Nedeľa 24.03.2019
Dnes má meniny 
Gabriel
°C
22.03.2018 01:31

Budúcnosť našich miest a obcí spočíva v rozvíjaní toho, čo nás spája


Ilustračná snímka - Čimhová


V obci Čimhová sa 6. marca na svojom XVI. sneme zišli členské mestá a obce regionálneho Združenia miest a obcí hornej Oravy. Na zasadaní sa zúčastnilo 13 členov združenia a 16 hostí. Združenie miest a obcí Slovenska na rokovaní zastupoval výkonnýpodpredseda ZMOS Jozef Turčány.


Rokovanie otvoril a viedol predseda ZMOHO a starosta Zábiedova Ján Banovčan, ktorý privítal prítomných členov združenia aj hostí. Ospravedlnil neprítomnosť starostu obce Brezovica Mariána Ujmiaka, predsedníčku Žilinského samosprávneho kraja Eriku Jurinovú (na rokovaní ju zastupoval podpredseda ZSK Peter Dobeš) a poslanca Národnej rady SR Igora Janckulíka, ktorí sa z vážnych dôvodov na sneme nemohli zúčastniť.

Následne prítomných privítala aj starostka organizátorskej obce Čimhová Daniela Tretinová, ktorá popriala snemu užitočné a plodné rokovanie. Delegáti snemu potom jednomyseľne schválili program rokovania snemu a zvolili návrhovú komisiu v zložení Daniela Tretinová, Miloš Šustek a Magdaléna Zmarzláková.

Predseda ZMOHO J. Banovčan potom účastníkov snemu oboznámil s výsledkami posledného rokovania Rady ZMOS a informáciami z Kancelárie ZMOS. V tomto bode sa rozprúdila pomerne rozsiahla diskusia k posledným zmenám v zákone o sociálnych službách, k čomu vysvetlenia poskytol výkonný podpredseda ZMOS Jozef Turčány. Starostovia zhodne konštatovali, že zákon nejednoznačne rieši problematiku doplatkov obcí neverejným poskytovateľom s ohľadom na osoby s vyživovacou povinnosťou. Vyjadrili tiež nespokojnosť s tým, že sa zvýšila suma, ktorá musí zostať klientovi, pričom vzhľadom na výšku dôchodkov je bežné, že s takýmto „vreckovým“ samostatne žijúci dôchodcovia, neumiestnení v sociálnych zariadeniach, ani zďaleka nedisponujú. Informácie snem zobral na vedomie.

Správa o činnosti za rok 2017

Slova sa potom ujal predseda regionálneho združenia Ján Banovčan, ktorý prítomným predložil správu o činnosti ZMOHO za rok 2017.

Združenie, ako uviedol, vykonávalo počas roka 2017 svoju činnosť v zmysle svojich stanov, uznesení svojho XV. snemu a prijatých záverov zo zasadnutí konaných počas roka. V priebehu roka 2017 sa uskutočnil jeden riadny snem a 8 zasadnutí. Okrem toho združenie pre svojich členov zorganizovalo školenie k elektronickej registratúre, na ktorom sa zúčastnilo 17 zamestnancov vyslaných z 13 členských samospráv a v spolupráci so Združením miest a obcí dolná Orava zabezpečovali RZ aj školenie pre prácu s Informačným systémom Dátové centrum obcí a miest (IS DCOM), na ktorom sa zúčastnilo z hornooravského regiónu 14 ľudí zo 7 členských samospráv.

Na sneme a zasadnutiach, konštatoval ďalej J. Banovčan, bolo prijatých 34 uznesení a 74 bodov záverov. Účasť členských samospráv na sneme a zasadnutiach bola v priemere 92,06 %, pričom 100 % účasť na zasadnutiach zaznamenali obce Brezovica, Čimhová, Habovka, Hladovka, Liesek, Oravský Biely Potok, Trstená, Vitanová a Zábiedovo. Účasť ostatných členov bola nasledovná: Štefanov nad Oravou a Nižná – 88,89 %, Podbiel – 77,78 %, Suchá Hora, Zuberec – 66,67 %. V priebehu roka bolo trikrát využité aj hlasovanie „per rollam“.

Na sneme a zasadnutiach sa v priebehu roka zúčastnilo spolu 68 hostí vrátane zástupcov médií. Hostia boli prizývaní podľa aktuálnych potrieb a na základe uznesení snemu resp. záverov zo zasadnutí.

Aktívna spolupráca so ZMOS

ZMOHO ako súčasť ZMOS, uviedol ďalej v správe J. Banovčan, aj v uplynulom roku aktívne pracovalo a zapájalo sa do činnosti ZMOS, včas zasielalo požadované podklady, pripomienky k návrhom legislatívnych zmien týkajúcich sa samosprávy a v Rade ZMOS aj v odborných sekciách sa snažilo presadzovať požiadavky, ktoré vzišli z rokovaní združenia. Naďalej sa snažilo byť užitočné aj smerom dovnútra a svojim členom poskytovalo aktuálne informácie z orgánov ZMOS, Kancelárie ZMOS a podľa požiadaviek členov prizývalo na svoje rokovania hostí s cieľom spolupráce s inými orgánmi a organizáciami, koordinovania a zjednocovania postupov a poskytovania výkladov k nejasnostiam, organizovalo vzdelávacie aktivity a pod. Osobitný zreteľ sa kládol, ako zdôraznil, na uvádzanie legislatívnych zmien do života členských samospráv. Zo všetkých rokovaní ZMOHO boli poskytované informácie (vo forme záznamov so závermi zo všetkých zasadnutí aj zápisnice s uzneseniami snemu) médiám regionálneho i celoslovenského významu a, samozrejme, všetkým členom združenia.

