Streda 28.02.2024
Dnes má meniny 
Zlatica
°C
15.07.2021 02:30

Akčný plán Národnej stratégie kybernetickej bezpečnosti


Ilustračná snímka.


Vláda v stredu schválila návrh Akčného plánu realizácie Národnej stratégie kybernetickej bezpečnosti na roky 2021 až 2025.


Cieľom kybernetickej bezpečnosti v Slovenskej republike je otvorený, bezpečný a chránený národný kybernetický priestor, vybudovanie dôvery v spoľahlivosť a bezpečnosť informačnej a komunikačnej infraštruktúry, ako aj istoty, že táto bude plniť svoje funkcie a chrániť národné záujmy aj v prípade kybernetického útoku. Národný bezpečnostný úrad (ďalej len „úrad“) je od 1. januára 2016 s nadobudnutím účinnosti zákona č. 339/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, ústredným orgánom štátnej správy pre kybernetickú bezpečnosť.

Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 5 zo dňa 7. januára 2021, ktorým schválila Národnú stratégiu kybernetickej bezpečnosti na roky 2021 až 2025 (ďalej len “Národná stratégia”), uložila riaditeľovi úradu pripraviť a predložiť na rokovanie vlády Slovenskej republiky návrh Akčného plánu národnej stratégie kybernetickej bezpečnosti na roky 2021 až 2025 (ďalej len „Akčný plán“). Návrh Akčného plánu vychádza z Národnej stratégie a definuje spôsob a nástroje, ktorými sa Slovenská republika bude snažiť znižovať riziká a hrozby vyplývajúce z kybernetického priestoru.

Cieľom Akčného plánu je podrobnejšia úprava a rozpracovanie opatrení navrhnutých v Národnej stratégii a návrh konkrétnych úloh s uvedením spôsobu ich realizácie, ako aj určenie zodpovedného orgánu za plnenie jednotlivých úloh a určenie časového rámca ich realizácie. Z dôvodu dosahovania vyššej miery efektívnosti plnenia úloh za monitorovanie implementácie Akčného plánu bude zodpovedný stály monitorovací výbor pre implementáciu Akčného plánu.

Cieľom Akčného plánu je tak vytvorenie uceleného konceptu úloh a aktivít v oblasti kybernetickej bezpečnosti na najbližších 5 rokov. Navrhované úlohy sú adekvátne k potrebám naplnenia vízie a strategických cieľov stratégie a rešpektujú základné princípy, ktoré boli v stratégii zakotvené. Predložený návrh Akčného plánu je vypracovaný na základe podkladov, ktoré boli úradu doručené z ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy v rámci plnenia úloh B.4 a C. 1. vyplývajúcich z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 5 zo dňa 7. januára 2021. Jednotlivé úlohy uvedené v návrhu Akčného plánu sú rozčlenené do nasledovných oblastí: 1. 1. Dôveryhodný štát pripravený na hrozby 2. 2. Efektívne odhaľovanie a objasňovanie počítačovej kriminality 3. 3. Odolný súkromný sektor 4. 4. Kybernetická bezpečnosť ako základná súčasť verejnej správy 5. 5. Silné partnerstvá 6. 6. Vzdelaní odborníci a vzdelaná verejnosť 7. 7. Rozvoj výskumu a vývoja v oblasti kybernetickej bezpečnosti Akčný plán neukladá štátnym orgánov žiadne nové úlohy nad rámec právnej úpravy a medzinárodných záväzkov. Výdavky na realizáciu úloh z akčného plánu budú teda zabezpečené v rámci pridelených limitov výdavkov jednotlivých subjektov v príslušnom rozpočtovom roku. Ich presnú výšku nie je možné kvantifikovať, nakoľko závisia od mnohých premenných, ktoré v súčasnosti nie sú známe. Výdavky však budú zabezpečené v rámci pridelených limitov.

Autor: (ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
20.08.2020
Otvorenejšiu vedu bude reprezentovať národná stratégia
Otvorený prístup k vedeckým dátam či lepšia infraštruktúra, aj to sú ciele pripravovanej Národnej stratégie pre otvorenú vedu. Informoval o tom odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
viac
07.10.2020
Národná adaptačná stratégia má zvýšiť pripravenosť Slovenska na zmenu klímy
Akčný plán na implementáciu stratégie adaptácie SR na zmenu klímy (NAP) má pomocou adaptačných opatrení a úloh zvýšiť pripravenosť Slovenska na dôsledky zmeny klímy.
viac
16.07.2021
Plán obnovy dostal oficiálne zelenú
Plán obnovy a odolnosti SR dostal oficiálne zelenú aj od ostatných členských štátov EÚ na rokovaní Rady pre hospodárske a finančné záležitosti, čím sa ukončil schvaľovací proces.
viac
25.08.2021
Kontrola nákupov za verejné peniaze patrí do konceptu otvoreného vládnutia
Predseda Úradu pre verejné obstarávanie Miroslav Hlivák prijal pozvanie od splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Martina Giertla na prezentáciu práce úradu na októbrovom Týždni otvoreného vládnutia.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
76.98 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.08 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.94 %