Štvrtok 20.06.2024
Dnes má meniny 
Valéria
°C
07.08.2017 11:22

Zmena stanoviska ZMOS k úprave platov v regionálnom školstve má svoju genézu


Ilustračná snímka z mimoriadneho rokovania Rady ZMOS. (st)


Ako sme už informovali 20. júla 2017 v Liptovskom Mikuláši rokovala Rada ZMOS. Šlo o mimoriadne zasadnutie a jeho kľúčovým bodom bola navrhovaná úprava platov v regionálnom školstve. Na prvý pohľad prekvapivá zmena stanoviska ZMOS má však svoju genézu. Pripomeňme si ju.


Po prvý raz sa opäť vážnejšie začalo diskutovať - téma je však živá už oveľa dlhší čas - na 10. rokovaní Rady ZMOS, ktoré sa konalo 7. a 8. februára t. r. v Štrbskom Plese. Zúčastnil sa ho aj minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan, ktorý v rámci predstavenia  Národnému programu rozvoja a výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slovensko“ položil dôraz aj na otázky odmeňovania v školstve. Už vtedy boli všeobecne známe snahy školských odborárov o 6 % zvýšenie platov k 1. septembru 2017 a ďalšieho zvýšenia o 6% k 1. januáru 2018. Takéto zvyšovanie bolo pre samosprávy neprijateľné, nebolo v súlade ani s programovým vyhlásením vlády a ani s kolektívnym vyjednávaním.

O mesiac neskôr - 7. marca t. r. - sa v Bratislave konala tlačová beseda, ktorej sa zúčastnil predseda Združenia miest a obcí Slovenska Michal Sýkora a riaditeľ sekcie rezortných činností Kancelárie ZMOS Zdenko Krajčír. Predseda ZMOS sa ohradil voči pochybovačnému názoru školských odborárov, že nesúhlas samospráv so septembrovým šesťpercentným navýšením platov spochybňuje ich záujem o školstvo. Upozornil na to, že starostlivosť o školstvo najlepšie dokumentujú čísla, ktoré mestá a obce na túto oblasť každoročne vynakladajú. „Zo 70 percent, ktoré dostávame z podielových daní, sme povinní dávať na školstvo 40 percent, dávame však oveľa viac,“ upozornil. O školstve sa na stretnutiach Rady ZMOS hovorilo posledný rok veľa. Združenie hľadá argumenty, aby sa mohlo pohnúť ďalej.

ZMOS argumentoval vecne, svoje stanovisko podložil číslami, ktoré boli nepopierateľné. V polovici mája sa v Kežmarských žľaboch uskutočnili ďalšie rokovanie s prestaviteľmi školských odborov. (Viď úvodník Predsedu ZMOS v ON č. 23-24/2017 - Regionálne školstvo potrebuje vecné východiská). „Pri rokovaniach sa snažíme byť ústretoví, ale od ostatných zúčastnených strán chceme, aby pochopili, že máme svoje limity. ZMOS bude súhlasiť, ako sme sa dohodli aj na zasadnutí Rady ZMOS, so zvyšovaním platov od 1. januára 2018 a následne každý rok až do konca volebného obdobia vždy o 6 percent. Spomínaných 6 percent garantujeme a sme ochotní podpísať memorandum, že toto zvýšenie podporíme. Zvýšiť platy nie je potrebné len učiteľom, ale aj vo verejnej správe u našich vlastných zamestnancov či sociálnych pracovníkov.“ - povedal Michal Sýkora.

Preskočme krátky časový úsek, keď táto téma živila médiá a médiá živilu tému. Odborári ho využili po svojom.

V dňoch 27. a 28. júna sa stretla Rada ZMOS na svojom 12. zasadaní a zúčastnil sa ho aj Pavel Ondek, predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy. Ako povedal Michal Sýkora: „Témou nášho spoločného rokovania bola problematika týkajúca sa zvyšovania tarifných platov pedagogických, odborných zamestnancov s účinnosťou od 1. 9. 2017 a 1. 1. 20187. Dostal priestor na svoje vystúpenie a mal možnosť vypočuť si názory členov Rady ZMOS. V korektnej atmosfére sme diskutovali o postojoch odborového zväzu aj o našich postojoch k tomuto problému.

