Piatok 18.06.2021
Dnes má meniny 
Vratislav
°C
26.04.2021 11:40

ZMOS prichádza s ďalšou analýzou, týka sa majetku a investícií


Ilustračná snímka.


Združenie miest a obcí Slovenska vypracovalo ďalšiu analýzu. Týka sa problematiky majetku a investícií v samospráve. Nechýbajú ani konkrétne odporúčania pre samosprávy, ich organizácie a rovnako pre aktivity sociálnych partnerov v oblasti legislatívy.


Právo vlastniť a povinnosť starať sa

K právu vlastniť patrí aj povinnosť starať sa o majetok. Práve preto Združenie miest a obcí Slovenska v analýze reaguje na pomerne širokú oblasť problematiky majetku a tiež investícií v komunály.

Samospráva na plnenie svojich zákonných povinností a ďalších fakultatívnych činností obec okrem finančných zdrojov využíva aj svoj majetok, ktorý nadobudla do vlastníctva prechodom z majetku Slovenskej republiky alebo vlastnou činnosťou počas svojej existencie. Majetok obce tvoria najmä nehnuteľné veci ako sú stavby pevne spojené so zemou pevným základom, byty, nebytové priestory a pozemky, tiež hnuteľné veci ako sú napríklad dopravné prostriedky, inventár, informačná technika, informačné systémy, finančné prostriedky obce na bankových účtoch a v pokladni, pohľadávky a iné majetkové práva. Majetok štátu prechádzal do vlastníctva obce v niekoľkých etapách. V prvom kroku sa jednalo o prechod majetku štátu po zaniknutých národných výboroch, nasledoval prechod majetku štátu z dôvodu prechodu niektorých kompetencií zo štátu na obce. Na tieto fakty pomerne detailné reaguje analýza v každej zo svojich kapitol.

Sprievodca obsahom

Štúdia je rozdelená do ôsmych kapitol, ktoré sú ďalej členené na podkapitoly. Prvá kapitola je zameraná na legislatívne ukotvenie nakladania s majetkom obce, právne a historické aspekty konštituovania majetku obce. V tejto kapitole sú uvedené najdôležitejšie právne predpisy, ktoré definujú procesy a povinnosti spojené s hospodárením a nakladaním s majetkom obce. Najväčšia pozornosť je v prvej kapitole venovaná analýze základného právneho predpisu, ktorý upravuje nakladanie s majetkom obce, a tým je zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a vývojovým etapám procesu nadobúdania a konštituovania majetku obce v novodobej histórii miestnej územnej samosprávy.

Druhá kapitola obsahuje najmä teoretické rámce o hospodárení, nakladaní a podnikaní s majetkom obcí.

Tretia kapitola sa venuje základnému členeniu majetku, jeho zhodnocovaniu, oceňovaniu a odpisovaniu. Súčasťou tejto kapitoly sú spracované analýzy štruktúry a hodnoty majetku a majetkových ukazovateľov vybraných obcí.

Štvrtá kapitola AV sa zaoberá plánovaním a financovaním investícií, zdrojmi financovania, možnosťami zapojenia zdrojov Európskej únie pre investovanie do majetku obcí.

Piata kapitola je zameraná na efektívnosť využívania majetku vybraných obcí, ktorá je analyzovaná prostredníctvom benchmarkingových ukazovateľov hospodárenia s ich majetkom.

Šiesta kapitola analytickej štúdie sa venuje investíciám obcí z pohľadu efektívnej majetkovej politiky a rozvoja obce. Ďalej sú v tejto kapitole identifikované možné riziká nesprávneho riadenia majetkovej politiky, optimalizácia majetkových politík a ich efektivita.

Jedným z prvkov zadania štúdie bolo zrealizovať prieskum zameraný na hospodárenie a nakladanie s majetkom obcí. Prieskum bol zrealizovaný formou delfskej metódy v priebehu mesiaca október 2020 a výsledky prieskumu sú prezentované v siedmej kapitole analytickej štúdie.

Posledná ôsma kapitola je venovaná záverom a odporúčaniam, ktoré vzišli z výsledkov a zistení pri spracovávaní jednotlivých kapitol analytickej štúdie. Súčasťou štúdie je aj príloha č. 1, ktorá obsahuje metodický podklad pre účely vypracovania Zásad hospodárenia s majetkom obce ako jedného zo základných predpokladov efektívneho, hospodárneho a transparentného nakladania s majetkom obce.

Majetok je pilierom ekonomickej samostatnosti a nezávislosti

Udržiavať a užívať majetok, chrániť ho pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím a používať všetky prostriedky na jeho ochranu, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi, ako aj viesť majetok v účtovníctve - toto sú zákonné povinnosti súvisiace s hospodárením s majetkom obcí.

Kľúčovým cieľom analýzy bolo zistiť či majú investície do majetku miest a obcí dopad na ich hospodársky a sociálny rozvoj. V záverečnej časti štúdie sú preto zhrnuté podstatné zistenia a odporúčania s cieľom prispieť ku skvalitneniu procesov manažmentu majetku obcí a tým aj k zefektívneniu nakladania s ním.

Majetok obce je nielen právnou, ale aj významnou ekonomickou kategóriou. Je jedným z pilierov ekonomickej samostatnosti obce a jej nezávislosti. Umožňuje obciam výkon svojich originálnych aj prenesených kompetencií, ovplyvňovať sociálno-ekonomický rozvoj obce i zabezpečovať príjmy do obecného rozpočtu. Pri užívaní a nakladaní s majetkom obce je jednou zo základných zákonom definovaných zásad práve zásada rozvoja obce, ďalšie sú zásada prospechu občanov a zásada ochrany a tvorby životného prostredia.