Zasadnutia ZMOHO sa konali pravidelne a už tradične boli aj istou formou vzdelávania, ktoré umožňovalo ďalej profesionalizovať prácu samospráv v regióne, včas reagovať na aj v minulom roku veľký počet legislatívnych zmien, ale stali sa tiež miestom, kde sa sumarizovali pripomienky k legislatívnym návrhom.

J. Banovčan ďalej konštatoval, že Združenie miest a obcí horná Orava aj v roku 2017 fungovalo efektívne. Preukázalo opodstatnenie svojej existencie a svoje základné smerovanie. Plán úloh schválený XV. snemom ZMOHO na rok 2017, splnilo združenie v celom rozsahu, za čo všetkým členským samosprávam združenia poďakoval.

Samosprávy ešte čaká ťažký boj

V uplynulom roku sa podľa J. Banovčana samosprávy vyrovnávali s novými povinnosťami - so zavádzaním e-Governmentu do praxe, zabezpečovali riadne konanie volieb do VÚC, zapájali sa do pripomienkovania legislatívneho návrhu zmeny zákona o obecnom zriadení. Ten síce, ako uviedol, nebol schválený celkom podľa predstáv samosprávy, pretože viaceré problémy nerieši, navyše sa v závere roka nečakane objavil aj návrh stavebného zákona, ktorého filozofia zásadne mení súčasný stav. To naznačuje, ako uviedol, že „samosprávy v tomto smere čaká ťažký boj, ktorý nám dá zabrať spolu so zmenami v ochrane osobných údajov a s meškajúcou zmenou často zneužívaného zákona o slobode informácií“.

V tomto roku sa končí volebné obdobie primátorov a starostov a poslancov obecných a mestských zastupiteľstiev, uviedol v závere J. Banovčan. „Čakajú nás voľby do orgánov miestnej samosprávy. Nech posledný rok funkčného obdobia je pre všetkých rokom úspešným, v ktorom sa nám bude dariť v pracovnom i v osobnom živote, aby sa naše samosprávy, naše mesto a obce, posunuli opäť ďalej. Prajem všetkým, ktorí sa rozhodnú opäť kandidovať, aby zužitkovali svoje doterajšie skúsenosti a vedomosti nadobudnuté aj vďaka tomuto združeniu. Skúsenosti s nadstraníckosťou nášho združenia, s prácou pre všetkých a nie proti niekomu, nech sa prenesú aj do volebného zápasu vo všetkých našich samosprávach. Lebo práve v hľadaní a rozvíjaní toho, čo nás spája, je nádej pre budúcnosť nášho združenia, našich členských obcí a mesta a všetkých ich obyvateľov.“

Viac v Obecných novinách č. 11-12/2018

Autor: (r)


komentáre
SHOW ALL
podobné
25.03.2016
Regionálny snem Združenia miest a obcí hornej Oravy: Pred nami sú vážne výzvy
V Oravskom Bielom Potoku sa 1. marca na svojom XIV. sneme zišli členovia Združenia miest a obcí hornej Oravy. Na sneme sa zúčastnili predstavitelia 13 členských obcí a šesť hostí. Združenie miest a obcí Slovenska na sneme zastupoval jeho výkonný podpredseda Jozef Turčány.
viac
06.05.2016
Starostov a primátorov v šarišskom regióne „tlačí“ najmä legislatíva
V obci Fintice sa stretli na svojom sneme členovia Regionálneho združenia miest a obcí RZMO Prešov – Šariš (RZMO Prešov – Šariš). Združenie miest a obcí na sneme zastupoval jeho výkonný podpredseda ZMOS Jozef Turčány. Hosťami snemu boli poslanci Národnej rady SR Martin Fecko a Jozef Lukáč.
viac
17.05.2016
V galantsko-šalianskom regióne sa diskutovalo najmä o doprave a komunikáciách
Zástupcovia členských miest a obcí Združenia miest a obcí galantsko-šalianskeho regiónusa 28. apríla zišli na výročnom valnom zhromaždení. Združenie miest a obcí Slovenska na ňom zastupoval jeho výkonný podpredseda Jozef Turčány.
viac
13.12.2016
ZMOHO prijalo odsúdenie bývalého primátora Trstenej J. Bernaťáka so zhrozením
Združenie miest a obcí Horná Orava (ZMOHO) prijalo odsúdenie bývalého primátora Trstenej Juraja Bernaťáka na nepodmienečný trest odňatia slobody v trvaní štyroch rokov so zhrozením. Trest sa podľa členov združenia javí ako neprimerane tvrdý a nepochopiteľný.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.76 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.85 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.40 %