Streda 12.12.2018
Dnes má meniny 
Otília
2°C Bratislava
17.10.2017 11:14

Starosta – poslanci – obecné zastupiteľstvo


Ilustračná koláž


Právna poradňa v Obecných novinách. Odpovedá JUDr. Daniela Franzenová z Kancelárie ZMOS.


Sme poslanci obecného zastupiteľstva stredne veľkej obce a potrebovali by sme odpovede na nasledovné tri otázky:

Môže starosta obce zvolávať pracovné stretnutia s poslancami obecného zastupiteľstva, na ktorých sa prerokúvajú body, ktoré sa následne zaraďujú do programu rokovania obecného zastupiteľstva? Podotýkame, že obecnú radu zriadenú nemáme.

Pracovné stretnutia poslancov obecného zastupiteľstva, a to tak navzájom medzi sebou, alebo aj spoločne so starostom obce nemajú v platnej právnej úprave oporu. Nespochybniteľné však je, najmä pri absencii obecnej rady, že tieto spoločné neformálne stretnutia môžu byť celkom dobrým informačným a konzultačným základom na vysvetlenie a vyargumentovanie si určitých – možno trochu problémových – bodov programu rokovania obecného zastupiteľstva.

Podľa mojich poznatkov býva účelom zvolávania neformálnych stretnutí starostu obce s poslancami obecného zastupiteľstva spravidla potreba zistiť, či určitý návrh môže získať v obecnom zastupiteľstve potrebnú väčšinu.

Z uvedeného vyplýva, že starosta obce síce môže iniciovať neformálne pracovné stretnutie s poslancami obecného zastupiteľstva. Poslanci však nemajú zákonnú povinnosť zúčastniť sa na ňom. Aj prípadné závery z takéhoto neformálneho stretnutia majú pre obecné zastupiteľstvo len informatívny charakter a sú bez akejkoľvek právnej záväznosti.

Môže sa poslanec ospravedlniť napríklad 15 minút pred začatím obecného zastupiteľstva? Môže sa akceptovať ospravedlnenie zaslané SMS správou priamo starostovi obce? Ako má vyzerať ospravedlnenie poslancov a komu má byť doručené - starostovi obce alebo obecnému úradu?

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) v § 12 upravuje iba všeobecné princípy, ktoré sa musia v súvislosti so zasadnutím obecného zastupiteľstva dodržať. Úpravu ospravedlňovania neúčasti poslanca na zasadnutí obecného zastupiteľstva zákon ponecháva výlučne na rokovací poriadok obecného zastupiteľstva každej obce.

Ak v rokovacom poriadku obecného zastupiteľstva absentuje úprava spôsobu ospravedlňovania neúčasti poslanca na zasadnutí obecného zastupiteľstva, napr. čo do predpísanej formy, lehoty atď., môže dochádzať k dosť nejasným a nepríjemným situáciám. To je pravdepodobne aj váš prípad. Pretože ide o vec, ktorá by mala mať striktné pravidlá, odporúčam vám čo najskôr daný nedostatok rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva odstrániť tým, že v ňom podrobne upravíte problematiku ospravedlňovania neúčasti poslanca na zasadnutí obecného zastupiteľstva. Vychádzať pri tom môžete z vlastných poznatkov a upraviť najmä skutočnosti, na ktoré sa pýtate. Následne budete vždy môcť s istotou povedať, či sú splnené kritériá na akceptovanie, prípadne neakceptovanie ospravedlnenia neúčasti poslanca na zasadnutí obecného zastupiteľstva, čo môže mať napr. dopad aj na výšku odmeny poslanca a podobne.

Pýtate sa tiež, komu má poslanec doručiť ospravedlnenie neúčasti. Osobne zastávam názor, že ospravedlnenie neúčasti na zasadnutí obecného zastupiteľstva by mal poslanec doručiť obecnému úradu, ktorý podľa § 16 zákona zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu obce a je súčasne aj podateľňou a výpravňou písomností obce. A to aj napriek tomu, že podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta obce.

Poslanec sa už viac ako pol roka nezúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva z dôvodu dlhodobej pracovnej neschopnosti. Pretože ide o vážnu diagnózu s predpokladom práceneschopnosti dlhšej ako jeden rok, pýtame sa, či mu aj v takomto, ním nezavinenom prípade, zanikne po roku jeho mandát poslanca? Neexistujú pri týchto dôvodoch nejaké výnimky?

Mandát poslanca môže zaniknúť podľa § 25 ods. 2 zákona z viacerých dôvodov. Jedným z nich je aj to, že sa počas jedného roka nezúčastní ani raz na zasadnutiach obecného zastupiteľstva.

Podľa zákona totiž patrí medzi základné povinnosti poslanca zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva. Pri uzákonení tejto povinnosti zákonodarca vychádzal z celospoločenského záujmu na riadnom fungovaní tohto voleného orgánu obce, ktorý rozhoduje o zásadných otázkach života obce a jej obyvateľov. Rozhodovanie obecného zastupiteľstva môže totiž byť ohrozené aj v dôsledku neúčasti poslancov na jeho zasadnutiach. Zákon preto pri zániku mandátu z dôvodu neúčasti poslanca na zasadnutiach obecného zastupiteľstva neprihliada na to, čo je príčinou neúčasti. Zánik mandátu spája v tomto prípade výlučne s tým, že sa poslanec v priebehu jedného roka nezúčastní ani raz na zasadnutiach obecného zastupiteľstva. Podotýkam, že lehota jedného roka začína plynúť prvou neúčasťou poslanca na zasadnutí obecného zastupiteľstva. Pokiaľ sa poslanec od prvej neúčasti na zasadnutí obecného zastupiteľstva nasledujúcich 365 dní nezúčastní ani na jednom zasadnutí, uplynutím tejto lehoty zanikne jeho mandát zo zákona (ex lege).

Uvádzate, že poslancovi vášho obecného zastupiteľstva bráni v účasti na jeho zasadnutiach dlhodobá práceneschopnosť. Je mi ľúto, ale ako vyplýva z predchádzajúceho, po roku neúčasti na zasadnutiach obecného zastupiteľstva dôjde zo zákona k zániku jeho mandátu.

Obecné noviny č. 39-40/2017

 

Autor: JUDr. Daniela FRANZENOVÁ, Kancelária ZMOS


komentáre
SHOW ALL
podobné
31.05.2016
Ohováranie starostu. Užitočné rady a informácie - právna poradňa
Právna poradňa v Obecných novinách. Odpovedá JUDr. Daniela Franzenová z Kancelárie ZMOS.
viac
18.11.2016
Zákon neumožňuje obecnému zastupiteľstvu určiť starostovi jeho zástupcu
Užitočné rady a informácie - právna poradňa v Obecných novinách. Odpovedá JUDr. Daniela Franzenová z Kancelárie ZMOS.
viac
13.12.2016
Zastupovanie starostu neznamená zánik poslaneckého mandátu
Užitočné rady a informácie - právna poradňa v Obecných novinách. Odpovedá JUDr. Daniela Franzenová zo Združenia miest a obcí Slovenska.
viac
24.11.2017
Právo poslanca obecného zastupiteľstva na interpeláciu
Právna poradňa v Obecných novinách. Odpovedá JUDr. Daniela Franzenová z Kancelárie ZMOS.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.94 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.78 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.27 %