Sobota 15.06.2024
Dnes má meniny 
Vít
°C
12.02.2018 12:28

Ako vzdelávajú obyvateľstvo jednotlivé slovenské OZV


Ilustračná snímka, zdroj: szsspstiavnik.edupage.org


Organizáciám zodpovednosti výrobcov pre obaly i neobaly sme položili otázky o ich propagačných a vzdelávacích aktivitách v zazmluvnených obciach a mestách. Tak ako im to vyplýva zo zákona o odpadoch. Z ôsmich OZV s platnými autorizáciami odpovedalo šesť. Neodpovedali OZV E-cycling a OZV RECobal.


Spolu vyše 90 percent  slovenských obcí a miest malo do konca minulého roka uzatvorené zmluvy s dvomi najväčšími akciovými spoločnosťami OZV ENVI-PAK a OZV NATUR-PACK.  Vlani povinnosťou ešte spolu jedenástich OZV bolo plniť zákonné povinnosti  aj pri propagácii a vzdelávaní obyvateľstva o komunálnych odpadoch v zazmluvnených obciach a mestách. Neoslovili sme tie tri organizácie zodpovednosti výrobcov, ktorým MŽP SR  od januára 2018 zrušilo autorizáciu na ďalšiu činnosť.

♦  Aké  propagačné aktivity v oblasti vzdelávania v roku 2017 využívala vaša OZV v rámci celoslovenského pôsobenia? Podložte ich napríklad aj konkrétnymi nákladmi, ktoré ste na tento účel vynaložili a ďalšími argumentmi, ktoré by to potvrdzovali.

ENVI-PAK (z odpovede Kataríny Kretter): Na celoslovenskej úrovni spoločnosť intenzívne využívala televíziu, rádio, printové médiá, letáky, nálepky na kontajnery, plagáty určené na nástenky a podobne. To všetko s cieľom, aby ľudia nenásilnou formou pochopili dôležitosť triedenia. Už po zavedení zákona o odpadoch v roku 2015 vypracoval ENVI-PAK  komplexný vzdelávací plán, pričom dôraz kládol na vzdelávanie detí a mládeže. Pre širokú verejnosť zriadil webovú stránku www.triedime.sk s hrami, súťažami, článkami, informáciami o správnom triedení, predchádzaní vzniku odpadov a podobne. Dnes si vlastné triediace vedomosti v niektorej zo súťaží môže vyskúšať každý záujemca.

NATUR-PACK (z odpovede Mareka Brinzíka): OZV komunikuje vzdelávacie aktivity prostredníctvom vybraných médií (Slovenský rozhlas, Odpady-portál, portál Čierna Labuť, Rádio FM), mimoriadnu pozornosť venuje sociálnym sieťam (Facebook, LinkedIN, YouTube).  Vo vybraných lokalitách (Prešov, Modra, Topoľčany, Rožňava a iné) v spolupráci so zberovými spoločnosťami vlani okrem iného  zabezpečila nálepky na 1100 l kontajnery a takisto letáky do domácností.   

ELEKOS (z informácie Jozefa Straňáka): Združenie počas celého roka pravidelne zabezpečovalo propagáciu v denníku Plus jeden deň.

RECYKLOGROUP (z informácie Lenky Luknárovej): Spoločnosť  pre celoslovenskú kampaň využívala informovanie širokej verejnosti prostredníctvom tlače s celoslovenským pokrytím.

NOWAS (z informácie Gréty Gašparovičovej):  OZV pravidelne inzeruje v Obecných novinách.  

SEWA (z informácie Jozefa Kozáka): Inzercia (Pravda, SME, .týždeň, Odpadové hospodárstvo, RTVS). A takisto na viacerých portáloch (www.odpady-portal.sk, kosice24.sk, trencin24.sk, poprad24.sk, bratislava24.sk...aktualne.sk).

♦  Uveďte propagačné a vzdelávacie aktivity so zameraním na konečného používateľa (obec, mesto). Konkrétne z deviatich zákonom odporučených aktivít, ktoré ste využívali. Vrátane (napríklad) školení pedagógov základných (materských) škôl, prípadne poskytnutí edukačných pomôcok školám, využívaní kanálov regionálneho charakteru – všetko s cieľom dosiahnuť trvalý efekt.

ENVI-PAK (z odpovede Kataríny Kretter): Spoločnosť vyškolila pedagógov v 881 základných a materských školách, deťom a žiakom odovzdala edukačné pomôcky  (prezentácie, animácie, videá, pracovné zošity a podobne), pričom na informovanie  využívala kanály regionálneho (aj celoslovenského) dosahu. Za zmysel vzdelávania považuje dosiahnutie trvalého, nie jednorazového efektu. Pomôcky majú hravý charakter, pričom ENVI-PAK kvôli predchádzaniu vzniku odpadu postupne prechádza od tlačených materiálov k elektronickým.

