Utorok 22.01.2019
Dnes má meniny 
Zora
-7°C Bratislava
25.11.2017 06:00

Služby obecnej polície inej obce si vyžaduje uzavretie písomnej zmluvy


Ilustračná snímka: TASR


Právna poradňa v Obecných novinách. Odpovedá JUDr. Daniela Franzenová z Kancelárie ZMOS.


Otázka:

Sme menšia obec, v ktorej sa kvôli množstvu bezohľadných vodičov prechádzajúcich obcou a rastúcej drobnej kriminalite (najmä v nočných hodinách) mnohí obyvatelia domáhajú stále dôraznejšie zriadenia obecnej polície. Finančne si to však obec nemôže dovoliť, preto uvažujeme využiť služby obecnej polície, ktorú má zriadenú jedna z vedľajších obcí. Čo by sme mali vedieť pred začatím rokovania s touto obcou?

Odpoveď:

Zriadenie a pôsobenie obecnej polície nie je samozrejmosťou v každej obci, pretože najmä pre menšie obce, ktoré nemajú dostatok finančných prostriedkov, ide o ekonomicky náročnú záležitosť.

Základné úlohy obecnej polície, jej organizácia, práva a povinnosti príslušníkov obecnej polície upravuje zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

Zákon pôvodne neumožňoval pôsobenie obecnej polície jednej obce na území inej obce, hoci v praxi si obce v snahe predísť poškodzovaniu oprávnených potrieb svojich obyvateľov často pomáhali tým, že nad rámec zákona rozširovali pôsobenie obecnej polície jednej obce aj na územie inej obce.

Zákonodarca reagoval na túto situáciu a na požiadavky miestnej územnej samosprávy prijatím zákona č. 105/2011 Z. z., ktorým doplnil zákon o § 2a oprávňujúci obec, ktorá nezriadila obecnú políciu, uzavrieť zmluvu s inou obcou, ktorá obecnú políciu zriadenú má. Účelom zmluvy je úprava pôsobenia príslušníkov obecnej polície z obce, ktorá má zriadenú obecnú políciu, na území obce, ktorá nemá zriadenú obecnú políciu.

Upozorňujem na to, že zákon vyžaduje dodržanie písomnej formy tejto zmluvy. V prípade jej nedodržania je zmluva neplatná. Dôležité je tiež vedieť, že zmluva pre svoju platnosť vyžaduje predchádzajúci súhlas obecných zastupiteľstiev obidvoch zmluvných strán.

Zákon demonštratívnym spôsobom vymenúva náležitosti zmluvy o pôsobnosti obecnej polície v inej obci. Zmluva musí obsahovať najmä:

- označenie zmluvných strán,

- určenie rozsahu úloh, ktoré bude obecná polícia vykonávať na území obce, ktorá nezriadila obecnú políciu,

- spôsob úhrady preukázateľných nákladov spojených s výkonom úloh,

- spôsob odstúpenia od zmluvy a dôvody odstúpenia,

- vymedzenie času, na ktorý sa uzatvára,

- určenie nadobudnutia platnosti.

Podstatným bodom zmluvy je premyslenie a určenie rozsahu úloh, ktoré bude obecná polícia vykonávať na území pristupujúcej obce. Príslušníci obecnej polície môžu plniť rôzne úlohy v zriaďovateľskej obci a rôzne úlohy v pristupujúcej obci. Napríklad v pristupujúcej obci budú príslušníci obecnej polície podľa zmluvy zabezpečovať iba dohľad nad dodržiavaním verejného poriadku vo večerných hodinách a objasňovať priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky (čo bude pravdepodobne váš prípad). Od dohodnutého rozsahu úloh by sa následne malo odvíjať aj finančné vyrovnanie medzi obcami.

Obec, na území ktorej bude plniť úlohy obecná polícia inej obce, je zo zákona povinná vydať pre príslušníka obecnej polície plniaceho úlohy na jej území splnomocnenie na výkon úloh v rozsahu podľa zmluvy. Príslušník obecnej polície pôsobiaci na území inej obce sa na požiadanie musí preukázať týmto splnomocnením - okrem prípadov, keď jeho zákrok neznesie odklad.

Pripomínam, že v nadväznosti na to, že príslušníci obecnej polície budú vykonávať úlohy aj v inej obci, je potrebné dodatkom k pracovnej zmluve upraviť im miesto výkonu práce.

