Štvrtok 23.05.2024
Dnes má meniny 
Želmíra
°C
15.10.2020 08:15

(1.) ZMOS adresoval rezortu školstva zásadné pripomienky k aktuálnej NZ


Ilustračná snímka: (tasr).


Združenie miest a obcí Slovenska v rámci medzirezortného pripomienkového konania adresovalo ministerstvu školstva zásadné pripomienky k novele zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Kľúčové sa týkajú povinných materských škôl a rozhodovania o sieti škôl.


Presuňte termín povinnosti zriaďovať materské školy

Združenie miest a obcí Slovenska navrhuje do novely vložiť nový článok, ktorým sa mení a dopĺňa školský zákon v súvislosti s presunom povinnosti týkajúcich sa povinných materských škôl od 1. januára 2020. ZMOS navrhuje presun tejto povinnosti k 1. januáru 2023.

Podľa ZMOS nepriaznivá pandemická situácia s vysokým negatívnym dopadom aj na samotný výkon kompetencií miest a obcí ich znížený príjem ako dopad pandémie, ale aj ako dopad politických rozhodnutí výrazne komplikuje materiálne, priestorové ale aj personálne zabezpečenie úloh spojených so zavedením povinného predprimárneho vzdelávania od 1. januára 2021. ZMOS zastáva názor, že niektoré z ustanovení školského zákona a zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve nie sú v súlade Ústavou SR a s Európskou Chartou miestnej samosprávy. Združenie, ktorého členom je 95 % miest a obcí na Slovensku je presvedčené, navrhované ustanovenia sú v rozpore s ústavou a chartou. Napríklad, keď sa v ďalšom texte uvádzajú ustanovenia školského zákona a zákona o štátnej správe v školstve a, tak ide o znenia po zohľadnení novely, ktoré sú v súčasnosti platné, ale nie sú účinné.

Bez diskusií a s porušením rokovacieho poriadku parlamentu

„Novela bola poslaneckým návrhom, ktorý sa v rámci II. čítania zásadne zmenil pri rokovaní na pôde Národnej rady Slovenskej republiky. ZMOS sa síce vyjadril v rámci medzirezortného pripomienkového konania, ale vláda pripomienky nevyhodnotila a ani v zmysle § 70 ods. 2 zákona č. 70/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky o návrhu nerokovala a nedoručila parlamentu svoje stanovisko. Uvedené viedlo k nezohľadneniu našich pripomienok, ktoré sa naviac týkali obsahovo návrhu zásadne odlišného od schváleného znenia. Pritom práve uvedená odlišnosť viedla k protiústavnosti,“ hovorí expert ZMOS na školstvo Zdenko Krajčír. ZMOS pokladá za legitímne ciele novely spočívajúce v zavedení povinnosti predprimárneho vzdelávania pre 5-ročné deti a zvlášť, povedané slovami dôvodovej správy k novele, „... riešiť čo najskoršie vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia s dôrazom najmä na deti z marginalizovaných rómskych komunít“.

Pri prerokúvaní návrhu novely došlo k zásadným zmenám spôsobu napĺňania týchto cieľov, ale samotné ciele ostali zachované a ani sa nespochybnili, čo umožňuje pokladať ich naďalej za ciele novely. Podľa našich informácií Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky eviduje 2931 miest a obcí (vrátane mestských častí v Bratislave a Košiciach) a k 1. októbru 2019 sa materská škola nachádzala len v cca 2071 mestách a obciach.

Najzávažnejšia protiústavnosť

Zdenko Krajčír poukazuje na ďalšie chyby: „Najzávažnejšou protiústavnosťou zakladajúcou rozpor s charakteristikou Slovenskej republiky ako právneho štátu je, že povinnosti zákonných zástupcov 5-ročných detí zabezpečiť predprimárne vzdelávanie týchto detí nezodpovedá v cca 860 obciach, ktoré nezriadili materskú školu ničia povinnosť prijať tieto deti do materskej školy. Dostávajú sa teda do situácie možnej právnej nesplniteľnosti povinnosti uloženej zákonom. V inej obci, kde dieťa nemá trvalý pobyt ho na predprimárne vzdelávanie nemusia prijať ani keď to dovolia kapacitné možnosti, ale len môžu prijať, ak to dovolia kapacitné možnosti. Zároveň tu neraz pôjde o skutkovú nemožnosť plnenia povinného predškolského vzdelávania, lebo vzdialenosť a dopravné (ne)možnosti budú robiť každodennú dochádzku 5-ročného dieťaťa do predškolského zariadenia v inej obci nereálnou. Uvedenú situáciu zostruje, že práve v cca 860 obciach, ktoré nemajú zriadené predškolské zariadenia sú nadpriemerne zastúpené sociálne znevýhodnené prostredia a marginalizované rómske komunity. Ide o obce, ktoré nedokážu prevádzkovať predškolské zariadenie. Svedčí o tom aj skutočnosť, že cca 100 obcí s 30% a vyšším podielom Rómskej populácie uvádza, že majú nedostatok kapacít v materských školách a ďalších cca 100 takýchto obcí udáva, že vzdialenosť materskej školy od rómskeho osídlenia je vyššia ako 5 km. (Ministerstvo vnútra SR: Atlas rómskych komunít 2019).“

