Štvrtok 09.07.2020
Dnes má meniny 
Lujza
°C
15.01.2020 09:10

ZMOS vypracoval analýzu sociálneho dialógu na lokálnej úrovni


Ilustračná snímka


Združenie miest a obcí Slovenska vypracovalo analytickú štúdiu venovanú sociálnemu dialógu na úrovni miestnej územnej samosprávy krajín V-4 a Ukrajiny. Dokument mapuje historický vývoj, reflektuje na trendy a skúsenosti a ponúka východiska pre Slovensko.


Nástroj tvorby rozhodnutí Sociálny dialóg do ktorého miestne samosprávy vstupujú ako zamestnávatelia je potrebné vnímať ako nástroj, ktorý môže pozitívne a efektívne ovplyvňovať organizáciu práce v sektore územnej samosprávy na lokálnej úrovni. Druhým pohľadom na nástroj sociálneho dialógu, v praxi zaužívaným je, že mestá a obce vedú a vstupujú do komplexnejšieho sociálneho dialógu, ktorý ma vplyv na hospodársky a sociálny rozvoj územia, a tým aj jeho prosperitu. V tomto ponímaní predstavuje  sociálny dialóg v prostredí komunálu nástroj tvorby rozhodnutí, ktoré sa týkajú rôznych dopadov činností a života na komunálnej úrovni. Napriek tomu, že miestny sociálny dialóg je uznávaná forma sociálneho dialógu, v podmienkach Slovenskej republiky nie je na úrovni miestnej územnej samosprávy legislatívne ukotvená a nie je využitý potenciál vedenia a participácie sociálneho dialógu na v sektore miestnej územnej samosprávy.

Samospráva túto formu permanentnej diskusie a spolurozhodovania môže podporovať hlavne v oblasti plnenia úloh sledujúcich komplexný miestny rozvoj, čo poznáme napríklad vo forme plánov hospodárskeho a sociálneho rozvoja, či v pôsobení miestnych akčných skupín. Ide teda o priestor, v ktorom môžu participovať aktívne, relevantné a reprezentatívne subjekty ako zástupcovia zamestnávateľov, investorov, privátneho sektora, ale aj zamestnancov, nakoľko hospodársko-ekonomické dopady rozhodnutí samospráv majú priamy vzťah na investície, zamestnanosť, kvalitu a rozsah verejných služieb a všestranný rozvoj územia.

Výpovednú hodnotu analytickej štúdie znásobuje spracovanie úrovne, foriem a spôsobov vedenia sociálneho dialógu na komunálnej úrovni v prostredí miestnej územnej samosprávy v krajinách V-4 a na Ukrajine.

Viaceré aktivity sociálneho dialógu Sociálny dialóg zahŕňa viacero aktivít, no poznáme tri základné formy: vyjednávanie, konzultovanie a výmena informácií.

Každá z týchto aktivít predpokladá aktívne zapájanie priamo zainteresovaných subjektov, ktoré by mali správne vyhodnotiť informácie a formulovať návrhy postojov na základe miery poznania dopadov, tak ekonomických, ako aj hospodárskych a sociálnych. Preto sociálny dialóg pomáha napĺňať princípy otvoreného vládnutia, konkrétne inkluzívnosť, demokratické vlastníctvo, zodpovednosť a transparentnosť.

Európske štandardy Z medzinárodných diskusií odborníkov na sociálny dialóg vyplýva niekoľko záverov, ktoré by si aktéri sociálneho dialógu mali osvojiť.

Sociálny dialóg nenahrádza, ale dopĺňa klasickú parlamentnú demokraciu. Neexistuje univerzálny model sociálneho dialógu. Sociálny dialóg nie je v rozpore s trhovou ekonomikou. Sociálny dialóg nie je iba rámec krízového manažmentu. Sociálny dialóg je nástrojom na diskutovanie o rôznych hospodárskych a sociálnych problémoch a nejde o uzavretý proces, ale o kontinuálnu aktivitu.

Inšpirácia u susedov Analytická štúdia na základe spracovania prehľadu a foriem realizácie sociálneho dialógu na úrovni miestnej územnej samosprávy v krajinách V-4 a na Ukrajine, bude pre našu samosprávu inšpiráciou v skvalitňovaní sociálneho dialógu na lokálnej úrovni vrátane odporúčaní vo vzťahu ku konkrétnym legislatívnym zmenám.

Napríklad vo vzťahu k zvýšeniu ochrany zamestnancov pred rozhodnutiami zamestnávateľa, ktoré môžu viesť k zásadným zmenám v organizácii práce alebo v zmluvných podmienkach. Prípadne úpravu zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, aby sa rozšírili príjmové možnosti samospráv o príjmy z pokút za správne delikty, ktoré boli uložené inšpektorátmi práce za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania u zamestnávateľov vykonávajúcich svoju činnosť na území daných obcí.

Ukazuje sa, že miera kvality sociálneho dialógu závisí od miery dôvery, odborného vybavenia dotknutých subjektov, aktívneho záujmu participovať na procesoch tvorby rozhodnutí a schopnosti reagovať na vývoj a nové trendy na celospoločenskej, aj lokálnej úrovni.

Združenie miest a obcí Slovenska vypracovalo analytickú štúdiu v rámci národného projektu Podpora kvality sociálneho dialógu vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. ZMOS v rámci tohto projektu v ostatnom období tiež spracoval analytickú štúdiu k podpore dobrovoľníctva v mestách a obciach a rovnako aj analytickú štúdiu zameranú na podporu výstavby nájomných bytov. Všetky tieto, a tiež ďalšie pripravované analýzy aj dopadové štúdie priebežne publikuje na svojej web stránke, aby boli dostupné čo najširšej skupine záujemcov o dané témy.

Analytická štúdia Sociálny dialóg a miestna územná samospráva v krajinách V4 + Ukrajina je dostupná TU.

 

Autor: Michal KALIŇÁK, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS


komentáre
SHOW ALL
podobné
04.04.2017
ZMOS posúva samosprávu novým projektom
Združenie miest a obcí Slovenska rozbieha národný projekt nazvaný Centrum sociálneho dialógu II.
viac
08.01.2018
ZMOS vydal analytickú štúdiu mapujúcu problémy regionálneho školstva
Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) prostredníctvom autorského kolektívu odborníkov spracovalo odborný dokument (ako projektový výstup NP CSD II.), ktorý sa venuje súčasným problémom regionálneho školstva a možnosťami ich riešenia z pohľadu miest a obcí.
viac
02.10.2018
ZMOS organizoval jedinečnú medzinárodnú konferenciu
Združenie miest a obcí Slovenska v polovici septembra zorganizovalo jedinečnú medzinárodnú konferenciu. „Municipálna V-4: SMART agenda pre kvalitu a modernizáciu“ ktorá bola prvým podujatím svojho druhu, ktoré organizuje ZMOS s presahmi na celý administratívny priestor Vyšehradského zoskupenia.
viac
17.09.2019
Vo Vígľaši sa skloňovalo dobrovoľníctvo
Združenie miest a obcí Slovenska pripravilo seminár, ktorý sa venoval rôznym aspektom rozvoja a podpory dobrovoľníctva v mestách a obciach.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
78.04 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.73 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.23 %