Sobota 20.07.2024
Dnes má meniny 
Iľja, Eliáš
°C
29.10.2021 11:50

ZMOS uplatnil zásadné pripomienky k zdravotnej starostlivosti v školách


Ilustračná snímka (adobe stock)


Združenie miest a obcí Slovenska uplatnilo viacero zásadných pripomienok k poslaneckej novele školského zákona, ktorá má ambíciu upraviť podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti v školách.


Upozorňujeme na zmätok

V zmysle navrhovaného ustanovenia škola a školské zariadenie vytvára podmienky na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Takto definovanú povinnosť považujeme za veľmi nejasnú a jej obsah nie je objasnený ani v dôvodovej správe. Uvedené slovné spojenie zakladá neistotu, či ide o podmienky týkajúce sa prenájmu, vybavenia ambulancie, či mzdových nákladov prípadne iné. Rovnako je táto možnosť daná škole a školskému zariadeniu čo nepovažujeme za šťastné nakoľko nie každá škola a školské zariadenie môže voľne disponovať so svojimi priestormi, a tieto môže prenajímať často len so súhlasom zriaďovateľa. Uvedené platí aj vo vzťahu k väčším, prípadne kapitálovým investíciám, kde opäť je smerodajný postoj zriaďovateľa a nie školy či školského zariadenia. V praxi by takéto ustanovenie spôsobilo zmätok nakoľko nie je dostatočne určité a nereflektuje nastavenia majetkových vzťahov medzi školami a zriaďovateľmi.

Nová profesia cez poslanecký návrh

Ďalšie navrhované ustanovenie definuje zamestnávanie ako pracovnoprávny alebo obdobný pracovný pomer. V tomto prípade upozorňujeme na to, že zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch uvedenú kategóriu zamestnancov nepozná a tento zákon ho ani nezavádza. Ministerstvo školstva už na jar 2021 deklarovalo vytvorenie pracovných pozícií zdravotných sestier v školách v rámci tzv. školských podporných tímoch. V tlačovej správe ministerstvo uvádza: „Ministerstvo školstva je pripravené novú profesiu v školstve legislatívne vymedziť, kvantifikovať náklady na jej zabezpečenie aj overiť jej nasadenie v praxi. „Tento rok od septembra by sme si trúfli zafinancovať zo zdrojov ministerstva pilotný projekt školských sestier a potom by sme ho vedeli od budúceho roku ponúknuť ostatným školám,“ dodal šéf rezortu vzdelávania.“

K uvedenému zavedeniu novej profesie, ale prichádza cez poslanecký návrh a to absolútne bez toho, aby sa zaviedla nová kategória odborného zamestnanca, spôsob jeho odmeňovania a úhradu týchto nákladov prostredníctvom normatívu. Rovnako úplne vypadol pilotný projekt, tak ako ho ministerstvo deklarovalo. Vzhľadom na uvedené žiadame stiahnutie zákona a realizáciu jeho cieľov prostredníctvom ministerstva školstva a to riadne i s definovaním kategórie zamestnanca, výškou odmeňovania a nastavením normatívu.

Chýbajú principiálne detaily

Ďalšie ustanovenie novely zákona posúva úpravu materiálno-technického vybavenia pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti na všeobecne záväzný právny predpis, ktorý v budúcnosti vydá ministerstvo zdravotníctva s ministerstvom školstva.

Uvedené považujeme za nesystémové riešenie, kedy škola by mala vytvoriť podmienky na výkon tejto činnosti a nevie aké vlastne sú. Je zrejmé, že zamestnanie zdravotníckeho personálu bude spojené s potrebou zaobstarania riadnej miestnosti, v ktorej bude poskytovaná zdravotná starostlivosť a rovnako zabezpečenie nástrojov, ktoré sú pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti nevyhnutné. Zákon neupravuje ani základné požiadavky, ani z akých prostriedkov by mali byť tieto výdavky hradené , nakoľko nejde iba o jednorazové ale i o pravidelné výdavky na zdravotnícky materiál. Máme za to, že spolu s akýmkoľvek zavedením novej kategórie zamestnancov v školstve musí byť jasné a určité jeho postavenie, financovanie a požiadavky na výkon jeho povolania vo vzťahu k materiálnemu a priestorovému vybaveniu.

ZMOS poukazuje na nesystémovosť

Združenie miest a obcí Slovenska s uvedenou novelou zákona nesúhlasí, nakoľko nepredstavuje systematické a rozumné riešenie problematiky. Cieľ zákona považujeme za legitímny a dobrý, ale máme za to, že je potrebné, tak ako deklarovalo Ministerstvo školstva v marci 2021, najskôr riadne legislatívne zakotviť túto kategóriu odborných zamestnancov v zákone o pedagogických a odborných zamestnancoch, nastaviť financovanie, upraviť normatív a zaviesť pilotné skúšanie v dobrovoľne zapojených školách a školských zariadeniach s aktívnou súčinnosťou zriaďovateľov.

 

Autor: Michal Kaliňák, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS


komentáre
SHOW ALL
podobné
15.10.2020
(1.) ZMOS adresoval rezortu školstva zásadné pripomienky k aktuálnej NZ
Združenie miest a obcí Slovenska v rámci medzirezortného pripomienkového konania adresovalo ministerstvu školstva zásadné pripomienky k novele zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Kľúčové sa týkajú povinných materských škôl a rozhodovania o sieti škôl.
viac
09.02.2021
ZMOS má 37 zásadných pripomienok k novele školského zákona
Združenie miest a obcí Slovenska adresovalo rezortu školstva 38 pripomienok k novele školského zákona. Z nich je však 37 zásadných.
viac
14.07.2021
Zásadné pripomienky ZMOS k novele zákona o verejných vodovodoch a kanalizáciách
Združenie miest a obcí Slovenska adresovalo ministerstvu životného prostredia zásadné pripomienky k novele zákona o verejných vodovodoch a kanalizáciách. Celkovo bolo k tomuto návrhu uplatnených 304 pripomienok z ktorých je až 166 zásadných.
viac
22.07.2021
ZMOS uplatnil 170 pripomienok k stavebnej legislatíve
Združenie miest a obcí Slovenska uplatnilo 170 pripomienok k návrhu stavebnej legislatívy, ktorý bol nanovo zaradený na medzirezortného pripomienkového konania.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.24 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.13 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.63 %