Streda 27.09.2023
Dnes má meniny 
Cyprián
°C
28.06.2019 08:05

ZMOS sa zrejme obráti na Ústavný súd SR


Logo ZMOS


Združenie miest a obcí Slovenska naďalej nesúhlasí s novelizáciu školského zákona vo vzťahu k tzv. povinným škôlkam. Naše pripomienky doposiaľ zostali nevyriešené, čo v prípade zavedenia novely do praxe bude spôsobovať mnohé vážne problémy.


„V utorok 25. júna 2019 poslanci výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport svojim uznesením súhlasili s návrhom školského zákona skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a odporučili Národnej rade SR návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Tento legislatívny proces pokračuje napriek upozorneniam a nesúhlasu ZMOS so spôsobom prijímania tak závažnej systémovej zmeny v oblasti výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike a to bez širokej odbornej diskusie, ktorá by odstránila alebo aspoň zmiernila závažné nedostatky predloženej úpravy,“ konštatuje predseda ZMOS Branislav Tréger a ďalej dodáva: „Pôvodný návrh poslancov, ktorý mal rozsah 14 strán poslanci výboru zmenili svojimi pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré majú rozsah 39 pozmeňujúcich bodov na 24 stranách. Preto ZMOS, tak ako uviedol vo svojich pripomienkach v rámci medzirezortného pripomienkového konania naďalej nesúhlasí s konkrétnymi časťami poslaneckej novely.“

Združenie miest a obcí Slovenska naďalej nesúhlasí, aby samospráve boli ukladané ďalšie povinnosti bez finančného krytia nákladov spojených s ich výkonom, čo je v rozpore s Ústavou SR a  Európskou chartou miestnej samosprávy zverejnenou v Zbierke zákonov pod č. 336/2000 Z. z. Združenie miest a obcí Slovenska naďalej nesúhlasí, aby samospráve bola uložená povinnosť zabezpečovať plnenie povinného predprimárneho vzdelávania v rámci svojich originálnych kompetencií. Štát prostredníctvom zákona ukladá všeobecnú povinnosť pre všetkých zákonných zástupcov detí, ktoré dovŕšia 5 rokov veku, aby ich prihlásili na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania. O zapísaní a plnení tejto povinnosti rozhoduje v prvom stupni riaditeľka materskej školy a v druhom stupni obec podľa bydliska zákonného zástupcu a to v mene štátu prostredníctvom správneho konania. Táto povinnosť zákonného zástupcu je vynútiteľná a dokonca jej plnenie sa musí osvedčovať pri prijímaní na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Ide teda o jasné znaky preneseného výkonu štátnej správy v školstve, ktoré by malo byť financované rovnakým spôsobom ako je financovanie základných škôl – normatívne financovanie na každé 5-ročné dieťa v materskej škole.

Združenie miest a obcí Slovenska naďalej nesúhlasí, aby samospráve bola daná povinnosť, aby všetky mestá a obce boli odvolacím orgánom voči rozhodnutiam, ktoré uskutočnili riaditelia materských škôl v prvom stupni. Ide o jasný výkon prenesených kompetencií obdobne ako je tomu pri základných a stredných školách a v záujme ochrany práv detí a ich zákonných zástupcov by túto kompetenciu mali vykonávať len mestá a obce, ktoré sú školskými úradmi, teda zamestnávajú príslušných odborných zamestnancov, ktorí im výkon tejto kompetencie odborne zabezpečujú.

Združenie miest a obcí Slovenska naďalej nesúhlasí, aby samospráve bola daná povinnosť vytvárať podmienky na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania bez zabezpečenia dostatočného počtu kapacít. Predkladatelia dokonca vychádzajú z nízkeho predpokladu a uvádzajú, že bude potrebných cca 8 tis. miest v materských školách. Ak však v súčasnosti evidujeme cca 12 tis. nevybavených žiadostí na umiestnenie detí do MŠ a má pribudnúť ešte cca 8 tis. 5 ročných detí, tak celková potreba kapacít po zavedení účinnosti zákona bude cca 20 tis. miest v materských školách, ktoré mestá a obce nebudú vedieť zabezpečiť do 1.1.2021. Hrozí tak, že materské školy nebudú vedieť zabezpečiť výchovu a vzdelávanie detí mladších päť rokov.

Združenie miest a obcí Slovenska naďalej nesúhlasí, aby samospráve bola daná povinnosť materiálne a finančne vytvoriť materským školách podmienky na to, aby všetky mohli vykonávať rozhodovanie v rámci správneho konania, aby mohli vybavovať toto konanie aj prostredníctvom elektronického podania, teda aby každá MŠ mala elektronickú schránku, overený elektronický podpis. Samospráva na zabezpečenie tejto úlohy a taktiež na vzdelávanie všetkých riaditeliek MŠ v oblasti správneho konania nemá finančné prostriedky.

ZMOS zastáva názor, že tento návrh zákona je v rozpore s Ústavou SR a v prípade jeho schválenia bude musieť požiadať prezidentku SR o jeho nepodpísanie a jeho vrátenie ako celku NR SR. V prípade jeho opätovného schválenia ZMOS využije všetky možnosti, aby o jeho platnosti rozhodol Ústavný súd SR.

Autor: (ts-ZMOS-Michal Kaliňák, hovorca a tajomník Rady expertov ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
13.07.2017
Novelou volebného zákona podľa R. Rašiho ušetrí štát státisíce eur
Podľa primátora mesta Košice Richarda Rašiho novelou zákona o podmienkach výkonu volebného práva štát ušetrí státisíce eur a voliči nebudú musieť ísť voliť v priebehu jedného roka trikrát. Informovala o tom hovorkyňa mesta Linda Šnajdárová.
viac
20.08.2020
ZMOS upozorňuje na nedostatky v pripravovaných volebných pravidlách
Združenie miest a obcí Slovenska zásadnou pripomienkou v medzirezortnom pripomienkovom konaní upozorňuje na nedostatky pripravovanej novely zákona o volebnej kampani, ktorú do parlamentu predkladá skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
viac
21.10.2020
ÚVO predstavuje novelizáciu zákona o verejnom obstarávaní
Úrad pre verejné obstarávanie predstavil vlastný návrh novely zákona o verejnom obstarávaní. Zachováva princíp súťaživosti, verejné obstarávanie by sa malo zrýchliť, posilniť sa má transparentnosť a verejná kontrola. Zaviesť by sa podľa návrhu mal napríklad inštitút špekulatívnych námietok.
viac
09.02.2021
ZMOS má 37 zásadných pripomienok k novele školského zákona
Združenie miest a obcí Slovenska adresovalo rezortu školstva 38 pripomienok k novele školského zákona. Z nich je však 37 zásadných.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.10 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.93 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.97 %