OZV okrem individuálneho prístupu k vzdelávaniu pedagógov a environmentálnych pracovníkov v slovenských regiónoch kontinuálne dopĺňa online vzdelávací priestor novým obsahom.  Pre mládež prichystala niekoľko celoslovenských súťaží (Skvelé zelené video, Digitálny pracovný zošit, Test ekologickej inteligencie).  „Jesennú časť sme v podobe online aplikácie otvorili pre širokú verejnosť,“ informuje K. Kretter. „Počet účastníkov v niektorých prípadoch bol pozoruhodný, napríklad na súťaži Digitálny pracovný zošit sme zaevidovali niekoľko tisíc detí. Na www.triedime.sk nájdete všetky súťaže a online pomôcky.“

ENVI-PAK pripojil aj také „konkrétnosti“ ako počet tlačených letákov (takmer 700-tisíc), nálepiek na kontajnery (vyše 10-tisíc), pracovných zošitov (5300), pravítok „Čo kam nepatrí“ (5500), pexies o triedení odpadu (3500), edukačných kruhov (2200), USB kľúčov s PPT prezentáciami, vrátane hry o triedení, edukačných videí a manuálu k prezentáciám (1800), maľovaniek o správnom triedení (5000) či ôsmich článkov určených pre regionálne periodiká, zameraných na správne triedenie, predchádzanie vzniku odpadov, výhod výroby vratných obalov a informácie, že občan za triedený odpad neplatí.  

NATUR-PACK (z odpovede Mareka Brinzíka): OZV zriadila pre partnerské samosprávy samostatnú podstránku https//naturpack.sk/obce/informacne-materialy/, kde obce v elektronickej podobe získavajú informácie pre svoje potreby.

Brinzík pri ekovýchove vyzdvihol spoluprácu spoločnosti s etablovanými mimovládnymi organizáciami (ŽIVICA, DAPHNE), s mladými organizáciami založenými špičkovými lektormi (EVIANA, Deti čistej Zeme) a s partnerskými zberovými spoločnosťami či jednotlivcami pri ekovýchovných programoch (Ekotopfilm-Envirofilm, Ekovýlety.sk). Napríklad v bratislavskom Centre OLO v minulom roku absolvovalo ekovýchovný program takmer 1300 žiakov prevažne základných škôl, rovnako ako 5547 školákov v Centre environmentálnej výchovy košickej zberovej spoločnosti Kosit alebo 600 žiakov vo Vzdelávacom centre  Ekoparku Holá Hora (NATAUR-PACK otvoril centrum v spolupráci s prešovskými Technickými službami). „Pokračujeme aj v ekovýchove na materských školách, kde podobné programy zastrešuje Inštitút DAPHNE,“ informoval M. Brinzík. „Vlani absolvovalo túto formu 2761 detí z materských škôl.“

OZV od roku 2015 tiež školí pedagógov (vlani 112 učiteľov z Prešova, Trebišova a Bratislavy) či deti v „lektorskej zážitkovej ekovýchove“ vo vybraných partnerských obciach a mestách (vlani 6995 detí). K tomu treba pripojiť vytvorenie a využívanie vzdelávacieho seriálu „Nehádžme všetko do jedného koša“, videoseriálu „Výzva (nielen) pre šikovných“, výučbového softvéru „NeODPADNI z ODPADOV“ či názorového portálu  Čierna labuť, v rámci ktorého NATUR-PACK pripravuje zaujímavé reportáže a vstupy v rádiu FM. 

ELEKOS (z informácie Jozefa Straňáka): V zazmluvnených obciach touto OZV informujú o aktivitách miestne rozhlasy, pravidelné vývesky na verejných tabuliach či na iných verejne dostupných miestach. OZV pri orientácii najmä na MŠ, ZŠ a aj školení ich pedagógov spolupracovalo s odborníkmi na vzdelávacie aktivity pre deti a mládež. Raz štvrťročne organizuje Elekos vzdelávacie aktivity v základných školách a škôlkach, pričom spolupracuje s odborníkmi na vzdelávacie aktivity.

RECYKLOGROUP (z informácie Lenky Luknárovej): „Pri lokálnom informovaní spoločnosť upozorňovala konečných užívateľov prostredníctvom tlače, rozhlasu, webového sídla, výveskov určených priamo na zverejňovanie oznamov v obciach a mestách,“  odpovedala L. Luknárová. „V rámci lokálnej vzdelávacej aktivity sme vykonali viaceré prednášky v školských zariadeniach, ktoré boli zamerané na význam triedenia odpadu a  s tým súvisiacej problematiky.“

