Piatok 21.06.2024
Dnes má meniny 
Alojz
°C
10.11.2015 10:00

Mesto radí mestu - Čo s triedeným zberom podľa nových pravidiel?


Mestá radia, ako správne nastaviť systém triedenia odpadu. (Foto: Envipak)


Trenčín si už po druhýkrát prevzal hlavnú cenu v Súťaži o najlepšie mestá v triedení odpadov. Má efektívne nastavený triedený zber na všetky druhy odpadu – papier, plasty, sklo, kovové obaly a viacvrstvový kombinovaný materiál (VKM) a navyše svojich obyvateľov aj motivuje.


Humenné je mestom s najvyššou hustotou zbernej siete, a teda najvyšším komfortom pre obyvateľov. Palárikovo patrí k nadpriemerne triediacim obciam.

Čo považujete za dôležité pre lepšie triedenie odpadu vo vašej obci alebo meste?

Trenčín - Občania potrebujú mať vytvorené dobré možnosti na triedenie odpadov a byť informovaní o tom, čo kam triediť, ako aj o harmonograme vývozov triedených zložiek odpadu. K triedeniu sme preto podrobne vypracovali všeobecne záväzné nariadenie. V meste máme rozmiestnených 542 kusov 1 100 l nádob, 67 kusov 240 l a 491 kusov 120 l nádob na papier, 192 kusov nádob na sklo, 462 kusov 1 100 l nádob na plasty. Z rodinných domov plasty zbierame aj prostredníctvom žltých vriec a za rok 2014 bolo vyzbieraných 37 436 kusov vriec s plastmi. Kovy a viacvrstvové obaly môžu občania mesta odovzdávať v dvoch zberných dvoroch, alebo do špeciálne pripravených kontajnerov počas jarného a jesenného upratovania. Dôležitý je tiež efektívny odvoz zmesového komunálneho odpadu. Nádob na zmesový komunálny odpad by nemalo byť priveľa, inak ostávajú poloprázdne a to nemotivuje ľudí k triedeniu. Preto sa snažíme mať nádoby na komunálny odpad pridelené k objektom v zmysle nášho VZN presne podľa počtu poplatníkov. V objektoch, kde máme 1-2 poplatníkov, realizujeme vývoz raz za 14 dní, čím chceme ľudí primäť triediť a nevyhadzovať odpad do zmesového odpadu. K dosiahnutiu úspechu je potrebná aj dôsledná evidencia o vyprodukovaných odpadoch na území mesta. Všetkých tých, čo na území mesta vykonávajú zber akéhokoľvek odpadu, sme zmluvne zaviazali a vyžadujeme od nich hlásenia o množstvách vyzbieraných odpadov.

Palárikovo - Triedenie zložiek komunálneho odpadu je pre nás kľúčová úloha pre dosiahnutie kontinuálneho znižovania komunálneho odpadu zneškodňovaného skládkovaním. V súčasnosti triedime 15 druhov komodít za účelom materiálovej recyklácie. „Máme rozvinutý lokálny aj donáškový systém triedeného zberu. Snažíme sa obyvateľom maximálne vyjsť v ústrety tak, aby triedenie odpadu bolo pohodlné a dostupné,“ hovorí Jozef Derňár, starosta obce Palárikovo a predseda Združenia obcí pre trvalo udržateľné nakladanie s komunálnymi odpadmi. Ďalším krokom k zvýšeniu kvality a miery triedenia bude určite stabilná personálna základňa. Doteraz všetku prácu na zbernom dvore vykonávali pracovníci tzv. VPP, resp. drobných obecných služieb, ale zakúpením novej techniky vieme doriešiť aj túto otázku.

V Humennom majú technické služby vypracovaný a zverejnený harmonogramu zberu. Vyzbieraný odpad dotrieďujú v hale separačného dvora. „Veľkým prínosom v triedení odpadov je rozmiestnenie zberných nádob na triedený zber čo najbližšie k zdroju vzniku, čiže k obyvateľom," hovorí Monika Pastráková z Odboru ŽP MSÚ v Humennom. Vyseparované zložky komunálneho odpadu zo sídlisk sa zbierajú raz týždenne a zber vyseparovaných zložiek odpadu z rodinných domov sa uskutočňuje raz mesačne.

