Streda 19.06.2024
Dnes má meniny 
Alfréd
°C
06.08.2020 01:30

Komuniké z 5. zasadnutia Predsedníctva ZMOS


Pohľad na členov predsedníctva. Snímka zdroj: (zmos).


V poradí 5. zasadnutie Predsedníctva Združenia miest a obcí Slovenska sa venovalo hlavne problematike odpadového hospodárstva a Envirofondu.


Odpadové hospodárstvo

K týmto témam sa rokovania zúčastnili štátni tajomníci rezortu životného prostredia Juraj Smatana a Michal Kiča. Členovia Predsedníctva ZMOS si vypočuli stanoviská zástupcov rezortu životného prostredia, pričom ZMOS naďalej požaduje odklad povinností vo vzťahu ku kuchynskému bioodpadu o jeden rok. Členovia predsedníctva v tejto súvislosti predstavili reálne problémy z miest a obcí z rôznych kútov Slovenska vo vzťahu k časovej náročnosti prípravy, problémom s nastavením logistiky ako aj k chýbajúcim financiám.

Predsedníctvo ZMOS v tejto súvislosti zobralo na vedomie informácie štátnych tajomníkov MŽP SR o stave legislatívnych prác pri zmenách legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva  a o aktuálnej situácii v Environmentálnom fonde. Zároveň žiada za účasti zástupcov ZMOS, reprezentantov výrobcov a ich OZV a zberových spoločností vypracovať návrh zmien v zákone o odpadoch tak, aby boli naplnené požiadavky miest  a obcí. Okrem toho žiada o urýchlenú realizáciu krokov na realizáciu projektov v rámci Enirofondu. Podľa dostupných informácií Timea Sujová, ktorá bude ministrom životného prostredia dočasne poverená vedením Envirofondu, by mala v krátkom čase realizovať podpisovanie zmlúv o poskytnutí podpory s úspešnými žiadateľmi.

Hospodárenie samospráv

Ďalším bodom rokovania bola informácia o hospodárení miest a obcí za I. polrok 2020. Pri tejto téme boli prerokované príjmy z pohľadu výnosu dane z príjmov fyzických osôb a ostatné príjmy samospráv, ale aj celkové hospodárenie samospráv k 30. júna 2020, kde v rámci celkového hospodárenia upozorňujeme na opakujúci sa jav, kedy mestá a obce v metodike ESA 2010 vykazujú v rozpočte vysoký schodok, pričom skutočnosť vykazuje prebytok hospodárenia. Pri prerokovaní tejto témy bolo Predsedníctvo ZMOS informované o aktivitách združenia vo vzťahu k zabezpečeniu finančnej stability malých obcí vo vzťahu k rezortu financií. K tejto oblasti patrí aj problematika preneseného výkonu štátnej správy, ktorá je jedným z dôležitých nástrojov financovania miest a obcí pri plnení úloh preneseného výkonu štátnej správy. ZMOS k prenesenému výkonu štátnej správy rokuje na príslušných ministerstvách vo vzťahu k celkovému objemu a zlepšeniu finančnej disciplíny štátu pre financovaní tejto agendy.

Predsedníctvo ZMOS zobralo na vedomie informáciu o hospodárení miest a obcí za I. polrok 2020, pričom ukladá povinnosť zástupcom ZMOS presadzovať v rámci rozporových konaní zvýšenie finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy na všetkých úsekoch na úrovni konkrétnych ministerstiev. Okrem toho ukladá zástupcom úlohu požadovať na Ministerstve dopravy a výstavby SR rozpísať finančné prostriedky na mestá a obce účelovo viazané na plnenie úloh miest a obcí spojených so zápisom údajov do informačného systému geodézie, kartografie a katastra údaje.

Programová konferencia ako súčasť 31. snemu ZMOS

Programová konferencia delegátov 31. snemu ZMOS sa uskutoční prvý rokovací deň snemu – 13. októbra 2020, kde budú vytvorené adekvátne technické kapacity na oddelené rokovanie Programovej konferencie v troch tematických oblastiach: ekonomika, financie, eurofondy, ďalej školstvo a sociálne a tiež životné prostredie a odpadové hospodárstvo.

Detailne budú o Programovej konferencii informovaní delegáti snemu v priebehu augusta. Predsedníctvo ZMOS schválilo informáciu o príprave 31. snemu ZMOS – zameranie Programovej konferencie.

Ďalšie témy rokovania Predsedníctvo ZMOS prerokovalo informáciu a návrh stanoviska k príprave Partnerskej dohody na roky 2021 – 2027 a tiež informáciu a návrh stanoviska k príprave novely zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Zároveň zobralo na vedomie informáciu o spoločnom rokovaní Predsedníctva ZMOS a Predsedníctva SMO ČR vrátane okruhu tém, ktoré na ňom budú dominovať. Predsedníctvo ZMOS v rámci bodu rôzne otvorilo problematiku aktuálneho stavu fungovania MAS so záverom, poverilo člena monitorovacieho výboru preveriť skutkový stav činnosti MAS a projektu CLLD.

Autor: (Michal KALIŇÁK, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
01.07.2020
Rada ZMOS rokovala s ministrom Eduardom Hegerom
V poradí 9. rokovanie Rady ZMOS rozhodlo o októbrovom rokovaní 31. snemu ZMOS. Venovalo sa aj aktuálnej situácii a členovia Rady ZMOS tiež diskutovali s ministrom financií SR Eduardom Hegerom.
viac
21.09.2020
Sekcia ekonomiky a financovania hlavne k zákonu o miestnych daniach
V priestoroch Kancelárie ZMOS sa vo štvrtok 17. septembra 2020 uskutočnilo rokovanie odbornej sekcie ekonomiky a financovania Rady ZMOS.
viac
23.09.2020
Komuniké z Predsedníctva ZMOS a Rady ZMOS
V poradí 6. zasadnutie Predsedníctva ZMOS sa uskutočnilo tesne pred rokovaním Rady ZMOS. Mnohé jeho závery boli následne prerokované na popoludňajšom rokovaní Rady ZMOS.
viac
23.10.2020
Operatívna informácia k rokovaniam zastupiteľstiev
Združenie miest a obcí Slovenska sa intenzívne venuje usmerňovaniu a konzultáciám pre samosprávy vo vzťahu k organizovaniu a priebehu rokovaní obecných a mestských zastupiteľstiev v tomto náročnom období.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.18 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.15 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.67 %