Štvrtok 29.02.2024
Dnes má meniny 
Radomír
°C
03.11.2016 10:20

Verejné obstarávanie: predpoklad úspechu je v poznaní najčastejších chýb


Ilustračná snímka: lunter.com


Úrad pre Verejné obstarávania sa pomerne detailne venoval najčastejším chybám a nedostatkom v procese verejného obstarávania. Tie sme spracovali v štruktúrovanej forme, vďaka čomu je vhodné ich vnímať aj ako účinný spôsob predchádzania nesprávnym postupom, alebo nepresnej interpretácii zákona.


Proces verejného obstarávania je nevyhnutným krokom pre úspešnú realizáciu projektov podporených v rámci Európskych štrukturálnych fondov. Ciele verejného obstarávania sú jasné, avšak výsledok je niekedy sprevádzaný nielen neopodstatnenými pripomienkami, ale aj konkrétnymi porušeniami, prípadne domnienkami o možných vplyvoch, ktoré v konečnom dôsledku tiež znamenajú korekcie a následné veľmi nepríjemné dofinancovávanie projektov z vlastných zdrojov prijímateľa eurofondov. Stáva sa aj to, že inak veľmi dobré a kvalitné projekty neboli preplatené vôbec.

Pripravovaný prehľad preto vnímajte ako inšpiráciu pre úspech, ktorý vychádza aj z miery poznania najčastejších chýb.

Princípy verejného obstarávania

1. Predpokladaná hodnota zákazky

2. Opis predmetu zákazky

 3. Súťažné podklady

 4. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

5.  Vyhodnocovanie a vysvetľovanie ponúk

 6. Informačné povinnosti

 7. Ďalšie zistené nedostatky

 8. Vysvetlenie formulácie „mohol mať vplyv na výsledok verejného obstarávania“

1. Princípy verejného obstarávania

Podľa § 9 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní pri zadávaní zákaziek sa musí uplatňovať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti. 

Princíp rovnakého zaobchádzania a princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov

Podstata princípu rovnakého zaobchádzania a princípu nediskriminácie spočíva v tom,  že verejný obstarávateľ a obstarávateľ majú povinnosť voči všetkým uchádzačom a záujemcom postupovať rovnako, a teda ani jeden subjekt na strane ponuky nesmie byť žiadnym spôsobom zvýhodňovaný alebo znevýhodňovaný. Princíp rovnakého zaobchádzania a princíp nediskriminácie predstavuje požiadavku zákona o verejnom obstarávaní na odstránenie subjektívneho hodnotenia v procese verejného obstarávania a zabezpečenie objektívneho prístupu k záujemcom i uchádzačom a jeho cieľom je napomôcť rozvoju zdravej a skutočnej hospodárskej súťaže medzi subjektmi, ktoré sa zúčastňujú verejného obstarávania.

Porušenie princípu rovnakého zaobchádzania a princípu nediskriminácie úrad zistil  napr. v nasledujúcich prípadoch:

verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s princípmi verejného obstarávania a rovnako aj s princípom voľného pohybu tovaru a služieb, keď požadoval v rámci technickej alebo odbornej spôsobilosti doklady vydané štátnymi orgánmi Slovenskej republiky alebo doklady vydávané na území Slovenskej republiky bez umožnenia predloženia relevantných ekvivalentných dokladov, keď stanovil požiadavku predložiť na preukázanie splnenia podmienky účasti týkajúcej sa technickej alebo odbornej spôsobilosti doklad podľa § 5 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch bez pripustenia možnosti predloženia ekvivalentného dokladu; verejný obstarávateľ stanovil požiadavku na vytvorenie právnych vzťahov výhradne podľa Obchodného zákonníka, čo odporuje princípu nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, nakoľko obmedzenie možnosti vytvorenia právnych vzťahov výlučne podľa Obchodného zákonníka diskriminuje záujemcov, ktorí majú sídlo mimo územia Slovenskej republiky a uprednostňujú vytvorenie právnych vzťahov podľa krajiny svojho sídla, ako aj tých potenciálnych záujemcov, ktorí z rôznych dôvodov uprednostňujú vytvorenie právnych vzťahov podľa iných predpisov, ako je Obchodný zákonník,

Čítajte v Obecných novinách č. 43-44/2016 na str. 15-18

Autor: (Spracované z podkladov ÚVO)


komentáre
SHOW ALL
podobné
19.12.2017
Vybudujú proklientsky orientovaný Úrad pre verejné obstarávanie
Operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) pomôže s vybudovaním proklientsky orientovaného Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Umožní to národný projekt ÚVO, na ktorý je cez OP EVS vyčlenená suma 1 387 115,71 eur.
viac
01.02.2020
ÚVO má svoju predĺženú ruku už aj na východe Slovenska
Predseda Úradu pre verejné obstarávanie Miroslav Hlivák spolu s predsedom Prešovského samosprávneho kraja Milanom Majerským otvorili stále pracovisko ÚVO v sídle Úradu PSK v Prešove.
viac
01.03.2021
Ako nakupovať ekologické čistiace prostriedky?
V nadväznosti na Vládou SR schválený dokument - Metodika pre produktovú skupinu zelené verejné obstarávanie na čistiace prostriedky a upratovacie služby zo dňa 10. 2. 2021 Úrad pre verejné obstarávanie pripravil metodickú príručku s názvom "Ako nakupovať ekologické čistiace prostriedky?".
viac
21.10.2021
B. Bystrica získala viac ako 3 milióny eur na výstavbu cyklomosta v Radvani
Banskobystrická samospráva bola úspešná a z Integrovaného regionálneho operačného programu získala 3,1 milióna eur na výstavbu cyklomosta, vedúceho ponad rýchlostnú cestu R1 v Radvani.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
76.98 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.08 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.94 %