Streda 28.02.2024
Dnes má meniny 
Zlatica
°C
11.06.2020 01:20

ZMOS pripravuje analýzu majetku a investícií miest a obcí


Ilustračná snímka.


Združenie miest a obcí Slovenska pripravuje analýzu majetku a investícií samospráv. Dokument bude svojim zameraním prvý svojho druhu, ktorý ponúkne komplexné spracovanie dáta a informácie spojené s nadobudnutím a zhodnocovaním majetku miest a obcí.


Zhodnocovať a zveľaďovať

Zákonnou povinnosťou samospráv je majetok zveľaďovať a zhodnocovať. V podmienkach miest a obcí neexistuje žiaden podobný dokument, v ktorom sú spracované a zdokumentované informácie a dáta spojené s nadobudnutím, spravovaním a zhodnocovaním majetku miest a obcí. Preto Združenie miest a obcí v priebehu šiestich mesiacov, na základe expertného tímu vypracuje analýzu danej problematiky. Tá sa sústredí na vývojové etapy a legislatívny rámec prevodu a prechodu majetku do vlastníctva miest a obcí. Zároveň bude analýzou štruktúry a hodnoty majetku samospráv, ale aj analýzou a rozborom investícií vložených do majetku, čo reaguje na jeho zhodnocovanie. Okrem toho dokument ponúkne aj prehľad o majetku komunálu, ktorý bol nadobudnutý z cudzích zdrojov. Napríklad prostredníctvom dotácií zo štátneho rozpočtu, či financiami získanými z prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov. Spracovávaný dokument pomôže samosprávam v skvalitnení procesu nakladania s majetkom a plánovania investícií v mestách a obciach.

Správa majetku

Správa majetku obce vzniká tromi spôsobmi. A to zverením majetku obce do správy správcu alebo mestskej časti, alebo, prevodom správy majetku obce, prípadne, nadobudnutím majetku do vlastníctva obce vlastnou činnosťou správcu.

Orgány obce a organizácie poverené správou majetku sú povinné hospodáriť s majetkom obce v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany a tvorby životného prostredia.

Orgány obce sú v tejto súvislosti povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. Sú povinné najmä udržiavať a užívať majetok, chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím, používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi a viesť majetok v účtovníctve podľa osobitného predpisu.

Samosprávy si vo vzťahu k správe majetku detaily upravujú v zásadách hospodárenia s majetkom obce, ktoré určí obecné zastupiteľstvo. Tento dokument v prvom rade sleduje práva a povinnosti organizácií, ktoré obec zriadila, pri správe majetku obce, podmienky odňatia majetku organizáciám, ktoré obec zriadila, postup prenechávania majetku do užívania, nakladanie s cennými papiermi, ktoré úkony organizácií podliehajú schváleniu orgánmi obce, ale aj spôsoby výkonu práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov a majetkových podielov na právnických osobách založených obcou alebo v ktorých má obec postavenie ovládajúcej osoby alebo rozhodujúci vplyv s dôrazom na transparentnosť a efektívnosť nakladania s majetkom.

Obecné zastupiteľstvo v tejto súvislosti schvaľuje napríklad spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce, podmienky obchodnej verejnej súťaže, ak sa má prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce realizovať na základe obchodnej verejnej súťaže. Ďalej sa pôsobnosť zastupiteľstva týka prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce, ak sa realizujú priamym predajom, prevodu vlastníctva hnuteľného majetku obce nad hodnotu určenú obecným zastupiteľstvom, nakladania s majetkovými právami nad hodnotu určenú v zásadách hospodárenia. Zastupiteľstvá tiež rozhodujú o vklade majetku obce do majetku zakladaných alebo existujúcich obchodných spoločností, koncesných zmluvách na uskutočnenie stavebných prác alebo koncesných zmluvách na poskytnutie služby uzatvorených podľa osobitného predpisu. Tiež rozhodujú o zámere realizovať zlepšenie energetickej efektívnosti budovy alebo zariadenia vo vlastníctve obce prostredníctvom energetickej služby s garantovanou úsporou energie poskytovanej na základe zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor.

Združenie miest a obcí Slovenska bude túto analýzu realizovať cez národný projekt Podpora kvality sociálneho dialógu vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. K tejto téme už na jeseň pripraví aj seminár, ktorý bude reagovať na pomerne širokú oblasť správy komunálneho majetku.

Autor: (Michal KALIŇÁK, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
21.03.2020
SK8: V krátkom čase bude nevyhnutné prijať viaceré legislatívne opatrenia
Súčasná krízová situácia vyvolaná šírením koronavírusu a následné opatrenia súvisiace s aktivovaním núdzového stavu výrazne obmedzujú aj riadne fungovanie zastupiteľských orgánov krajskej, ako aj miestnej samosprávy.
viac
11.06.2020
ZMOS pripravuje analýzu posudkovej činnosti v mestách a obciach
Združenie miest a obcí Slovenska pripravuje analýzu posudková lekárska a sociálna činnosť v podmienkach miest a obcí. Dokument bude reagovať na dlhodobé problémy, ktoré spôsobujú nejednotnosť a roztrieštenosť tejto agendy.
viac
05.10.2020
ZMOS poukazuje na zásah do originálnych kompetencií
Združenie miest a obcí Slovenska v rámci medzirezortného pripomienkového konania adresovalo rezortu vnútra zásadnú pripomienku vo vzťahu k navrhovanej zmene o zrušení oznamovacej povinnosti podnikateľských subjektov k samosprávam.
viac
29.10.2020
Aktuality z MV SR vyplývyjúce z rokovania Vlády SR
Vláda SR na svojom zasadnutí prerokovala aj dva poslanecké návrhy, ktoré predstavil minister vnútra Roman Mikulec. Prvý z nich sa týka zákona o verejných zbierkach a druhý zákona o obecnom zriadení.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
76.98 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.08 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.94 %