K nejakému významnejšiemu posunu v riešení tejto témy však nedošlo. Stanovisko Rady ZMOS bolo všeobecne známe a takpovediac Rada ZMOS očakávala kompromisné riešenie. Zaoberala sa aj možnosťou zvýšenia platov k 1. septebru 2017 s tým, že so svojou požiadavkou na zvýšenie k 1. januáru odbory ustúpia. Bol to ústupok, ktorý by znamenal pre samosprávy úpravy rozpočtov ale zároveň by znamenal aj sociálny zmier a všeobecný kompromis. A navyše mal aj svoje logické opodstatnenie - školský rok a pracovné zmluvy pracovníkov v školstve.

Táto možnosť bola načrtnutá aj pánovi Ondekovi, ale bez odozvy. Rétorika požiadaviek na zvyšovanie tarifných platov pedagogických, odborných zamestnancov s účinnosťou od 1. 9. 2017 a 1. 1. 2018 zo strany odborov sa nezmenila. „Z nášho pohľadu sme, takpovediac, tam, kde na začiatku, keď sa o tejto téme začalo diskutovať. Nedostali sme žiadne iné – nové – návrhy alebo riešenia, a my nemáme dôvod meniť svoje stanovisko. Rada ZMOS rozhodla o tomto stanovisku a len Rada ZMOS ho môže zmeniť. Ak by sme však v najbližšej budúcnosti dostali nejaké nové riešenia tejto otázky, Rada ZMOS sa môže zísť aj na mimoriadnom zasadaní.“ povedal predseda ZMOS Michal Sýkora.

Nasledujúci deň po 12. zasadaní, teda 29. júna 2017 sa konala Rada solidarity a rozvoja SR, ktorá je platformou pre diskusiu, hľadanie riešení a dohody medzi zástupcami vlády SR a predstaviteľmi sociálnych partnerov, cirkví a odborných inštitúcií pri príprave dôležitých rozhodnutí, ktoré sa týkajú rozvoja celej spoločnosti. Predseda ZMOS Michal Sýkora sa na tomto rokovaní zúčastnil informoval Radu ZMOS o tom, že v rámci rokovania ho oslovil predseda vlády  a informoval ho o tom, že  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR predložilo koncom júna vláde SR návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 366/2016 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Predmetom nariadenia je zvýšenie platových taríf pre pedagogických a odborných zamestnancov vo vysokých školách a v regionálnom školstve a to o 6% s účinnosťou od 1. septembra 2017. Materiál však ešte nebol prerokovaný vládou SR z dôvodu neexistencie dohody medzi sociálnymi partnermi.

Táto informácia bola pre ZMOS zásadná a bolo treba na ňu reagovať.

Predseda vlády v rámci prestávky rokovania Rady solidarity a rozvoja SR prizval ministra školstva a ministra financií, aby sa k danej problematike vyjadrili. Oslovený bol aj pán Ondek, predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy, ktorý predniesol návrh že v prípade prijatia návrhu o zvýšenie patových taríf o 6 % od 1. septembra nebudú odbory trvať na ďalšom zvýšení od 1. januára 2018.

Tento návrh zo strany odborov bol nový a postatne menil situáciu. Predseda ZMOS však nemal mandát na jeho prijatie. Aj pre neho bolo záväzné stanovisko Rady ZMOS, a preto jediným východiskom bolo zvolať mimoriadne zasadanie rady, ktoré sa uskutočnilo 20. júla 2017 v Liptovskom Mikuláši.

Rokovanie otvoril predseda ZMOS a informoval členom rady o novom návrhu. Tí prišli na rokovanie riadne pripravení a všetci už mali vyčíslené dopady na svoje mestá a obce. V niektorých prípadoch - najmä u menších obcí - išlo o stovky, ale v mestách, najmä tých väčších, o desaťtisíce eur. Spolu za celé Slovensko spolu o takmer 8 miliónov eur.