V budúcnosti nás čaká vybudovanie strediska na zhodnotenie biologicky rozložiteľných odpadov a popasovať sa chceme so zhodnotením stavebných odpadov. Dôležité bude zabezpečiť triedenie a materiálové toky vytriedených komodít komunálneho odpadu tak, aby boli v súlade s novým zákonom o odpadoch.

Čo by ste v budúcnosti chceli zlepšiť?  

Trenčín - A naša vízia...? Vybrať si dobrú organizáciu zodpovednosti výrobcov, ktorá nám pomôže ešte viac zlepšiť podmienky pre triedenie odpadu pre našich občanov. Do budúcna plánujeme rozšíriť kapacity nádob a zvýšiť frekvenciu vývozov. V najbližšom období sa zameriame aj na triedenie VKM, kovov a bioodpadu. A tým výraznejšie zvýšiť percento vytriedeného odpadu z celkového vyprodukovaného komunálneho odpadu. Aby význam triedenia občania pochopili a prijali ho za svoju zodpovednosť v spolupráci s vybranou OZV, musíme sa zamerať na osvetu a vzdelávanie občanov.  

Palárikovo - V súčasnosti „manažujeme“ triedený zber aj v Združení obcí pre trvalo udržateľné nakladanie s komunálnymi odpadmi, v ktorom je združených 26 obcí regiónu. Aby triedený zber mohol prebiehať kontinuálne a aby sme mohli zvyšovať mieru triedenia, plánujeme rozšíriť materiálno-technickú základňu , a to nákupom nových strojov, hlavne prepravných zariadení, veľkokapacitných kontajnerov. Samozrejme rovnako dôležité je i nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom. Pretože dosiahnutie nášho cieľa je možné len aplikáciou dôsledného recyklačného a kompostovacieho programu.

Humenné - Možnosti zlepšenia vidíme najmä v edukácii obyvateľov, aby boli disciplinovanejší pri triedení odpadov a väčšej frekvencii počtu a intervalov zvozu.

Autor: (red)


komentáre
SHOW ALL
podobné
26.11.2015
Ministerstvo radí: Kedy uzatvoriť zmluvu s organizáciou výrobcov?
Obce sú zdržanlivé v uzatváraní zmlúv o budúcej zmluve so spoločnosťami v oblasti odpadov z obalov a neobalových výrobkov. Hrozí im riziko, že ak sa nerozhodnú včas a zmluvy neuzavrú, pôjdu do zlosovania a organizácia zodpovednosti výrobcov im bude pridelená.
viac
24.11.2015
Slováci budú triediť podľa nových požiadaviek. Cieľom je zvýšiť mieru recyklácie
Slovensko má dlhodobo nízku mieru triedenia a recyklácie komunálnych odpadov a naopak, vysokú mieru skládkovania. Tento nepriaznivý stav sa má zmeniť od 1. januára budúceho roka, kedy nadobúda účinnosť zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (ďalej len „zákon o odpadoch“).
viac
10.11.2015
Nový zákon o odpadoch zlepší financovanie triedenia aj efektivitu recyklácie
V súčasnosti platný zákon o odpadoch už nespĺňa požiadavky modernej legislatívnej normy. Stal sa neprehľadný, komplikovaný a zastaraný. Novelizovaný bol 29-krát a implementoval do seba 10 smerníc EÚ.
viac
14.06.2024
Slovenská pošta vydáva poštovú známku „Prezident SR“
Slovenská pošta vydáva od soboty 15. mája poštovú známku „Prezident SR“ zvoleného prezidenta Petra Pellegriniho. Prezidentská známka reflektuje tradíciu aj moderné trendy a má špecifický kruhový tvar. Umožňuje to technológia samolepky. Zúbky na známkach sa nerobia ihlami, ale upravenou raznicou.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.18 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.15 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.67 %