Pre úplnosť uvediem v skratke právomoci obecnej polície vyplývajúce jej zo zákona. Ide o poriadkovú políciu, ktorú zriaďuje a ruší obec všeobecne záväzným nariadením. V mestách sa označuje ako mestská polícia. Rozdiel medzi obecnou a mestskou políciou neexistuje. Právomoci, úlohy a aj rovnošaty sú rovnaké na celom území Slovenskej republiky - líšia sa iba nášivkou na ramene, ktorá označuje príslušnosť k určitej obci, respektíve mestu.

Medzi základné úlohy obecnej polície patrí zo zákona zabezpečovanie verejného poriadku. Obecná polícia tiež pomáha štátnej polícii pri ochrane majetku, zdravia a života obyvateľov alebo organizácií. Obecná polícia sa stará aj o ochranu životného prostredia v obci, dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny na verejných priestranstvách a plní úlohy vyplývajúce zo všeobecne záväzných nariadení obce.

Z hľadiska dopravy a premávky, ktorú plánujete riešiť, majú obecní policajti právo zastaviť vozidlo, ak jeho vodič spáchal priestupok, ktorý smú prejednať v blokovom konaní. Rovnako môžu zastaviť auto, po ktorom je vyhlásené pátranie. Na rozdiel od štátnej polície, ktorá rieši všetky priestupky proti bezpečnosti a plynulosti premávky, majú obecní policajti oklieštené právomoci a môžu riešiť len priestupky taxatívne uvedené v zákone, ktorými sú:

- zákaz zastavenia,

- zákaz státia,

- zákaz vjazdu,

- zákaz odbočovania,

- zákaz otáčania,

- prikázaný smer jazdy,

- prikázaný smer obchádzania,

- vyhradené parkovisko.

- parkovisko,

- zóny: obytná, pešia, školská, zóna s dopravným obmedzením a parkovisko.

Toľko v stručnosti k základným povinnostiam obecných policajtov, ktorí sú neoprávnene často na hranici záujmu a aj pozornosti verejnosti. Z hľadiska bežných situácií na cestách však majú veľmi podobné právomoci ako ich kolegovia v zelených uniformách. A treba mať na pamäti, že aj obecný policajt môže použiť donucovacie prostriedky - hmaty, chvaty aj údery a že útok na neho je útokom na verejného činiteľa so všetkými právnymi dôsledkami, ktoré z toho vyplývajú.

Obecné noviny č. 45-46/2017

Autor: JUDr. Daniela FRANZENOVÁ, Kancelária ZMOS


komentáre
SHOW ALL
podobné
12.07.2016
Trnava a pätnásť obcí sa dohodli na spoločných témach a oblastiach rozvoja
V Trnave sa 2. júla uskutočnilo ustanovujúce valné zhromaždenie Združenia obcí mestskej oblasti Trnava. Cieľom združenia je vytváranie podmienok na spoluprácu 15 obcí a Trnavy pri integrovaných projektoch a iných spoločných projektoch a rozvojových aktivitách územia.
viac
10.04.2017
Výstavbu novej školy môžu zastaviť spory v samospráve
Výstavba novej školy v Chorvátskom Grobe pokračuje, podľa starostu obce Radovana Benčíka však nevedno dokedy. Na dokončenie stavby si totiž musí obec vziať úver, snahy rokovať o jeho schválení v zastupiteľstve však zatiaľ skončili neúspechom.
viac
18.04.2017
Aj v malej obci potrebujú jesť
V Čechách sa skloňujú dotácie pre vidiecke predajne. Podľa ich prevádzkovateľov nejde o biznis, ale o službu. Dokonca argumentujú hranicou zárobkovosti, ktorá sa viaže na minimálny počet obyvateľov. S riešením prichádza vicepremiér, ale bokom nestojí ani samospráva.
viac
19.11.2018
Metodický návod má pomôcť samosprávam s ustanovujúcim zasadnutím
Základné úlohy ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva a vzory uznesení ponúka obciam Ministerstvo vnútra (MV) SR. Pre obce a mestá pripravilo metodický návod na zabezpečenie prípravy a priebehu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva po komunálnych voľbách.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
78.66 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.77 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
18.58 %