Sobota 20.07.2024
Dnes má meniny 
Iľja, Eliáš
°C
15.07.2021 02:30

Akčný plán Národnej stratégie kybernetickej bezpečnosti


Ilustračná snímka.


Vláda v stredu schválila návrh Akčného plánu realizácie Národnej stratégie kybernetickej bezpečnosti na roky 2021 až 2025.


Cieľom kybernetickej bezpečnosti v Slovenskej republike je otvorený, bezpečný a chránený národný kybernetický priestor, vybudovanie dôvery v spoľahlivosť a bezpečnosť informačnej a komunikačnej infraštruktúry, ako aj istoty, že táto bude plniť svoje funkcie a chrániť národné záujmy aj v prípade kybernetického útoku. Národný bezpečnostný úrad (ďalej len „úrad“) je od 1. januára 2016 s nadobudnutím účinnosti zákona č. 339/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, ústredným orgánom štátnej správy pre kybernetickú bezpečnosť.

Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 5 zo dňa 7. januára 2021, ktorým schválila Národnú stratégiu kybernetickej bezpečnosti na roky 2021 až 2025 (ďalej len “Národná stratégia”), uložila riaditeľovi úradu pripraviť a predložiť na rokovanie vlády Slovenskej republiky návrh Akčného plánu národnej stratégie kybernetickej bezpečnosti na roky 2021 až 2025 (ďalej len „Akčný plán“). Návrh Akčného plánu vychádza z Národnej stratégie a definuje spôsob a nástroje, ktorými sa Slovenská republika bude snažiť znižovať riziká a hrozby vyplývajúce z kybernetického priestoru.

Cieľom Akčného plánu je podrobnejšia úprava a rozpracovanie opatrení navrhnutých v Národnej stratégii a návrh konkrétnych úloh s uvedením spôsobu ich realizácie, ako aj určenie zodpovedného orgánu za plnenie jednotlivých úloh a určenie časového rámca ich realizácie. Z dôvodu dosahovania vyššej miery efektívnosti plnenia úloh za monitorovanie implementácie Akčného plánu bude zodpovedný stály monitorovací výbor pre implementáciu Akčného plánu.

Cieľom Akčného plánu je tak vytvorenie uceleného konceptu úloh a aktivít v oblasti kybernetickej bezpečnosti na najbližších 5 rokov. Navrhované úlohy sú adekvátne k potrebám naplnenia vízie a strategických cieľov stratégie a rešpektujú základné princípy, ktoré boli v stratégii zakotvené. Predložený návrh Akčného plánu je vypracovaný na základe podkladov, ktoré boli úradu doručené z ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy v rámci plnenia úloh B.4 a C. 1. vyplývajúcich z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 5 zo dňa 7. januára 2021. Jednotlivé úlohy uvedené v návrhu Akčného plánu sú rozčlenené do nasledovných oblastí: 1. 1. Dôveryhodný štát pripravený na hrozby 2. 2. Efektívne odhaľovanie a objasňovanie počítačovej kriminality 3. 3. Odolný súkromný sektor 4. 4. Kybernetická bezpečnosť ako základná súčasť verejnej správy 5. 5. Silné partnerstvá 6. 6. Vzdelaní odborníci a vzdelaná verejnosť 7. 7. Rozvoj výskumu a vývoja v oblasti kybernetickej bezpečnosti Akčný plán neukladá štátnym orgánov žiadne nové úlohy nad rámec právnej úpravy a medzinárodných záväzkov. Výdavky na realizáciu úloh z akčného plánu budú teda zabezpečené v rámci pridelených limitov výdavkov jednotlivých subjektov v príslušnom rozpočtovom roku. Ich presnú výšku nie je možné kvantifikovať, nakoľko závisia od mnohých premenných, ktoré v súčasnosti nie sú známe. Výdavky však budú zabezpečené v rámci pridelených limitov.

Autor: (ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
20.08.2020
Otvorenejšiu vedu bude reprezentovať národná stratégia
Otvorený prístup k vedeckým dátam či lepšia infraštruktúra, aj to sú ciele pripravovanej Národnej stratégie pre otvorenú vedu. Informoval o tom odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
viac
07.10.2020
Národná adaptačná stratégia má zvýšiť pripravenosť Slovenska na zmenu klímy
Akčný plán na implementáciu stratégie adaptácie SR na zmenu klímy (NAP) má pomocou adaptačných opatrení a úloh zvýšiť pripravenosť Slovenska na dôsledky zmeny klímy.
viac
16.07.2021
Plán obnovy dostal oficiálne zelenú
Plán obnovy a odolnosti SR dostal oficiálne zelenú aj od ostatných členských štátov EÚ na rokovaní Rady pre hospodárske a finančné záležitosti, čím sa ukončil schvaľovací proces.
viac
23.07.2021
Navýšenie zdrojov zo štátneho rozpočtu na podporu rozvoja vidieka 2023-2027
Vláda SR na 23. rokovaní schválila intervenčnú stratégiu o spolufinancovaní rozvoja vidieka zo štátneho rozpočtu v rámci Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky v rokoch 2023 – 2027.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.24 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.13 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.63 %