Streda 17.07.2024
Dnes má meniny 
Bohuslav
°C
02.10.2018 01:30

ZMOS organizoval jedinečnú medzinárodnú konferenciu


Na snímke zľava: Ján Janoško z Ministerstva vnútra SR, Richard Raši, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu, Michal Sýkora, predseda ZMOS, Ľubomír Andrassy z Najvyššieho kontrolného úradu SR a Alexander Ernst, hlavný kontrolór mesta Prešov.


Združenie miest a obcí Slovenska v polovici septembra zorganizovalo jedinečnú medzinárodnú konferenciu. „Municipálna V-4: SMART agenda pre kvalitu a modernizáciu“ ktorá bola prvým podujatím svojho druhu, ktoré organizuje ZMOS s presahmi na celý administratívny priestor Vyšehradského zoskupenia.


Podujatie sa uskutočnilo v rámci národného projektu Modernizácia miestnej územnej samosprávy podporeného z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Efektívna verejná správa. Cieľom prvej z viacerých medzinárodných konferencií bolo predstavenie postojov k vybraným témam, ktoré vo výraznej miere ovplyvňujú činnosť miestnej územnej samosprávy a ich vnímanie z pohľadu Slovenskej republiky s prihliadnutím na kontext V-4.

Podujatie bolo koncipované do troch blokoch, po ktorých účastníci prerokovali závery a odporúčania. Prvý ročník medzinárodnej konferencie úvodným slovom otvoril predseda ZMOS Michal Sýkora a predseda TӦOSZ Jenö Schmidt z Maďarska.

Inovatívne prístupy a komplexné riešenia

Prvým blokom podujatia bola diskusia zameraná na SMART inovatívne prístupy a komplexné riešenia, v ktorom vystúpil Michal Kaliňák, gestor národného projektu, a to so vstupom do problematiky z hľadiska ambícií národného projektu ZMOS. Následne postoje rezortu hospodárstva k tejto oblasti predstavila Miriam Letašiová, generálna riaditeľka sekcie podnikateľského prostredia a inovácií s témou (R)evolúcia v riadení mesta a obce. Denisa Žiláková, generálna riaditeľka, Centrálny koordinačný orgán, informovala o koordinácii mechanizmu Smart cities v prostredí UPVII.

Hosťami z Českej republiky boli Martin Hlavík z občianskeho združenia SMART Ateliér a Daniel Vlček, ktorý reprezentoval Czech Smart City Cluster. Obaja sa sústredili na SMART prístup pre samosprávy a skúsenosti z Českej republiky.

Financovanie municipálneho rozvoja

V poradí druhý blok podujatia sa sústredil na vstup do problematiky financovania a technickej asistencie municipálneho rozvoja a cezhraničnej spolupráce. V tejto časti sa financovaniu municipálneho rozvoja mimo eurofondov venoval Juraj Hošták zo spoločnosti Ernst & Young. Problematika financovania a technickej asistencie municipálneho rozvoja bola témou Petra Balíka z Európskej investičnej banky. Téme zameranej na financovanie projektov samospráv/skúsenosti a perspektívy z Grantov EHP a Nórska sa venoval František Kašický, veľvyslanec s osobitným poslaním pre granty Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu a Švajčiarskeho finančného mechanizmu a Boris Striženec, vedúci oddelenia strategických činností z odboru grantov EHP a Nórska. Ďalšími vystupujúcimi k tejto problematike boli Ľudmila Majláthová zo Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, ktorá sa venovala MFF/EK legislatívnemu návrhu kohéznej politiky na nové programové obdobie a riaditeľ odboru programov nadnárodnej spolupráce z Úradu vlády SR Michal Blaško. Ten prezentoval možnosti financovania municipálneho rozvoja cez programy a projekty Európskej územnej spolupráce.

Kontrolná činnosť v samospráve

Druhý deň podujatia otvoril Richard Raši, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu (jeho vystúpenie v plnom znení prinášame na inom mieste). Po jeho komplexnej prezentácii aktivít v oblasti agendy SMART a eurofondov sa účastníci venovali v poradí tretiemu bloku podujatia, a to Kontrolnej činnosti v samospráve s podtitulom – prevencia a otvorenosť. S témou: Zlepšovanie kontroly v územnej samospráve vystúpil Ján Janoško zo sekcie verejnej správy a územnej samosprávy Ministerstva vnútra SR. Tomáš Lepieš, odbor dohľadu, ÚVO prezentoval kontrolnú činnosť ÚVO a najčastejšie problémy pri aplikácii zákona o verejnom obstarávaní. Na rečnícku otázku: Kontrola- postrach samosprávy či nová výzva? - ponúkol odpoveď Ľubomír Andrassy, generálny riaditeľ kancelárie predsedu Najvyššieho kontrolného úradu SR. O aplikačnej praxi a kontrolnej činnosti na úrovni samosprávy hovoril Alexander Ernst, hlavný kontrolór mesta Prešov.

