Streda 17.07.2024
Dnes má meniny 
Bohuslav
°C
05.10.2020 08:45

ZMOS poukazuje na zásah do originálnych kompetencií


Ilustračná snímka.


Združenie miest a obcí Slovenska v rámci medzirezortného pripomienkového konania adresovalo rezortu vnútra zásadnú pripomienku vo vzťahu k navrhovanej zmene o zrušení oznamovacej povinnosti podnikateľských subjektov k samosprávam.


Zámer avizovanej zmeny

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pripravuje zmeny v zákone o živnostenskom podnikaní, pričom jednou z nich sa má doplniť aj základný zákon komunálu, teda zákon o obecnom zriadení.

V predmetnom zákona sa navrhuje zrušiť obciam a mestám oprávnenie ukladať fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám oznamovaciu povinnosť alebo inú povinnosť súvisiacu s ustanoveným prevádzkovým časom, ak ustanoveným prevádzkovým časom neporušujú všeobecne záväzné predpisy, čo predkladateľ odôvodňuje výhradne zlepšením podnikateľského prostredia.

Samosprávy potrebujú disponovať údajmi

Združenie miest a obcí Slovenska sa s predloženým návrhom nestotožňuje. Podľa názoru združenia znemožnením uloženia oznamovacej povinnosti formou všeobecne záväzného nariadenia obce/mesta smerom k podnikateľským subjektom - prevádzkovateľom by sa samosprávam zamedzilo disponovať údajmi, pričom pri takto plánovanej úprave zákona môže dôjsť v praxi k častým sporným momentom, kedy občania, ktorých vôľu vyjadruje zloženie samosprávnych zastupiteľstiev, a ktorí prostredníctvom komunálnych volieb udelili poslancom samosprávnych zastupiteľstiev mandát na ich zastupovanie, sa budú dožadovať informácií k prevádzkovým časom konkrétnej prevádzky, napríklad z dôvodu rušenia nočného kľudu a pod. a zároveň by sa obecnej či mestskej polícii avizovaným odňatím možnosti ohlasovacej povinnosti prostredníctvom úpravy v rámci všeobecne záväzného nariadenia zabránilo v kontrolnej činnosti a následnému ukladaniu sankcií, t.j. samosprávy by navrhovanou úpravou stratili databázu údajov potrebnú k výkonu niektorých jej právomocí.  

Jeden príklad za mnohé

Ako príklad je možné uviesť ohlasovaciu povinnosť podnikateľských subjektov voči samospráve pri verejných kultúrnych podujatiach v zmysle zákona o verejných kultúrnych podujatiach. Aj preto zámer predkladateľa nepovažujeme za opodstatnené riešenie a žiadame ponechanie súčasného stavu. ZMOS nevidí zmysel na vyňatie tejto kompetencie z rúk samosprávy.

Zásah do originálnych kompetencií

Okrem toho považujeme za dôležité uviesť, že v zmysle ust. § 4, bod 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení „obec pri výkone samosprávy najmä usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, a ak tak ustanovuje osobitný predpis, vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce ... .“ Na základe uvedeného, ktoré je súčasťou zákona už od jesene 1990 máme za to, že navrhovaná zmena priamo obmedzuje jednu z originálnych pôsobností obce. Samospráva musí predovšetkým chrániť záujmy všetkých občanov, nielen podnikateľov, podnikanie je príležitosť, je však potrebné dbať aj na vytváranie podmienok slušného spolunažívania. Regulácia podnikateľského prostredia na lokálnej úrovni nie je prenesený výkon štátnej správy, ale ide o originálnu kompetenciu.  

V súvislosti s uvedeným Združenie miest a obcí Slovenska v rámci medzirezortného pripomienkového konania adresovalo rezortu vnútra zásadnú nesúhlasnú pripomienku.

Autor: (Michal KALIŇÁK, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
15.10.2020
(1.) ZMOS adresoval rezortu školstva zásadné pripomienky k aktuálnej NZ
Združenie miest a obcí Slovenska v rámci medzirezortného pripomienkového konania adresovalo ministerstvu školstva zásadné pripomienky k novele zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Kľúčové sa týkajú povinných materských škôl a rozhodovania o sieti škôl.
viac
15.10.2020
(2.) ZMOS adresoval rezortu školstva zásadné pripomienky k aktuálnej NZ
Združenie miest a obcí Slovenska v rámci medzirezortného pripomienkového konania adresovalo ministerstvu školstva zásadné pripomienky k novele zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Kľúčové sa týkajú povinných materských škôl a rozhodovania o sieti škôl.
viac
20.10.2020
O cenu Európskeho týždňa mobility 2020 bojovali aj samosprávy
Do Európskeho týždňa mobility 2020 sa svojimi aktivitami a trvalými opatreniami zapojilo 55 samospráv. Najaktívnejšou samosprávou sa stala mestská časť Bratislavy – Ružinov, s originálnym podujatím uspelo aj mesto Senec a aj Levoča získala ocenenie v kategórii samospráv Efektívne trvalé opatrenie.
viac
29.10.2020
Aktuality z MV SR vyplývyjúce z rokovania Vlády SR
Vláda SR na svojom zasadnutí prerokovala aj dva poslanecké návrhy, ktoré predstavil minister vnútra Roman Mikulec. Prvý z nich sa týka zákona o verejných zbierkach a druhý zákona o obecnom zriadení.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.24 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.13 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.63 %