Sobota 15.06.2024
Dnes má meniny 
Vít
°C
19.03.2021 08:00

ZMOS požaduje zmeny v nastavení pomoci NRO


Ilustračná snímka.


Združenie miest a obcí Slovenska víta novelizačné návrhy zákona o podpore najmenej rozvinutých regiónov v prospech objektívneho, efektívneho a flexibilného poskytovania regionálneho príspevku na podporu najmenej rozvinutých regiónov.


Zároveň však adresovalo rezortu regionálneho rozvoja štyri zásadné pripomienky k novele zákona o podpore najmenej rozvinutých okresoch (NRO).

Požadujeme priame zastúpenie samospráv

Združenie miest a obcí Slovenska v novele zákona požaduje priame zastúpenie samospráv v Riadiacom výbore na úrovni každého najmenej rozvinutého okresu. Kým návrh rezortu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie počíta s tým, že v Riadiacom výbore bude zastúpenie 6 ľudí podľa členenia 2 – okresný úrad, 2 – vyšší územný celok, 2 – ministerstvo, ZMOS požaduje, aby členmi Riadiaceho výboru boli aj dvaja zástupcovia miestnej územnej samosprávy a len jeden zástupca príslušného okresného úradu. Podľa združenia je regionálny príspevok podľa tohto zákona smerovaný do územia, a preto považujeme za dôležité zastúpenie miestnej územnej samosprávy v Riadiacom výbore, ktorá najlepšie pozná potreby svojho územia a je na mieste, aby sa podieľala na príprave výziev na predkladanie žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku podľa tohto zákona a na jej vyhodnocovaní. Zastúpenie miest a obcí v Riadiacom výbore bude v súlade s princípom partnerstva medzi nižšími úrovňami riadenia. Nominovanie zástupcov miestnej územnej samosprávy v Riadiacom výbore navrhujeme na základe mechanizmu, ktorý sa osvedčil v nominácií zástupcov miest a obcí do Výboru pre otázky zamestnanosti na základe Zákona o službách zamestnanosti – nominovanie prostredníctvom reprezentatívnej organizácie miest a obcí. Zároveň sa vytvorí nepárny počet členov, čo v prípade hlasovania nemôže vytvoriť patovú situáciu, ktoré môže vzniknúť pri rozhodovaní párneho počtu členov Riadiaceho výboru.

Okrem toho považujeme za dôležité, aby navrhovaní zástupcovia do Riadiaceho výboru boli nielen zástupcami z jednotlivých úrovni riadenia verejnej správy, t. j. územnej samosprávy a štátnej správy, ale odborníci v oblasti regionálneho rozvoja alebo oblasti súvisiacej s oblasťou regionálneho, čo bude zárukou, že regionálny príspevok smerovaný do územia na základe tohto zákona bude efektívny a adresný na základe poznania a potrieb územia NRO, v prospech „územného princípu“.

Jasné vymedzenie finančnej pomoci

Združenie miest a obcí Slovenska zároveň požaduje precizovanie Plánu rozvoja tak, aby zo zákona bolo zrejmé, že Plán rozvoja predstavuje predovšetkým súbor aktivít, ktoré nemôžu byť financované z podpory poskytovanej z fondov Európskej únie. V Plánoch hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí a Plánoch hospodárskeho a sociálneho rozvoja VÚC (Integrovaná územná stratégia) sa nachádzajú aj aktivity, ktoré nemôžu byť financované zo zdrojov Európskej únie, a práve na tieto aktivity by mal smerovať regionálny príspevok na základe predmetného zákona. Tento regionálny príspevok by nemal slúžiť na financovanie aktivít resp. projektov, ktoré môžu byť financované z podpory EÚ. Týmto paragrafovým ustanovením do zákona zabezpečíme, že aj aktivity územného rozvoja vychádzajúce z miestnych a regionálnych rozvojových stratégií majú možnosť získať finančnú podporu, a tým aj „šancu“ na realizáciu. Jedná sa predovšetkým o aktivity, ktoré sú „na konci priorít“ územných rozvojových stratégii vzhľadom na to, že nemôžu byť podporené z fondov EÚ.

ZMOS zároveň upozorňuje, že v paragrafovom znení zákona sa neuvádza ako budú nové Plány rozvoja NRO, ktoré sa spravidla vypracujú na päť rokov vyhodnocovať, a v akej periodicite. Považujeme za dôležité zakotviť resp. uviesť obdobie vyhodnocovanie do paragrafového znenia, ktoré v navrhovanej novele zákon absentuje. Zároveň predpokladáme, že 5-ročný Plán rozvoja vytvára predpoklad na realizáciu aktivít, ktoré môžu presahovať obdobie jedného, či dvoch rokov, čím aktivita nie je viazaná na ročné obdobie ako tomu bolo v predchádzajúcom znení, na stanovenia základe ročných priorít. Túto skutočnosť navrhujeme uviesť v predkladanej novele zákona.

 

Autor: (Michal Kaliňák, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
09.07.2020
Najmenej rozvinuté okresy: výzvy na rok 2020
Okresné úrady v najmenej rozvinutých okresoch zverejňujú výzvy na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku. Projekty môžu predkladať subjekty územnej spolupráce a podnikatelia a projektové aktivity musia byť v súlade s Akčným plánom okresu.
viac
03.11.2020
Je predčasné sa vyjadrovať k požiadavke ZMOS súvisiacej s pôžičkami
Požiadavka Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) na zmenu návratnej finančnej výpomoci v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu na dotáciu je pre Ministerstvo financií (MF) SR novinkou.
viac
19.11.2020
Čo si myslíte o rozvoji najmenej rozvinutých regiónov?
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie vyzýva verejnosť k vyplneniu dotazníka na zefektívnenie rozvoja najmenej rozvinutých regiónov.
viac
19.03.2021
Regionálny príspevok štátu pre NRO nepomáha
Podpora štátu prostredníctvom regionálneho príspevku najmenej rozvinutým okresom (NRO) nepomáha. Proces tvorby a schvaľovania projektov nie je transparentný, práve naopak, je byrokratický a zdĺhavý.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.17 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.15 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.69 %