Vzhľadom na to, že takýto model riešenia patovej situácie v školstve bol v Rade ZMOS už neformálne predrokovaný, sa dalo očakávať, že návrh bude prijatý po krátkej diskusii. Už aj preto, že rešpektoval základnú požiadavku ZMOS - zvyšovať platy školských pracovníkov o 6 % raz ročne. Posun z 1. januára 2018 na 1. september 2017 síce v tomto roku zaťaží samosprávy v rozpočte neplánovanými výdavkami a teda i nutnosťou upraviť rozpočty, ale v roku 2018 by už šlo o riadne rozpočtované výdavky.

Opak bol však pravdou. Diskusia bola dlhá a názory v nej neraz i protichodné. Vecné, argumentačne podložené a bolo zrejmé, že treba dosiahnuť kompromis. Nelichotivé slová z úst starostov a primátorov padli na adresu ministra školstva, ktorý podľa nich nerešpektuje programové vyhlásenie vlády, ktorej je členom. Ušlo sa aj Pavlovi Ondekovi, predsedovi Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy, ktorý - ako to povedal jeden z členov rady - porušuje podpísané kolektívne vyjednávanie skôr, ako uschne atrament s jeho podpisom na papieri.

Kompromis Rada ZMOS prijala. V ten istý deň zasadali aj odborári a kompromisný návrh taktiež prijali. Následne na to v pondelok 24. júla vláda na svojej 65. schôdzi s pripomienkami schválila Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 366/2016 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

„Došlo k sociálnej dohode medzi vládou, Združením miest a obcí Slovenska a predstaviteľmi školských odborov,“ vyhlásil premiér Robert Fico. Pripomenul, že programové vyhlásenie vlády pôvodne rátalo so zvyšovaním miezd až od januára 2018. „Sme schopní k tomu pristúpiť skôr, ale očakávame podpísanie memoranda o sociálnom zmieri až do roku 2020,“ podotkol Fico. Školské odbory by mali nové znenie nariadenia schváliť na svojom zasadnutí. „Ak sa tak nestane, od septembra spravíme zmenu a platy pôjdu hore až od budúceho januára,“ doplnil.

Minister školstva Peter Plavčan oceňuje prístup ZMOS. Aj predseda školských odborov Pavel Ondek vníma dohodu pozitívne.

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že jeden problém je nateraz vyriešený a sociálny zmier zachovaný. Koľko ich však v školstve zostáva, ťažko aj zrátať.

Obecné noviny č. 31-32/2017

Autor: Seraf Tropek


komentáre
SHOW ALL
podobné
05.06.2017
Regionálne školstvo v širších súvislostiach
Regionálne školstvo je v situácii, keď - než poukazovať na problémy - potrebuje skôr ponúkať východiská a pozitívne zmeny. Združenie miest a obcí Slovenska v rámci Národného projektu Centrum sociálneho dialógu II. sa venuje regionálnemu školstvu v širších súvislostiach.
viac
11.04.2020
B. Tréger: Regionálne školstvo potrebuje rýchle zmeny a pomoc
Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger požiadal ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o urýchlené rokovanie. Navrhovanými témami sú financie a zmeny viacerých školských zákonov.
viac
13.07.2020
Financovanie školstva závisí od ekonomiky
Kancelária ZMOS v súvislosti s požiadavkami časti súkromných zriaďovateľov škôl na ich financovanie z rozpočtov samospráv v aktuálnom období zdôrazňuje, že dotácia pre týchto zriaďovateľov je rovnako ako celé financovanie originálnych kompetencií v školstve závislé od vývoja ekonomiky.
viac
14.09.2020
MŠVVaŠ chce zmeniť zákon o financovaní škôl
Vzhľadom na zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania chce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR upraviť niektoré aspekty financovania regionálneho školstva.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.18 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.15 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.67 %