Zo záverov štúdie tiež vyplýva, že na stav a problematiku majetkového hospodárenia obcí neexistuje jednoznačný názor. Vo veľkej miere je stav ovplyvnený ekonomickou silou jednotlivých obcí, kvalitou manažmentu a komunikáciou medzi orgánmi obce.

Problémy s majetkovými prevodmi

Za rizikovú oblasť prevodu alebo prenájmu majetku obce je potrebné považovať č asté využívanie inštitútu osobitného zreteľa. Poukázali na to, že pri prevodoch obecného majetku absentujú trhové analýzy. Problémom je aj nedostatočné využívanie potenciálu majetku, ktorý majú obce k dispozícii.

Potrebujeme pozemkové úpravy

Brzdou rozvoja sú aj nevysporiadané pozemky súvisiace s majetkom obce. Pozemkové úpravy sú základným predpokladom a nevyhnutným riešením pre ďalší rozvoj obcí, preto je potrebné zo strany predstaviteľov samosprávy aktívne sa na nich podieľať a vytvárať tlak na ich uskutočnenie.

Dôraz na odbornosť

Na úroveň nakladania s majetkom obcí vplýva aj nízka úroveň odbornosti personálneho zabezpečovania majetkovej agendy, nedostatok finančných zdrojov na kvalitné manažovanie majetkových politík a aj nedostatky v legislatívnej výbave majetkovej agendy obcí.

Efektívnosť využívania majetku obcí tiež ovplyvňuje nestabilita v kontinuite investičných zámerov obce pri prechode volebných období a ďalšie.

Činnosť komunálnych podnikov

Z hľadiska podnikania obcí sa javí problémom majetková účasť v obchodných spoločnostiach s minoritným podielom obce v nadväznosti na kľúčovú infraštruktúru. Prejavom nedostatočného majetkového manažmentu sú obchodné spoločnosti s majetkovou účasťou obcí, ktoré dlhodobo dosahujú stratu. Autori štúdie konštatovali, že často absentujú aj informácie o rizikách a dodatočných nákladoch investícií do majetku a problémom sú aj majetkové politiky tvorené „ad hoc.“

Experti v analytickej štúdii ZMOS navrhovali, aby sa na národnej úrovni zadefinovali základné ukazovatele majetkovej analýzy a benchmarkingu pre obecný majetok.

Jasné zásady hospodárenia

Jedným z významných nástrojov implementácie majetkových politík sú zásady hospodárenia s majetkom obce. Preto je dôležité, aby v tejto internej norme nebol prepisovaný len zákon o majetku obcí, ale aby v nich boli upravené a jasne definované nielen kompetencie orgánov obce pri rozhodovaní o majetkových úkonoch obce, ale aj konkrétne politiky súvisiace s hospodárením a nakladaním s majetkom obce. Z uvedeného vyplýva potreba skvalitnenia internej obecnej normotvorby týkajúcej sa hospodárenia s majetkom obce.

Z tohto pohľadu sa ukazuje, že v aplikačnej praxi často absentuje nadväznosť strategických plánov rozvoja obcí na ich hospodárenie a nakladanie s obecným majetkom. Nevyhnutným predpokladom integrovaného rozvoja obcí je zosúladenie a priemet plánovacích a implementačných procesov hospodárskeho a sociálneho rozvoja vrátane majetkových politík obcí.

Vzhľadom na pretrvávajúci modernizačný resp. investičný dlh obcí a vysoké náklady resp. výdavky na opravu a údržbu rozsiahleho obecného majetku, je potrebné zvyšovať transparentnosť a efektívnosť hospodárenia s majetkom. Je nutné doplňovať chýbajúce pasporty nehnuteľného majetku, realizovať permanentný monitoring technického stavu majetku, aktualizovať majetkové databázy a preverovať účelnosť jeho využitia. V rámci plánovania investícií je nevyhnutné zisťovať investičné potreby pre rozvoj svojho územia, stanoviť priority a rozhodnúť o ich realizácii.

Analytická štúdia má 191 strán, čo znásobuje jej výpovednú hodnotu ako aj odporúčania pre samosprávy, ich organizácie, ale rovnako aj pre sociálnych partnerov na presadzovanie nevyhnutných zmien. Združenie miest a obcí Slovenska realizovalo analytickú štúdiu „Majetok a investície“, v rámci národného projektu Podpora kvality sociálneho dialógu, ktorého realizátorom je Implementačná agentúra MPSVaR SR a ZMOS je jedným z partnerov projektu. Ten je podporený Európskym sociálnym fondom cez Operačný program Ľudské zdroje. Aj táto štúdia je voľne dostupná na webovej stránke ZMOS v časti „Knižnica“.

 

Autor: (Michal Kaliňák, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
28.09.2020
ZMOS: Štúdia k možnostiam alternatívneho financovania municipálneho rozvoja
Združenie miest a obcí Slovenska vypracovalo analytickú štúdiu zameranú na alternatívne financovanie municipálneho rozvoja.
viac
26.11.2020
Ministerstvo bude spolupracovať so samosprávami na pláne obnovy
Ministerstvo financií (MF) SR bude veľmi intenzívne spolupracovať so samosprávami na pláne obnovy.
viac
29.03.2021
ZMOS vytvoril Komunálny bazár
Združenie miest a obcí Slovenska na svojej web stránke vytvorilo novú rubriku. Komunálny bazár je priestor na ponuku odpredaja prebytočného hnuteľného majetku miest, obcí a ich organizácií.
viac
13.04.2021
ZMOS začína s analýzou PPP v komunále
Združenie miest a obcí Slovenska má vytvorený expertný tím, ktorý sa najbližších šesť mesiacov bude venovať analýze PPP z hľadiska využitia v mestách a obciach.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.81 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.69 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.50 %