Utorok 25.06.2024
Dnes má meniny 
Olívia, Tadeáš
°C
22.03.2021 12:40

ZMOS oceňuje snahu riešiť reklamný smog, ale v novele vidí konkrétne riziká


Ilustračná snímka.


Združenie miest a obcí Slovenska oceňuje snahu skupiny poslancov vyriešiť formou novely stavebného zákona reklamný smog. V legislatívnom návrhu však vidí konkrétne riziká, ktoré je potrebné odstrániť.


Rozhodnutie o nepredĺžení reklamnej stavby

Podľa návrhu novely: „V rozhodnutí o nepredĺžení doby trvania reklamnej stavby stavebný úrad určí podmienky odstránenia reklamnej stavby.“ Združenie miest a obcí Slovenska vníma ako problémové to, ako bude v praxi znieť výrok rozhodnutia o „nepredĺžení“ doby trvania reklamnej stavby: „Stavebný úrad nepredlžuje dobu stavby“? Ako bude takýto výrok právne vykonateľný? Aká povinnosť a pre koho bude z takého výroku vyplývať? Čo stavebný úrad robí, keď dobu trvania nepredlžuje? Slovo „nepredlžuje“ obsahuje v príliš veľa rôznych možností, napr. že stavebný úrad nekonal vôbec alebo zamietol žiadosť o predĺženie doby trvania reklamnej stavby a pod. Rovnako ako slovné spojenie – súd „nerozhodol“ o návrhu,  nemusí nutne znamenať, že súd návrh zamietol, ale aj to, že o ňom ešte ani nekonal.

ZMOS preto žiada, aby stavebný zákon gramaticky precíznejšie a zároveň pozitívnym spôsobom vymedzil, aká právna skutočnosť nastupuje po uplynutí doby trvania – teda že stavebný úrad môže napr. rozhodnúť o tom, že dobu trvania stavby predlžuje alebo návrh na predĺženie tejto doby zamieta. Nešťastné slovné spojenie „rozhodnúť o nepredĺžení“ je logicky, gramaticky a aj právne vágne, a preto v aplikačnej praxi bude nevykonateľné. Podľa nášho názoru by mala legislatívna úprava stanovovať, že pokiaľ doba trvania reklamnej stavby márne uplynie a jej vlastník nepodá stavebnému úradu žiadosť o jej predĺženie, stavebný úrad buď automaticky vydá (alebo môže vydať) rozhodnutie o odstránení stavby z dôvodu, že doba trvania stavby márne uplynula. Takéto rozhodnutie o povinnosti odstránenia stavby by už bolo právne vynútiteľné.

Novela tiež uvádza, že „ak vlastník reklamnej stavby do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o nepredĺžení doby jej trvania reklamnú stavbu neodstráni, právoplatné a vykonateľné rozhodnutie možno považovať aj za exekučný titul  pre účely výkonu exekúcie.“ Je však ťažko predstaviteľné, že by rozhodnutie stavebného úradu, ktoré vo výroku konštatuje právne sporne formulované „nepredĺženie“ doby trvania reklamnej stavby, bolo v tomto znení v praxi vykonateľné ako exekučný titul, na základe ktorého by bolo možné pristúpiť k právnemu vynúteniu odstránenia reklamnej stavby.

Upozorňujeme na procesný problém

ZMOS je presvedčený, že za daného právneho stavu by správny orgán alebo poverený exekútor totiž nemal čo vynucovať – rozhodnutie deklarujúce určitý právny stav – „nepredĺženie trvania reklamnej stavby“. Samo o sebe neukladá pre nikoho nijakú konkrétnu povinnosť. Nemožno vynucovať len existenciu určitého právneho stavu – v tomto prípade uplynutie doby trvania reklamnej stavby. Právne vynútiť možno len určitú právnu povinnosť, ktorá je na danom právnom stave založená, a ktorá musí byť výslovne, jasne, určito a s odôvodnením vyjadrená v osobitnom výroku daného štátneho orgánu. To, že právny dôsledok – možnosť odstránenia stavby, je vyjadrený v stavebnom zákone, nepostačuje na to, aby bolo možné pristúpiť k odstráneniu stavby len na základe textu zákona bez súčasného vyjadrenia konkrétnej povinnosti v osobitnom výroku stavebného úradu. Uplynutie doby trvania reklamnej stavby by malo byť len predpokladom pre následné uloženie povinnosti odstrániť reklamnú stavbu. Teda ak dôjde k márnemu uplynutiu doby trvania reklamnej stavby, mal by stavebný úrad následne osobitným rozhodnutím uložiť povinnosť reklamnú stavbu odstrániť. Iba takéto rozhodnutie ukladajúce povinnosť odstrániť stavbu sa potom môže stať exekučným titulom. 

Združenie miest a obcí Slovenska, ako už bolo vyššie spomenuté, pritom víta snahu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákona) v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Podľa nášho názoru efektívne zmeny v jestvujúcom zákone vidíme vhodnejšie, ako diskutabilný nový stavebný zákon. Avšak pri takýchto novelách je potrebné sa sústrediť na precíznu formuláciu paragrafového znenia tak, aby sme následne neboli svedkami zmien, od ktorých čakáme konkrétny a užitočný prínos, avšak nové legislatívne parametre by vytvorili naopak sporné situácie.

ZMOS tieto zásadné pripomienky uplatnil minulý týždeň v rámci medzirezortného pripomienkového konania.

Autor: (Michal Kaliňák, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
25.01.2021
Reklamné stavby by sa po novom mohli povoľovať len na dobu určitú
Reklamné stavby by sa mohli povoľovať len na dobu určitú, najviac na tri roky. Obce by mohli po novom iniciovať odstránenie nelegálnych reklamných stavieb, ktoré nie sú na jej pozemkoch, ale sú v území obce.
viac
25.05.2021
ZMOS uplatnil viac ako 100 zásadných pripomienok k návrhu dvoch zákonov
Združenie miest a obcí Slovenska uplatnilo viac ako 100 zásadných pripomienok k návrhu dvoch zákonov, a to zákona o územnom plánovaní a zákona o výstavbe ktoré majú nahradiť aktuálny stavebný zákon.
viac
22.07.2021
ZMOS uplatnil 170 pripomienok k stavebnej legislatíve
Združenie miest a obcí Slovenska uplatnilo 170 pripomienok k návrhu stavebnej legislatívy, ktorý bol nanovo zaradený na medzirezortného pripomienkového konania.
viac
24.08.2021
ZMOS žiada stiahnuť zákon o ochrane prírody a krajiny z rokovania parlamentu
Združenie miest a obcí Slovenska ZMOS odmieta návrh zákona o ochrane prírody a krajiny ako celok a navrhuje návrh zákona stiahnuť z rokovania NR SR.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.21 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.14 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.64 %