Streda 29.05.2024
Dnes má meniny 
Vilma
°C
13.05.2020 09:00

Zaostrené na sociálne podniky


Partnerstvo Spiša.


Sociálne podniky ako nástroj sociálnej ekonomiky predstavujú výzvu i príležitosť pri riešení sociálnych, ekonomických a spoločenských úloh. Narastajúci počet sociálnych podnikov naprieč jednotlivých regiónov Slovenska poukazuje na záujem o prepájanie podnikateľskej činnosti a sociálneho vplyvu.


Vytváranie obecných sociálnych podnikov sa pomaly stáva overeným konceptom, ktorý pozitívne stimuluje rozvoj sociálnej ekonomiky Slovenska. 

Prostredníctvom trinástich operačných programov môže Slovenská republika čerpať finančné prostriedky európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 – 2020. Investície do inštitucionálnych kapacít a do efektívnosti verejnej správy a verejných služieb na národnej, regionálnej a miestnej úrovni sú podporované prostredníctvom operačného programu Efektívna verejná správa. Vďaka tomuto programu prebiehalo v danom období niekoľko významných reformných projektov a iniciatív, ktoré by už dnes mali občanom Slovenskej republiky zabezpečiť prístup ku kvalitnejším a transparentnejším verejným službám. Tento pomerne mladý operačný program, riadený Ministerstvom vnútra, je spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom. Slúži predovšetkým na to, aby podporil fungovanie proklientsky orientovanej, transparentnej verejnej správy, poskytujúcej svoje služby rýchlo, efektívne a kvalitne. V posledných rokoch do tohto procesu aktívne vstupujú mimovládne organizácie. Vznikajúce silné spojenia vo forme spolupráce a partnerstiev prinášajú mnohé úspešné riešenia, ktoré ponúkajú nové pohľady na systém tvorby a implementáciu verejných politík vo všetkých sektoroch národného hospodárstva.

Do programu Efektívna verejná správa sa v roku 2019 zapojilo aj občianske združenie Partnerstvo Spiša projektom s názvom „Verejná politika a prostredie sociálneho podnikania v okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica”.

Monitorovať, hodnotiť a navrhovať riešenia

Projekt Partnerstva Spiša svojím zámerom reaguje na potrebu rozvoja sociálneho podnikania ako nástroja sociálnej ekonomiky v súlade s európskym trendom a na potrebu podpory s tým súvisiacich štruktúr a opatrení. Jeho cieľom je overovaním konceptu sociálneho podnikania v priestore pôsobnosti Partnerstva Spiša, ktorým sú okresy Spišská Nová Ves a Gelnica, prispieť k podpore skvalitnenia verejných služieb. Realizácia projektu je podmienená naplnením stanoveného záväzného rozsahu, ktorým je monitoring, hodnotenie a návrh riešení na optimalizáciu verejných politík definovanej oblasti.

Výstupy projektu predstavujú možnosť pripomienkovania legislatívy a ich využitie predpokladá dopad na procesy spojené s fungovaním verejnej správy.

Vyjadrujú sa starostovia, manažéri sociálnych podnikov i zamestnanci

Jednou z aktivít realizovaného projektu sú pracovné stretnutia, niektoré už realizované vo vybraných obciach, kde prebiehali rozhovory na tému záujmu o oblasť rozvoja sociálneho podnikania v danej lokalite. Záujem diskutovať prejavili samotní starostovia, ale aj ich zástupcovia či manažéri alebo zamestnanci obecných sociálnych podnikov. Svojimi skúsenosťami a návrhmi prispeli do mozaiky vstupných informácií, ktoré ponúkajú reálny obraz o praktickom uplatnenízákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o sociálnych podnikoch), ktorý v základnom rozsahu nadobudol účinnosť 1. mája 2018.

Tento zákon ustanovuje subjekty sociálnej ekonomiky, sociálne podniky, organizácie sektora sociálnej ekonomiky, poskytovanie podpory pre podniky v širšom priestore sociálnej ekonomiky a vymedzuje sektor sociálnej ekonomiky a štátnu správu v oblasti sociálnej ekonomiky. Prinášaný stav je systematický, zrozumiteľný, s definovanými pravidlami a s nastavením konkrétnej schémy pomoci.

Aká je situácia v regiónoch Slovenska dnes? 

Pre mnohé obce, najmä pre tie z najmenej rozvinutých okresov Slovenska, to predstavuje možnosť riešenia stále aktuálnych problémov, akými sú vysoká miera nezamestnanosti a ťažkosti uplatnenia znevýhodnených a zraniteľných skupín obyvateľstva na trhu práce. Potvrdzuje to počet sociálnych podnikov, ktoré založila obec formou obchodnej spoločnosti so 100 % účasťou obce, v porovnaní s ostatnými možnými zriaďovateľmi v zmysle zákona, ktorými sú mimovládne organizácie, podnikateľské obchodné spoločnosti, družstvá alebo fyzické osoby – podnikatelia.

