Streda 29.11.2023
Dnes má meniny 
Vratko
°C
06.08.2020 01:30

Komuniké z 5. zasadnutia Predsedníctva ZMOS


Pohľad na členov predsedníctva. Snímka zdroj: (zmos).


V poradí 5. zasadnutie Predsedníctva Združenia miest a obcí Slovenska sa venovalo hlavne problematike odpadového hospodárstva a Envirofondu.


Odpadové hospodárstvo

K týmto témam sa rokovania zúčastnili štátni tajomníci rezortu životného prostredia Juraj Smatana a Michal Kiča. Členovia Predsedníctva ZMOS si vypočuli stanoviská zástupcov rezortu životného prostredia, pričom ZMOS naďalej požaduje odklad povinností vo vzťahu ku kuchynskému bioodpadu o jeden rok. Členovia predsedníctva v tejto súvislosti predstavili reálne problémy z miest a obcí z rôznych kútov Slovenska vo vzťahu k časovej náročnosti prípravy, problémom s nastavením logistiky ako aj k chýbajúcim financiám.

Predsedníctvo ZMOS v tejto súvislosti zobralo na vedomie informácie štátnych tajomníkov MŽP SR o stave legislatívnych prác pri zmenách legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva  a o aktuálnej situácii v Environmentálnom fonde. Zároveň žiada za účasti zástupcov ZMOS, reprezentantov výrobcov a ich OZV a zberových spoločností vypracovať návrh zmien v zákone o odpadoch tak, aby boli naplnené požiadavky miest  a obcí. Okrem toho žiada o urýchlenú realizáciu krokov na realizáciu projektov v rámci Enirofondu. Podľa dostupných informácií Timea Sujová, ktorá bude ministrom životného prostredia dočasne poverená vedením Envirofondu, by mala v krátkom čase realizovať podpisovanie zmlúv o poskytnutí podpory s úspešnými žiadateľmi.

Hospodárenie samospráv

Ďalším bodom rokovania bola informácia o hospodárení miest a obcí za I. polrok 2020. Pri tejto téme boli prerokované príjmy z pohľadu výnosu dane z príjmov fyzických osôb a ostatné príjmy samospráv, ale aj celkové hospodárenie samospráv k 30. júna 2020, kde v rámci celkového hospodárenia upozorňujeme na opakujúci sa jav, kedy mestá a obce v metodike ESA 2010 vykazujú v rozpočte vysoký schodok, pričom skutočnosť vykazuje prebytok hospodárenia. Pri prerokovaní tejto témy bolo Predsedníctvo ZMOS informované o aktivitách združenia vo vzťahu k zabezpečeniu finančnej stability malých obcí vo vzťahu k rezortu financií. K tejto oblasti patrí aj problematika preneseného výkonu štátnej správy, ktorá je jedným z dôležitých nástrojov financovania miest a obcí pri plnení úloh preneseného výkonu štátnej správy. ZMOS k prenesenému výkonu štátnej správy rokuje na príslušných ministerstvách vo vzťahu k celkovému objemu a zlepšeniu finančnej disciplíny štátu pre financovaní tejto agendy.

Predsedníctvo ZMOS zobralo na vedomie informáciu o hospodárení miest a obcí za I. polrok 2020, pričom ukladá povinnosť zástupcom ZMOS presadzovať v rámci rozporových konaní zvýšenie finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy na všetkých úsekoch na úrovni konkrétnych ministerstiev. Okrem toho ukladá zástupcom úlohu požadovať na Ministerstve dopravy a výstavby SR rozpísať finančné prostriedky na mestá a obce účelovo viazané na plnenie úloh miest a obcí spojených so zápisom údajov do informačného systému geodézie, kartografie a katastra údaje.

Programová konferencia ako súčasť 31. snemu ZMOS

Programová konferencia delegátov 31. snemu ZMOS sa uskutoční prvý rokovací deň snemu – 13. októbra 2020, kde budú vytvorené adekvátne technické kapacity na oddelené rokovanie Programovej konferencie v troch tematických oblastiach: ekonomika, financie, eurofondy, ďalej školstvo a sociálne a tiež životné prostredie a odpadové hospodárstvo.

Detailne budú o Programovej konferencii informovaní delegáti snemu v priebehu augusta. Predsedníctvo ZMOS schválilo informáciu o príprave 31. snemu ZMOS – zameranie Programovej konferencie.

Ďalšie témy rokovania Predsedníctvo ZMOS prerokovalo informáciu a návrh stanoviska k príprave Partnerskej dohody na roky 2021 – 2027 a tiež informáciu a návrh stanoviska k príprave novely zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Zároveň zobralo na vedomie informáciu o spoločnom rokovaní Predsedníctva ZMOS a Predsedníctva SMO ČR vrátane okruhu tém, ktoré na ňom budú dominovať. Predsedníctvo ZMOS v rámci bodu rôzne otvorilo problematiku aktuálneho stavu fungovania MAS so záverom, poverilo člena monitorovacieho výboru preveriť skutkový stav činnosti MAS a projektu CLLD.

Autor: (Michal KALIŇÁK, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
01.07.2020
Rada ZMOS rokovala s ministrom Eduardom Hegerom
V poradí 9. rokovanie Rady ZMOS rozhodlo o októbrovom rokovaní 31. snemu ZMOS. Venovalo sa aj aktuálnej situácii a členovia Rady ZMOS tiež diskutovali s ministrom financií SR Eduardom Hegerom.
viac
21.09.2020
Sekcia ekonomiky a financovania hlavne k zákonu o miestnych daniach
V priestoroch Kancelárie ZMOS sa vo štvrtok 17. septembra 2020 uskutočnilo rokovanie odbornej sekcie ekonomiky a financovania Rady ZMOS.
viac
23.09.2020
Komuniké z Predsedníctva ZMOS a Rady ZMOS
V poradí 6. zasadnutie Predsedníctva ZMOS sa uskutočnilo tesne pred rokovaním Rady ZMOS. Mnohé jeho závery boli následne prerokované na popoludňajšom rokovaní Rady ZMOS.
viac
14.10.2020
Opäť je možné elektronické rokovanie zastupiteľstiev
Združenie miest a obcí Slovenska koncom marca predložilo návrh novely zákona o obecnom zriadení na rozšírenie možností rokovania zastupiteľstiev.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.06 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.95 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.98 %