovať ju do praxe. Silvia Cicutto pracovala v Komunálnej poisťovni pred odchodom na materskú dovolenku a keď prejavila záujem vrátiť sa, vedeli sme, že nastal vhodný čas na uskutočnenie nie tejto myšlienky. Spolupráca so ZMOS spadala do jej kompetencie už v minulosti, preto nejde o novú náplň práce, v ktorej by sa musela hľadať a začínať od piky. Práve naopak, môže pokračovať v začatej práci, ale oveľa intenzívnejšie, a túto činnosť rozvíjať ďalej. Bude sa venovať spolupráci s mestami a obcami v Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji.

Veľmi dobre pozná princípy fungovania komunálnej sféry a na základe týchto poznatkov môže budovať silné väzby, posunúť vzájomné partnerstvo a dostať sa do problematiky ešte hlbšie. Aktuálne teda táto pozícia zastrešuje oblasť západného Slovenska, postupne však máme v pláne obsadiť rovnakú pozíciu aj pre stredné, resp. východné Slovensko. Od tohto kroku očakávame kooperáciu, diskusie, v rámci ktorých sa nájde konsenzus pri uplatňovaní záujmov jednej aj druhej strany. Aby sme detailne poznali potreby komunít, miest a obcí a vytvorili pre nich produkty, ktoré budú maximálne chrániť verejný majetok ako aj komfort občana.

Mestá a obce sa neustále menia, vyvíjajú, modernizujú. Ako na tieto dynamické trendy reaguje Komunálna poisťovňa?

Aktívne sa zúčastňujeme na zasadnutiach Združenia miest a obcí Slovenska, dokonca ja osobne som na niektorých podujatiach niekoľkokrát do roka prítomný, pretože chceme zachytiť aktuálny trend života na lokálnej úrovni. Môžem verejne vyhlásiť, že naša komunikácia je efektívna a priateľská a vieme si vzájomne povedať, čo jeden od druhého očakávame. Snažíme sa byť flexibilní vo vzťahu k požiadavkám miest a obcí, a preto inovujeme naše produkty, tvoríme nové, organizujeme akcie, podporujeme miestne podujatia sponzorskými príspevkami a spoločne so ZMOS sa angažujeme pri charitatívnych projektoch. No vzhľadom na zaneprázdnenosť vyplývajúcu z riadenia mnohých ďalších činností, som si však ja, alebo moji spolupracovníci nemohli dovoliť byť neustále k dispozícií a po ruke nášmu partnerovi, tak ako by si zaslúžil. Aj z tohto dôvodu som rád, že tomuto účelu poslúži nová pozícia pani Cicutto.

Služby Vašej spoločnosti sa neorientujú len na poisťovanie majetku. Môžete nám viac predstaviť ponúkané formy spolupráce?

Ľudia zo samospráv vedia, že sa so svojou požiadavkou môžu kedykoľvek obrátiť na našich regionálnych riaditeľov, či obchodníkov. Máme vybudovanú rozsiahlu obchodnú sieť vo všetkých regiónoch Slovenska, v ktorej naši manažéri apelujú na potrebu napĺňania záujmov nášho najsilnejšieho partnera. Okrem toho sa pravidelne zúčastňujeme na snemoch a Radách ZMOS, kde vzniká priestor na riešenie rozsiahlejších problémov. Veľa produktov máme nastavených tak, aby spĺňali normy obecného a mestského zriadenia s množstvom výhod a zliav, či už pre jednotlivcov alebo skupiny.

Napríklad poistením zodpovednosti pre primátorov a starostov je krytá zodpovednosť v dobe od uzavretia poistnej zmluvy až do ukončenia výkonu funkcie. Náhrada škody sa uplatní v prípade zavineného porušenia právnej povinnosti, vyplývajúcej zo všeobecne záväzných právnych predpisov a iných noriem, ktorými sa daná obec či mesto riadi. Obľube sa teší aj úrazové poistenie pre školy vhodné pre žiakov materských a základných škôl. Láka predovšetkým výhodnejšími sadzbami, keďže ide o skupinovú poistku a zároveň pri vyššom počte detí vieme dojednať dodatočnú zľavu.

