Štvrtok 20.06.2024
Dnes má meniny 
Valéria
°C
21.09.2020 07:35

ZMOS doručil rezortu školstva zásadné pripomienky k novele zákona


Ilustračná snímka.


Združenie miest a obcí Slovenska adresovalo rezortu školstva viacero zásadných pripomienok, ktorými vstúpilo do tvorby novely zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.


Zmeny bez dopadov neexistujú  

ZMOS zásadne nesúhlasí s vyhlásením predkladateľa, že návrh zákona nemá vplyv na rozpočty verejnej správy. Podľa názoru združenia mestá a obce musia prijímať rozpočty do 31. decembra, pričom pri tvorbe rozpočtu pre školstvo zohľadňujú údaje vychádzajúce zo zisťovania, tzv. eduzberu k 15. septembru. Následne musí obec prijať v danej veci všeobecne záväzné nariadenie a neštátnym zriaďovateľom je povinná najneskôr do 31. januára oznámiť výšku dotácie. Zvýšením počtov detí v materských školách v rámci celého Slovenska príde k zvýšeniu prepočítaného počtu detí a žiakov a následne nutnosti zmeniť rozpočty, všeobecne záväzné nariadenia a dotácie. Z uvedeného dôvodu je tvrdenie predkladateľa, že návrh zákona nemá vplyv na rozpočty verejnej správy, nepravdivé. Ak legislatívna zmena nepredpokladá vplyvy na rozpočet verejnej správy, vplyvy na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, vplyvy na informatizáciu spoločnosti, vplyvy na služby verejnej správy pre občana ani vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, tak načo sa predkladá? ZMOS žiada upraviť predkladaciu správu ako aj doložku vplyvov.

ZMOS zároveň poukazuje na nedodržanie časového rámca pri predkladaní novely zákona. Zdenko Krajčír, expert ZMOS na školstvo v tejto súvislosti zdôrazňuje: „Časová lehota na pripomienkovanie návrhu zákona je v rozpore s Legislatívnymi pravidlami vlády SR a to čl. 13 ods. 7, ktorý hovorí, že skrátená lehota na pripomienkovanie nesmie byť kratšia ako sedem pracovných dní. Návrh zákona bol zverejnený v piatok 11.septembra (v neskorých poobedňajších hodinách) a koniec MPK bol určený na piatok 18.septembra 2020, čo je síce sedem dní, ale kalendárnych, v skutočnosti sú to len 4 pracovné dni + piatok večer. Žiadame preto o zosúladenie postupu ministerstva s Legislatívnymi pravidlami vlády SR.“

Nedávajte ďalšiu kompetenciu 

ZMOS zásadne nesúhlasí s pridaním ďalšej kompetencie (úlohy) mestám a obciam bez zvýšenia  finančných zdrojov na ich plnenie. Jedná sa o plnenie úloh vo veci zisťovania a vedenia evidencie všetkých detí vo veku povinného predprimárneho vzdelávania a kde ho plnia zvyšuje personálne a byrokratické zaťaženie miest a obcí.

Prideľovanie kompetencií miestnej samospráve bez finančných zdrojov je v rozpore s Európskej charty miestnej samosprávy, ktorú Slovenská republika ratifikovala uznesením NR SR č. 516 z 26. októbra 1999 a zverejnená v Zbierke zákonov SR oznámením MZV SR č. 336/2000 Z. z. Slovenská republika sa s účinnosťou od 1. júna 2000 prihlásila aj k plneniu ustanovenia čl. 9 ods. 2 tejto Európskej charty miestnej samosprávy, ktoré hovorí, že „Finančné zdroje miestnych orgánov sú úmerné kompetenciám, ktoré im ukladá ústava alebo zákon“. Mestá a obce už majú uloženú obdobnú úlohu vo veci plnenie povinnej školskej dochádzky a taktiež bez finančných prostriedkov na plnenie tejto úlohy, ktorej plnenie, a bolo by tomu aj pri úlohe smerom k povinnému predprimárnemu vzdelávaniu, komplikuje neprístup k údajom v Rezortnom informačnom systéme, namáhavé a zložité zisťovanie umiestenia detí a žiakov a pod.

ZMOS odporúča nový príspevok 

ZMOS pri novele zákona odporúča v návrhu zákona doplniť aj prideľovanie nového príspevku Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, a to príspevku na špecifiká. Malo by ísť o finančné prostriedky na úhradu nákladov, ktoré vzhľadom na ich špecifický charakter nemožno predvídať s tým, že príspevok by mal byť fakultatívny. Podľa experta ZMOS na školstvo, Zdenka Krajčíra „v priebehu školského roka pravidelne nastávajú situácie, s ktorými sa pri nastavovaní rozpočtu nepočíta. Môže ísť napríklad o zmenu právnych predpisov alebo o mimoriadnu situáciu. Právne predpisy v týchto situáciách neupravujú jednoznačne postup pri zabezpečovaní finančných prostriedkov zriaďovateľom na pokrytie takto neočakávaných výdavkov. Ak napr. zo zmeny právneho predpisu vyplýva pre školu alebo školské zariadenie nová povinnosť, na ktorú neboli rozpočtované prostriedky, tak na jej zabezpečenie je potrebné zaviesť nový príspevok, ktorý by mal umožniť úhradu takýchto nákladov.“

Autor: (Michal KALIŇÁK, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
15.10.2020
(1.) ZMOS adresoval rezortu školstva zásadné pripomienky k aktuálnej NZ
Združenie miest a obcí Slovenska v rámci medzirezortného pripomienkového konania adresovalo ministerstvu školstva zásadné pripomienky k novele zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Kľúčové sa týkajú povinných materských škôl a rozhodovania o sieti škôl.
viac
15.10.2020
(2.) ZMOS adresoval rezortu školstva zásadné pripomienky k aktuálnej NZ
Združenie miest a obcí Slovenska v rámci medzirezortného pripomienkového konania adresovalo ministerstvu školstva zásadné pripomienky k novele zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Kľúčové sa týkajú povinných materských škôl a rozhodovania o sieti škôl.
viac
19.02.2021
ZMOS žiada stiahnuť návrh novely zákona o pedagogických zamestnancoch
Združenie miest a obcí Slovenska adresovalo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 10 zásadných pripomienok k novele zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.
viac
31.05.2021
ZMOS uplatnil 7 zásadných pripomienok k poslaneckej novele školského zákona
Združenie miest a obcí Slovenska uplatnilo 7 zásadných pripomienok k poslaneckej novele školského zákona. Vzhľadom na zásadné nedostatky žiada stiahnutie tohto návrhu.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.18 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.15 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.67 %