Novela nedosiahne užitočný cieľ

Podľa ZMOS novela teda v uvedenej časti nie je vhodným prostriedkom na dosiahnutie jej ináč legitímnych cieľov, lebo práve pre tie deti, ktoré najviac potrebujú predprimárne vzdelávanie a ktorým ho chcela zabezpečiť, ho v skutočnosti nezaručuje. Na tomto mieste si možno pripomenúť slová zo Všeobecného komentára č. 13 (General Comment No. 13): Právo na vzdelanie (článok 13) (1999) prijatého Výborom pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva na dvadsiatom prvom zasadnutí 8. decembra 1999:“...vzdelanie je prvotným prostriedkom pomocou ktorého sa ekonomicky a sociálne marginalizovaní dospelí a deti môžu pozdvihnúť z biedy a získať prostriedky na plnú účasť v ich spoločenstvách.“ Ide o všeobecne prijímané chápanie čl. 13 Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, ktorý je v Slovenskej republike priamo uplatniteľným právom. Na základe uvedeného sú podľa ZMOS § 28a ods. 1, § 59 ods. 4 a § 59a ods. 1 školského zákona v rozpore s čl. 1 ods. 1. ústavy.

ZMOS varuje pred chybami

Školský zákon v súčasne platnom znení, ktoré nadobudne účinnosť 1. januára 2021 nevytvára žiadny kontrolný (informačný) mechanizmus splnenia povinného predprimárneho vzdelávania, lebo ak zákonný zástupca neprihlási dieťa do predškolského zariadenia, tak (na rozdiel od povinnej školskej dochádzky) nik túto skutočnosť nemusí zistiť a obec nemá povinnosť ani legálnu možnosť viesť evidenciu 5-ročných detí ani prehľad či a kde absolvujú povinné predprimárne vzdelávanie. Taktiež nesplnomocňuje obce na určovanie školských obvodov materskej školy v prípade, ak je zriaďovateľom viacerých materských škôl, aby bolo jasné, ktorá materská škola je pre občanov spádov (podľa súčasného znenie zákona sú spádové všetky materského školy zriadené v obci). Taktiež neumožňuje dohodu obcí o vytvorení spoločného školského obvodu pre materskú školu, ak obec nie je zriaďovateľom materskej školy (tak ako je to možné pri základných školách). Taktiež nie je riešená situácia, typická pre veľké mestá a mestské časti, ako je to s prijímaním detí na povinné predprimárne vzdelávanie, ak rodičia majú trvalý pobyt napríklad v Prešove, ale v prenájme žijú v Bratislave a pod. Ohlasovacia povinnosť riaditeľov materských škôl, vo veci neplenia povinného predprimárneho vzdelávania, sa týka len detí, ktoré sú do materskej školy prijaté a v materskej škole absolvujú povinné predprimárne vzdelávanie. Až pri zápise do prvého ročníka základnej školy sa zistí, že dieťa neabsolvovalo povinné predprimárne vzdelávanie a „stratilo“ jeden rok. Takáto situácia je proti najlepšiemu záujmu dieťaťa a porušuje jeho právo podľa čl. 42 ods. 1 a 2 ústavy.

Autor: (Michal KALIŇÁK, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
21.09.2020
ZMOS doručil rezortu školstva zásadné pripomienky k novele zákona
Združenie miest a obcí Slovenska adresovalo rezortu školstva viacero zásadných pripomienok, ktorými vstúpilo do tvorby novely zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.
viac
15.10.2020
(2.) ZMOS adresoval rezortu školstva zásadné pripomienky k aktuálnej NZ
Združenie miest a obcí Slovenska v rámci medzirezortného pripomienkového konania adresovalo ministerstvu školstva zásadné pripomienky k novele zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Kľúčové sa týkajú povinných materských škôl a rozhodovania o sieti škôl.
viac
09.11.2020
NKÚ sa zameral na sociálnu oblasť
Národná autorita pre oblasť externej kontroly sa aj v tomto roku zamerala na sociálnu oblasť. Záujemcovia o opatrovateľskú službu sú na Slovensku odkázaní na samosprávy a nie vždy od nich adekvátnu a kvalitnú službu aj dostanú. Potvrdzujú to závery kontroly NKÚ SR.
viac
31.05.2021
ZMOS uplatnil 7 zásadných pripomienok k poslaneckej novele školského zákona
Združenie miest a obcí Slovenska uplatnilo 7 zásadných pripomienok k poslaneckej novele školského zákona. Vzhľadom na zásadné nedostatky žiada stiahnutie tohto návrhu.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.13 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.15 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.71 %