Utorok 22.09.2020
Dnes má meniny 
Móric
°C
21.06.2019 10:20

Medzinárodná konferencia - Ochrana vodných zdrojov 2O19


Predsednícky stôl konferencie


Voda je jedinečný a nenahraditeľný prírodný zdroj, ktorý vyžaduje našu ochranu aj v súvislosti s náročnými výzvami súvisiacimi s dopadmi zmeny klímy. Táto myšlienka dominovala v prezentáciách a diskusiách počas medzinárodnej konferencie Ochrana vodných zdrojov 2019


Konferencie Ochrana vodných zdrojov 2019 - Od environmentálnych cieľov ku kvalitnej pitnej vode (17. - 18. jún 2019, hotel Vienna House Easy Bratislava), sa konala pod záštitou ministra ŽP Lászlóa Sólymosa ako jedno z podujatí predsedníctva SR vo Vyšehradskej skupine. Organizátormi konferencie boli Slovenská agentúra životného prostredia, Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) a Výskumný ústav vodného hospodárstva (VÚVH).

Bohatým odborným programom a konštruktívnou diskusiou 130 odborníkov zo 6 krajín a zástupcov 6 medzinárodných inštitúcií a programov (Európska komisia, Európska environmentálna agentúra, Organizácia pre spoluprácu a rozvoj, Dunajský program, Medzinárodná komisia pre ochranu rieky Dunaja) konferencia splnila cieľ, ktorý si jej organizátori stanovili. A to vytvoriť platformu na výmenu skúseností s vytváraním podmienok pre ochranu a zabezpečenie dostatočných a kvalitných vodných zdrojov, vrátane zdrojov pitnej vody. Odborníci vďaka tomu odprezentovali prístupy a dosiahnuté výsledky v oblasti prípravy a implementácie strategických, koncepčných a plánovacích dokumentov s cieľom dosiahnuť splnenie cieľov Agendy 2030 a vytvoriť podmienky pre dosiahnutie dobrého stavu vôd v zmysle rámcovej smernice o vodách. Prediskutovali aj aktuálne otázky prijímania a realizácie adaptačných opatrení na dôsledky zmeny klímy s dopadom na dostupnosť a kvalitu vodných zdrojov.

Cez všetky odznené príspevky a diskusie sa nieslo poznanie, že voda, ako súčasť vodného cyklu nepozná hranice a preto je nevyhnutné chápať ochranu vodných zdrojov v širšom kontexte. V tejto súvislosti je nutné zabezpečiť synergiu medzi sektorovými politikami, vrátane politík v oblasti starostlivosti o biodiverzitu a krajinu a tiež posilňovať medzinárodnú spoluprácu. To okrem iného znamená aj kvalitnú a medzirezortne koordinovanú prípravu tretieho cyklu plánov manažmentu povodí. Je tiež potrebné realizovať nastavené mechanizmy finančných nástrojov a finančných zdrojov na realizáciu potrebných opatrení a hľadať nové inovatívne spôsoby finančných mechanizmov. Pokrok v plnení environmentálnych cieľov a zabezpečenie kvalitnej vody nie je možné dosiahnuť bez adekvátnej vedomostnej základne, dostatočného personálneho zabezpečenia a participácie rôznych skupín spoločnosti vrátane verejnosti.

Účastníci konferencie podporujú nutnosť prechodu na obehové hospodárstvo, ako aj nutnosť podpory vedy a výskumu, nových inovatívnych metód týkajúcich sa predikcií vývoja (megatrendy, výhľadové štúdie, nové scenáre vývoja klímy a hydrosféry), ale aj vzdelávacích a osvetových aktivít. Pozitívne vnímajú aj aktivity realizované v  oblasti koordinácie ochrany vodných zdrojov a zdravia obyvateľstva na úrovni OECD, EÚ a význam a úlohy ďalších medzinárodných organizácií a programov – OSN, ICPDR, GWP. Uvedomujú si pritom nutnosť posilňovania kontroly kvality vody prostredníctvom programov monitorovania vôd, uplatňovaním princípu hodnotenia rizika dodávky pitnej vody. V tejto súvislosti ocenili návrh revidovaného znenia smernice o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu, na ktorej implementáciu sa krajiny V4 už pripravujú. Panelová diskusia na tému Ochrana vodných zdrojov v kontexte zmeny klímy poukázala na nevyhnutnosť intenzívnej medzirezortnej spolupráce, smerodajnosť vývoja na európskej úrovni, potrebu kombinácie technických a zelených opatrení na zadržiavanie vody v krajine, budovanie zelenej infraštruktúry a retenčných vodných nádrží,  rekonštrukciu odvodňovacích kanálov a zavlažovacích systémov a rekonštrukciu krajiny ako celku. Veľkú výzvu podľa účastníkov konferencie predstavuje aj otázka neurčitosti, ktorú zmena klímy prináša (napr. na ktorý scenár sa pripravovať), ale táto výzva nemôže brzdiť aktivity a úsilie predchádzať negatívnym dopadom zmeny klímy a sucha, práve naopak.

Viac informácií o konferencii je dostupných na http://water-resources.sazp.sk/.

Autor: (ts-sažp)


komentáre
SHOW ALL
podobné
19.10.2016
V Bratislave sa zídu odborníci na vodný manažment
V rámci slovenského predsedníctva v Rade EÚ (SK PRES) sa v utorok 25. októbra v Bratislave uskutoční medzinárodná konferencia Mestá a voda, ktorá sa bude konať v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca.
viac
29.11.2016
Na ostrove Sihoť pokračuje výsadba 600 nových stromov topoľa čierneho
Na bratislavskom ostrove Sihoť, území významného, strategického a najstaršieho vodárenského a vodohospodárskeho zdroja, sa dnes začalo s ďalšou etapou výsadby nových stromov.
viac
15.11.2019
N. Kurilla: So zmenou klímy vieme stále niečo urobiť, musíme zmeniť myslenie
So zmenou klímy vieme stále niečo spraviť. Môžeme spomaliť alebo eliminovať jej dosah. Povedal to štátny tajomník Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR Norbert Kurilla pri príležitosti otvorenia Medzinárodnej konferencie Zmena klímy 2019 - výzvy a riešenia.
viac
09.06.2020
MŽP poskytlo 33 miliónov na protipovodňovú ochranu Malého Dunaja
Zníženiu rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy má pomôcť protipovodňová ochrana dolného úseku Malého Dunaja. Na jej tretiu etapu Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR poskytlo Slovenskému vodohospodárskemu podniku (SVP) 33 802 024 eur.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.77 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.91 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.33 %