NOWAS (Gréta Gašparovičová):  OZV lokálne inzeruje v miestnych obecných novinách, pravidelne vyhlasuje zámery o vzdelávaní v miestnych rozhlasoch obcí, informuje cez svoju web stránku i prostredníctvom web stránok zazmluvnených obcí. Odborné prednášky organizuje a usporadúva v domoch kultúry a na školách. „V spolupráci s Inštitútom aplikovanej ekológie DAPHNE sme pripravili vzdelávací program pre materské školy a pre prvý i druhý stupeň základných škôl,“ informuje G. Gašparovičová. „Počas výuky sa deti MŠ a žiaci ZŠ hravou formou dozvedajú ako triediť, čo sa stane s vytriedeným zložkami odpadu, čo možno z neho vyrobiť a tiež aj o dopadoch na životné prostredie, ak odpady skončia v prírode. Vzdelávacie hodiny vítajú aj pedagógovia, ktorí sa aktívne zapájajú do diskusie a tiež simulujú triedenie do farebne rozlíšených kontajnerov. Žiaci vlani dostali pracovné listy a učebné pomôcky s farebným vyznačením jednotlivých druhov odpadov, miniatúrne farebné kontajnery ako strúhadlá na ceruzky, prípadne vecné ceny pre triedy, ktoré najlepšie separovali papier a viacvrstvové kombinované materiály v rámci školských zberov. Aktivity sme pripravili v spolupráci so zberovými spoločnosťami, kde mali deti možnosť navštíviť triediarne odpadov.“

SEWA (z informácie Jozefa Kozáka): Medzi vlaňajšími aktivitami OZV uvádza festival Ekotopfilm-Envirofilm v rámci Junior festivalu, na ktorom sa od mája do decembra 2017 zúčastnilo viac ako 8200 detí z celého Slovenska. Rovnako aj environmentálno-vzdelávací program „Zbieraj baterky so Šmudlom“ v približne 50 škôlkach, na ktorom sa zúčastnilo viac ako 5700 detí do šiestich rokov. A takisto vzdelávací program pre školy „Elektroodpad – dopad“ a ďalšie.

♦  Ako sa tieto aktivity premietli do množstva vyzbieraného komunálneho odpadu?

ENVI-PAK (Katarína Kretter): Aj keď čísla za rok 2017 zatiaľ  nie sú zosumarizované, OZV vychádza zo skutočnosti, že množstvo vytriedeného komunálneho odpadu v jej obciach sa v roku 2016 zvýšila oproti roku 2014 o 2,15 kg na obyvateľa – teda o 8,4 percenta. Pre rok 2017 – opierajúc sa o predchádzajúce údaje – predpokladá zvýšenie o 1,25 kg na obyvateľa.

NOWAS (Gréta Gašparovičová): Z dosiaľ vyhodnotených predbežných výsledkov OZV predpokladá navýšenie množstva vyseparovaného odpadu v roku 2017 o približne až o 10 - 20 percent oproti roku 2016.

NATUR-PACK, ELEKOS, RECYKLOGROUP i SEWA pripravujú konkrétnejšie výsledky za rok 2017 najskôr v správe o činnosti, očakávajú však, že vlaňajšie percento vyseparovaného odpadu sa v ich obciach vlani zvýšilo oproti roku 2016.

ZÁVER: Anketa v šiestich OZV naznačuje, že pri hľadaní nových foriem vzdelávania a rozširujúcej sa ponuky prirodzene dochádza k určitej nejednotnosti pri prebiehajúcich vzdelávacích aktivitách. Je to logické. Tvorivý (nie centrálne a do detailu nariadený) prístup k vzdelávaniu však ostáva neoddiskutovateľne vítaný, ale (takisto neoddiskutovateľne) dojem z neho ovplyvňujú napríklad aj každoročné veľké presuny samospráv z jednej OZV do druhej. Výsledkom oných presunov býva, že trpí systematické podchytenie environmentálneho povedomia verejnosti v dotknutých obciach, vrátane detí.

Autor: (pš)


komentáre
SHOW ALL
podobné
25.04.2016
Deň Zeme a vody v Lučenci
Priblížiť obyvateľom mesta Lučenec dôležitosť ekológie a zdravého životného prostredia bolo mottom podujatia venovaného Dňu Zeme a vody. Na Námestie republiky prišli stovky detí z miestnych základných škôl.
viac
28.06.2016
Moderné technológie rozširujú možnosti využívania triedeného odpadu
Spoločnosť MUNTech sa dlhodobo venuje aspektom odpadového hospodárstva, ktorým je v súvislosti s novým zákonom o odpadoch venovaná výrazná pozornosť. Adriana Króliková z dcérskej spoločnosti ZMOS nám predstavila aktivity, webové stránky a projekty, ktoré organizácia pripravuje pre mestá a obce.
viac
20.12.2016
Denne posúvame odpadovú gramotnosť, aby Slováci triedili viac
Od septembra zatiaľ preškolených 206 základných a 234 materských škôl – taká je bilancia organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) ENVI - PAK o ozrejmovaní správneho separovania odpadov v slovenských domácnostiach a všetkého čo s tým súvisí.
viac
26.04.2018
Prvý rebríček slovenských miest a obcí v triedení odpadu
Do portfólia spoločnosti ENVI - PAK patrilo v roku 2017 viac ako 50 % miest a obcí na Slovensku. Prvýkrát vznikol rebríček sídel podľa toho, ako úspešné sú v triedení odpadu.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.17 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.15 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.69 %