Existujúce sociálne podniky sú zamerané najmä na stavebnú činnosť, starostlivosť o domácnosť, úpravu záhrad, kosenie alebo iné obecné služby prispievajúce k čistote a poriadku na verejných priestranstvách, ďalej sú to podniky so zameraním na oblasť potravinárstva, výrobu produktov z dreva, textilu a narastá záujem aj o oblasť poľnohospodárstva a lesníctva.

Poskytujú tak cenovo dostupné služby pre samotnú obec, susedné, či spádové obce, alebo vyrábajú výrobky, ktoré sú atraktívne nielen lokálnou príslušnosťou a prijateľnou cenou, ale hlavne ľudským príbehom o práci „doma“, za výhodných podmienok a s pozitívnou víziou do budúcna.

Aj v nami oslovených obciach reagovali ich zástupcovia väčšinou pozitívne a o vytvorenie sociálneho podniku prejavili minimálne teoretický záujem. Niektoré obce svoje zámery formulovali už omnoho skôr a v tejto fáze ich už dotiahli do úspešného konca.

Záujem o sociálne podnikanie na Slovensku aj v duchu európskych trendov stále narastá. Vytváraním subjektov sociálnej ekonomiky vzniká príležitosť nielen pre hospodársky rast, ale aj pre riešenie staronových otázok z oblasti zamestnávania a sociálnej inklúzie, ktoré boli doteraz viac záležitosťou časovo ohraničeného „kreatívneho mixu paragrafov“. Záujemcom na tejto ceste formou poradenstva pomáhajú Regionálne centra sociálnej ekonomiky (RC SE). Tie boli vytvorené v rámci národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky a nachádzajú sa v každom krajskom meste.

Kde sa nachádza najviac sociálnych podnikov?

K 31. 12. 2019 bolo na Slovensku 51 registrovaných sociálnych podnikov, z toho najviac (21) v Košickom kraji, 12 v Prešovskom kraji a po 5 v Banskobystrickom a Žilinskom kraji. Ukazuje sa, že vzostupná tendencia záujmu o vznik sociálnych podnikov pomaly vytvára optimálne podmienky rozvoja nielen ekonomickej, ale aj spoločenskej a kultúrnej vyspelosti miest a obcí na Slovensku. Ich efektívnosť najlepšie preverí aplikačná prax, systém pomoci a osvety ako aj príklady dobrej praxe.

Partnerstvo Spiša ponúka priestor určený na zdieľanie, sieťovanie a diskusiu na témy z oblasti sociálneho podnikania a sociálnej ekonomiky vytvorením platformy diskusného fóra na webovom sídle www.partnerstvospisa.sk, kde je možné nájsť aj zaujímavé informácie na tému sociálneho podnikania, príbehy a skúsenosti úspešných a aktívnych obcí, ako napríklad obec Teplička pri Spišskej Novej Vsi, ktorej starosta vyzýva i ostatných k akcii a vysvetľuje, prečo sa oplatí mať odvahu založiť podnik a naštartovať obecnú ekonomiku.

Autor: (Partnerstvo Spiša)


komentáre
SHOW ALL
podobné
24.10.2016
Monitorovací výbor pre OP EVS schválil zámery deviatich národných projektov
Monitorovací výbor pre Operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) schválil v piatok (21.10.) predložené zámery deviatich národných projektov. Členovia výboru sa stretli na svojom šiestom zasadnutí.
viac
03.04.2017
Operačný program Efektívna verejná správa podporí vzdelávanie analytikov
Analytickí zamestnanci viacerých štátnych inštitúcii, ktorí sú pre verejnú správu kľúčoví, budú mať možnosť sa s finančnou podporou Európskej únie ďalej vzdelávať.
viac
03.03.2020
ZMOS skúma financovanie komunálu
Združenie miest a obcí Slovenska začalo v pondelok (2. 3.)s ďalším prieskumom. Sústredíme sa na postoje starostov a primátorov k financovaniu samospráv. Prieskumom kvantifikujeme postoje štatutárnych predstaviteľov samospráv k súčasnému financovaniu a tiež alternatívnym formám financovania komunálu.
viac
26.09.2020
OP Efektívna verejná správa podporí efektívnosť verejného obstarávania
Dňa 3.septembra nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP s Úradom pre verejné obstarávanie (UVO) k Operačný program Efektívna verejná správa národnému projektu „Zvyšovanie efektívnosti v oblasti verejného obstarávania na Slovensku“.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.13 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.15 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.71 %