Za typicky medzinárodný blok môžeme označiť pokračovanie v téme kontrolnej činnosti, kde vystúpenia patrili výlučne zahraničným prednášajúcim. Príklady z praxe - audit miestnych samospráv boli témou Piotra Miklisa, riaditeľa regionálnej pobočky Katowice, Najvyšší kontrolný úrad Poľsko. Viceprezidentka Najvyššieho kontrolného úradu Českej republiky Zdeňka Horníková vystúpila s témou „NKÚ ČR a možnost kontrol územních samosprávných celků“. O inovatívnych metódach na podporu kvality miestnych samospráv diskutoval József Janik, Štátny kontrolný úrad, Maďarsko. Ani v tomto bloku nechýbali priame skúsenosti zo samospráv, ktoré obohatila Małgorzata Małuch, starostka spoločenstva obcí Sękowa, Poľská republika s témou venovanou kontrolnej činnosti v mestách a obciach v Poľsku a Jenö Schmidt, primátor mesta Tab, Maďarsko s kontrolnou činnosť v mestách a obciach v Maďarsku.

Účastníci podujatia v závere dvojdňovej medzinárodnej konferencie prerokovali závery a odporúčania, ktoré sa formou takejto verejnej konzultácie stali súčasťou ďalších aktivít v rámci Národného projektu ZMOS: Modernizácia miestnej územnej samosprávy.

Závery a odporúčania:

- Aktívna participácia v rámci agendy SMART je výrazným krokom k modernizácii miestnej územnej samosprávy. Jej spájanie s medziobecnou spoluprácou vytvorí predpoklady na väčšiu kooperáciu samospráv a koordinovaný rozvoj územia.

- Popri EŠIF je potrebné zamerať pozornosť na alternatívne financovanie municipálneho rozvoja ako aj ďalšie finančné mechanizmy podporujúce rozvoj miest a obcí.

- Budúci ročník konferencie MUNICIPÁLNA V4 bude zohľadňovať požiadavky na témy definované účastníkmi aktuálneho podujatia.

- V príprave a pri aktualizácii koncepčných a strategických dokumentov budeme prihliadať na podporu SMART agendy a rozvoj medziobecnej spolupráce.

- V rámci transferu know-how zabezpečíme presun príkladov dobrej praxe v oblasti medziobecnej spolupráce a SMART riešení do miest a obcí na Slovensku z krajín V4.

- Porovnávaním modelov miestnej územnej samosprávy na úrovni V4 budeme formulovať odporúčania na zmeny súčasného systému na Slovensku.

Podujatie sa uskutočnilo 18. a 19. septembra 2018 v Hotel & Spa Resort Kaskady, Sliač-Sielnica. Jeho súčasťou bola aj tlačová beseda predsedu ZMOS Michala Sýkoru a ministerky vnútra SR Denisy Sakovej k oficiálnemu začiatku národného projektu.

Všetky výstupy z konferencie vrátane prezentácií, fotografií a videozáznamy priebežne uverejňoujeme na webovej stránke Združenia miest a obcí Slovenska v časti Národný projekt ModMUS.

Obecne noviny č. 39-40/2018

Autor: PhDr. Michal KALIŇÁK, PhD., garant projektu


komentáre
SHOW ALL
podobné
19.08.2018
ZMOS pripravuje konferenciu MUNICIPÁLNA V4
Ambíciou každoročného dvojdňového podujatia, realizovaného v rámci národného projektu, bude prerokovanie tém, z prostredia miestnej územnej samosprávy, ktoré majú výrazné presahy na mestá a obce v rámci krajín Vyšehradskej formácie.
viac
02.09.2019
SMART ako nástroj na podporu cezhraničnej spolupráce
Združenie miest a obcí Slovenska vás pozýva na medzinárodnú konferenciu Municipálna V-4: SMART ako nástroj na podporu cezhraničnej spolupráce.
viac
20.09.2021
ZMOS organizuje tretí ročník medzinárodnej konferencie MUNICIPÁLNA V-4
Ambíciou každoročného dvojdňového podujatia je diskusia o témach, ktoré sa týkajú miest a obcí v každom zo štátov Vyšehradskej formácie. V priebehu dvoch dní tak so svojimi príspevkami vystúpia takmer dve desiatky prednášajúcich.
viac
25.10.2021
ZMOS tvorí značku MUNICIPÁLNA V 4
Združenie miest a obcí Slovenska má ambíciu budovať značku MUNICIPÁLNA V 4. Po viacročných aktivitách v tomto teritóriu uspelo s projektom, ktorým sa bude viac orientovať na podporu cezhraničného potenciálu.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.24 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.13 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.63 %