Štvrtok 29.10.2020
Dnes má meniny 
Klára
°C
28.08.2020 03:20

Slovensko má viac ako sto potravinových púšti. ZMOS predstavil riešenia problému


Ilustračná snímka.


Združenie miest a obcí Slovenska upozorňuje na potravinové púšte a obmedzený prístup obyvateľov na vidieku k základným potravinám. Riešenia preto naformulovalo v dopadovej štúdii, ktorá by mala byť východiskom pre rezort pôdohospodárstva a inšpiráciou pre samosprávne kraje.


Od prieskumu k dopadovej štúdii Združenie miest a obcí Slovenska v polovici decembra minulého roka predstavilo výsledky prieskumu k dostupnosti potravín na vidieku. Na základe týchto dát v priebehu šiestich mesiacov vypracovalo dopadovú štúdiu formulujúci východiska k riešeniu dostupnosti základných potravín a nepotravinového tovaru na vidieku.

Zo spomínaného prieskumu je okrem iného zrejmé, 46 % obcí do 250 obyvateľov má kamennú predajňu a v prípade obcí do 500 obyvateľov sú kamenné predajne samozrejmosť pre 82 % samospráv. Služby pojazdnej predajne pritom v oboch veľkostných kategóriách využíva 7 % obcí. Z prieskumu tiež vyplýva, že 2,6 % obcí prevádzkuje predajňu potravín ako vlastnú. Pričom signifikantne vyššie je zastúpenie obecných kamenných predajní v najmenších obciach do 250 obyvateľov (6,9%) oproti množstvu kamenných predajní v obciach od 251 do 500 obyvateľov (0,8 %). Je zjavné, že tlak na zabezpečenie potravín v najmenších obciach ich výraznejšie než väčšie obce motivuje k prevádzkovaniu vlastných obecných predajní. Súkromné potraviny v týchto skupinách obcí prevádzkuje 74,2 % prevádzkovateľov a 28,9 % potravinových predajní pôsobiacich v najmenších skupinách obcí patrí do väčšej maloobchodnej siete.

Slovensko má potravinové púšte Na Slovensku bolo identifikovaných 102 reálnych potravinových púští z kategórie malých obcí (do 500 obyvateľov). Až 62 % týchto obcí patrí do veľkostnej kategórie do 250 obyvateľov. Ide o obce lokalizované prevažne na východe Slovenska. Síce v bratislavskom, trnavskom a trenčianskom kraji neboli identifikované reálne potravinové púšte v kategórii malých obcí, aj na tomto území sú obce, respektíve lazy, v ktorých obyvatelia nemajú prístup ku kúpe základných potravín. My však predpokladáme, že počet potravinových púští je na Slovensku väčší, keďže neexistuje databáza obcí, v ktorých sa (ne)nachádzajú predajne potravín. ŠÚ SR ukončil takúto evidenciu Mestskej a obecnej štatistiky v roku 2013. V analýze neboli zohľadnené malé obce bez predajní potravín, z ktorých je veľkometrážna predajňa potravín dostupná do stanovenej vzdialenosti, avšak obyvatelia musia pre nákup základných potravín cestovať, čiže vynaložiť finančné prostriedky. Obyvatelia žijúci v potravinových púšťach majú podpriemerné ročné príjmy, čiže sú sociálno-ekonomicky znevýhodnení pri nákupe potravín. Okrem toho nemôžeme zabúdať na zmenu socio-ekonomického správania ľudí v dôsledku COVID-19 a nástupu ekonomickej krízy. To všetko znásobuje potrebu udržateľných riešení.

Marcel Kaščák, spoluator dopadovej štúdie ZMOS k riešeniu dostupnosti potravín na vidieku a starosta obce Nižná Voľa v okrese Bardejov na margo problému aj riešení konštatoval: "V našej obci sme už vyše dva roky bez kamennej predajne. Bývalý prevádzkovateľ to vzdal a povedal, že nebude prevádzkovať potraviny kvôli ich nerentabilnosti. Nie je to ľahká situácia, keď nás občania prosia, aby sme im niečo zabezpečili.“

Podajme pomocnú ruku Podľa prieskumu ZMOS 55,3 % starostov konštatovalo, že nie je možné ekonomicky zabezpečiť činnosť potravinovej predajne. Dokonca 64,2 % starostov obcí s počtom obyvateľov do 250 si myslí, že to nie je možné, v prípade obcí do 500 obyvateľov je o tejto nemožnosti presvedčených 33 % respondentov. Aj na tieto skutočnosti prihliadal ZMOS pri koncipovaní dopadovej štúdie sledujúcej odstránenie potravinových púšti.