Okrem produktov účelovo orientovaných na mestá a obce, vychádzame v ústrety aj jednotlivcom, teda najvyšším predstaviteľom samospráv v podobe zníženého poistného na produkty, ktoré kryjú škody spôsobené na majetku v ich osobnom vlastníctve. Okrem výhodného povinného zmluvného poistenia sú to zľavy na havarijné poistenie, pripoistenia k životnej poistke, poistenie ich rodinného domu a domácnosti, na liečebné náklady v rámci Európy alebo celého sveta.A nakoniec našou najvýznamnejšou aktivitou, ktorá napomáha rozvoj a prosperitu slovenských miest a obcí, je participácia na podpore a organizovaní kultúrnych, športových či spoločenských podujatí a projektov. Na túto formu spolupráce sme obzvlášť hrdí.

Presne pred piatimi rokmi bola Komunálna poisťovňa ocenená pri príležitosti 20. výročia založenia Združenia miest a obcí Slovenska. V tomto roku si ZMOS aj samospráva pripomína svoje 25. výročie. Ako hodnotíte doterajšiu spoluprácu a čo sa zmenilo za ostatných päť rokov?

Partnerstvo vždy treba hodnotiť očami oboch zúčastnených a z tohto pohľadu sa podľa môjho názoru naše vzťahy neustále rozvíjajú. Spolupráca medzi oboma inštitúciami bola podmienená už historicky, keďže to boli práve mestá a obce, ktoré si vyžiadali vznik poisťovne prostredníctvom Komunálnej banky. Od tohto času sa snažíme byť jeden druhému oporou. Dôkazom nadštandardných vzťahov je aj ocenenie pri príležitosti 25. výročia ZMOS, ktoré som mal tú česť odovzdať najvyšším predstaviteľom ZMOS na aprílovom sneme. Ocenenie vyjadruje poďakovanie za doterajšie vynikajúce vzťahy a skvelú spoluprácu, ktoré ZMOS už veľmi dlho pasujú za nášho TOP strategického partnera. Túto spoluprácu si nesmierne vážim a verím, že bude iba napredovať.

Autor: ZMOS (Michal Kaliňák)


komentáre
SHOW ALL
podobné
27.11.2023
Začína sa kampaň za zastavenie násilia páchaného na ženách
Tohtoročná kampaň Zastavme násilie na ženách 2023 zdôrazňuje dôležitosť urýchlených investícií, ktoré pomôžu predchádzať a odstraňovať násilie páchané na ženách a dievčatách.
viac
30.11.2023
Pre niekoho odpad, pre iných poklad
Týmto spôsobom pristupujú zamestnanci Technických služieb mesta Dubnica nad Váhom ku knihám, ktoré svoju životnú púť mali ukončiť na zbernom dvore. Vďaka iniciatíve zamestnancov však v jeho priestoroch vznikla malá knižnica, ktorá ponúka možnosť bezplatnej výpožičky či výmeny rôznorodých titulov.
viac
27.11.2023
Envirorezort chce opätovné zavedenie lovu vlka
Lov vlka dravého by mohol byť opäť obnovený na základe stanovovaných kvót, rovnako ako to bolo pred rokom 2021. Vyplýva to z predbežnej informácie zverejnenej na legislatívno-právnom portáli Slov-Lex.
viac
30.11.2023
Prímestskú autobusovú dopravu na východe bude riadiť dispečing
Samosprávne kraje na východe Slovenska zavádzajú novinku v doprave – centrálny dispečing a informačný systém IDS Východ. Prvá etapa systému, ktorý umožní zavádzanie garantovaných prestupov a informačných tabúľ na zastávkach, bude spustená v januári 2024.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.08 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.95 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.97 %