Nedeľa 26.05.2024
Dnes má meniny 
Dušan
°C
21.08.2020 02:45

ZMOS adresoval principiálne pripomienky k zmenám v bytovej legislatíve


Ilustračná snímka.


Združenie miest a obcí Slovenska v rámci medzirezortného pripomienkového konania adresovalo rezortu dopravy konkrétne pripomienky, ktoré sledujú zlepšenie podpory výstavby nájomných bytov aj sociálnych zariadení.


Združenie miest a obcí Slovenska oceňuje úpravy v zákone, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania a tiež zákon o dotáciách na rozvoj bývania. Mnohé zmeny, hlavne v súvislosti s navýšením pôvodnej výšky dotácie, ale aj vo vzťahu k zníženiu byrokracie môžu reálne prispieť k podpore výstavby nájomných bytov a tiež výstavbe sociálnych zariadení. Avšak, v konkrétnych pripomienkach vidíme priestor na to, aby zmeny v systéme mali väčší pozitívny prínos. Každá z pripomienok ZMOS pritom reflektuje na dlhoročné skúsenosti samospráv a teda aplikačnej praxe v mestách a obciach.

Úver na sociálne zariadenia nepočítajme do celkového dlhu

ZMOS navrhuje, aby úver poskytnutý zo Štátneho fondu rozvoja bývania, z ktorého sa bude realizovať výstavba sociálneho zariadenia, sa nezapočítaval do celkového dlhu obce obdobným spôsobom, ako je tomu pri úveroch zo Štátneho fondu rozvoja bývania na obstarávanie nájomných obecných bytov.

Súčasná právna úprava zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a umožňuje mestám a obciam do ich celkového dlhu nezapočítavať úvery prijaté zo Štátneho fondu rozvoja bývania na obstaranie obecných nájomných bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za nájomné obecné byty. Z dlhoročných skúseností a poznatkov zástupcov miest a obcí pri poskytovaní sociálnych služieb je evidentné, že sa zvyšuje dopyt a požiadavky na poskytovanie týchto služieb zo strany starších občanov, resp. ich rodinných príslušníkov, nakoľko aj zo štatistických údajov je zrejmé, že počet obyvateľov, ktorí budú potrebovať tieto služby, sa bude z roka na rok zvyšovať. To znamená, že sa bude zvyšovať tlak na mestá a obce, aby zabezpečili kapacity pre potreby poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach, čo predpokladá ich novú výstavbu, prestavbu alebo nadstavbu existujúcich zariadení, prípadne inú stavebnú úpravu bytovej alebo nebytovej budovy na zariadenie sociálnych služieb.

Bezbariérovosť a inžinierske siete

ZMOS vyjadruje nesúhlas s navrhovanou povinnosťou, podľa ktorej z celkového počtu obstaraných nájomných bytov má minimálne 10 % bytov spĺňať podmienky osobitého predpisu (ide o Vyhlášku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie), ak sa byt získava v bytovej alebo nebytovej budove, v ktorej je nainštalovaný výťah.

Súčasnú právnu úpravu považujeme za postačujúcu. Obce aj v súčasnosti obstarávajú bezbariérové nájomné byty. Vo svojich komunitných plánoch vedia obce identifikovať požiadavku, resp. cieľové skupiny, ktorým sú nájomné byty určené. Pri určení takto striktnej podmienky môžu vzniknúť situácie, že obec bude mať postavený nájomný bezbariérový byt, no nebude mať vhodného žiadateľa. Takýto byt je potom možné prenajímať žiadateľovi bez zdravotného postihnutia, avšak len po obmedzenú dobu.

ZMOS okrem toho žiada, aby dotácie na rozvoj bývania boli určené aj na výstavbu inžinierskych sietí (komunikácie, parkoviská, vodovody, elektrina, plyn, kanalizácia) k novej zástavbe v rámci individuálnej bytovej výstavby realizovanej bežnými občanmi, t. z. pri developerských projektoch.

Autor: (Michal KALIŇÁK, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
04.09.2020
ZMOS požiadal poslancov parlamentu o legislatívnu aktivitu kvôli kuchynskému bio
Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger sa listom obrátil na poslankyne a poslancov parlamentu, ktorí pôsobia v samospráve. Dôvodom je požiadavka o poslaneckú zmenu zákona o odpadoch vo vzťahu ku kuchynskému bioodpadu.
viac
21.09.2020
ZMOS vidí v novele cestného zákona nedostatky
Združenie miest a obcí Slovenska využilo priestor a svojimi pripomienkami vstúpilo do novely zákona o pozemných komunikáciách. V navrhovaných zmenách tzv. cestného zákona vidí nedostatky, na ktoré reagovalo zásadnými pripomienkami.
viac
09.11.2020
B. Gröhling deklaroval podporu fungovaniu mládežníckych parlamentov
Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) deklaroval podporu mládežníckym parlamentom. Otázka zabezpečenia financií na ich fungovanie je podľa jeho slov aj súčasťou diskusie pri tvorbe novej Stratégie pre mládež SR na nasledujúce roky.
viac
18.02.2021
ZMOS navrhuje konkrétne riešenia pre Fond obnovy a odolnosti SR
Združenie miest a obcí Slovenska vníma Plán obnovy a odolnosti SR ako významný nástroj k reštartu krajiny. Preto predstavilo návrhy, ktoré reagujú na oprávnené potreby miest a obcí, ktoré prispejú k obnove samosprávy aj jej odolnosti.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.13 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.15 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.71 %