Dostupnosť potravín ako služba vo verejnom záujme Prevádzka maloobchodnej predajne potravín na vidieku nie je žiaden biznis. Mnohé majú problém udržať prevádzkovú ekonomiku na nule, mnohé zanikajú preto, lebo sa postupne dostávajú do neudržateľnej ekonomickej straty.

Na základe faktov je nevyhnutné vnímať dostupnosť maloobchodných predajní na vidieku ako službu vo verejnom záujme. Zavedenie podporných, dotačných mechanizmov zvýši kvalitu života v dotknutom území a zároveň je priestor na podporu lokálnej ekonomiky a produkcie. Dopadová štúdia preto reaguje na situáciu na Slovensku a formuluje riešenia obohatené o úspešné riešenia zo susedných krajín.

Konkrétne odporúčania

- legislatívne zjednodušenie predaja lokálnych výrobkov prostredníctvom lokálnych obchodných sietí (pojazdné predajne, donáška, malé obecné predajne) tým, že budú postavené na roveň predaja z dvora;

- východiskom na odstránenie problému s nedostupnosťou potravín na vidieku je možnosť zavedenia, podľa  vzoru úspešných a udržateľných riešení v okolitých štátoch, dotačných schém na zabezpečovanie ekonomickej udržateľnosti tohto typu maloobchodných predajní;

- riešenie sa ponúka v dotácii na prevádzku maloobchodnej (kamennej) predajne, v dotácii na prevádzku pojazdnej predajne - dotáciou, respektíve donáškou z oboch uvedených maloobchodných predajní, prípadne podporou predaja z dvora. Okrem toho je možné vytvárať predajňu potravín na báze sociálneho podniku a tiež využitím personálneho zázemia formou terénnej sociálnej práce;

- nevyhnutne vytvoriť pre blízku budúcnosť adekvátne legislatívne prostredie na zavedenie modelu tzv. franchisingových predajní (značka a distribúcia potravín by bola zabezpečená slovenským obchodným reťazcom, prevádzka predajne zasa lokálnym aktérom);

- z alternatívnych riešení je možné vytvoriť model, ktorého pridaná hodnota je vo forme systematickej podpory medziobecnej spolupráce, v zúročení hodnôt spoločného využívania i sprístupňovania a zároveň je to priestor,  v ktorom sa ponúka riešenie sledujúce zvýšenie kvality života tak domácim obyvateľom, ako aj napríklad turistom či chatárom hlavne v období, v ktorom sa môže očakávať zvýšený záujem ľudí o aktívne trávenie voľného času v našich regiónoch, kde práve vidiecky potenciál môže byť vhodnou príležitosťou na dovolenky a oddych;

- je možné kombinovať verejno-súkromné partnerstvá na prevádzke maloobchodných predajní potravín a nepotravinového tovaru. Zároveň sa vďaka tomuto partnerstvu znižujú vstupné, ale aj prevádzkové ekonomické náklady a eliminuje riziko neudržateľnosti konkrétnej formy zabezpečovania predaja potravín;

- z hľadiska možnosti predaja potravín v mobilných predajniach je pre nás obzvlášť relevantná požiadavka § 12 ods. 1 písm. g), zákona č.152/1995 Z. z. o potravinách, ktorá vylučuje spoločný predaj vzájomne nezlučiteľných výrobkov;

- odporúčame venovať pozornosť novelizácii zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v § 17 ods.;

- v oblasti legislatívy je podporou maloobchodných predajní na vidieku možné zabezpečiť aj zníženie dane z pridanej hodnoty na základné potraviny, pretože práve aj ich cena zohráva dôležitú úlohu pri výške spotrebiteľského koša. Vo vzťahu k dani z pridanej hodnoty je potrebné jej spojenie so sociálnymi službami. Sociálne služby krízovej intervencie sa poskytujú pre fyzické osoby na riešenie rôznych nepriaznivých situácií (napr. ubytovanie, strava, základné ošatenie a obuv a základná osobná hygiena, domáce násilie, bývanie v osade), a to prostredníctvom terénnej sociálnej služby krízovej intervencie. Tento koncept ukazuje ďalší spôsob nového prístupu k zabezpečovaniu dostupnosti potravín na vidieku využitím sociálnych služieb.

ZMOS pri riešeniach nedostupnosti potravín na vidieku dáva tiež do pozornosti aj aktuálnu iniciatívu Európskej komisie „Z farmy na stôl“, ktoré je súčasťou Európskej zelenej dohody. Dostupnosť potravín na vidieku ako služby vo verejnom záujme podporuje samotné ciele stratégie tým, že podporuje lokálnu produkciu a lokálny odber, čo vytvára príležitosť pre poľnohospodárov a malobchodníkov pestovať a vyrábať na základe dopytu - kvantita ustupuje na úkor kvality - a tým nasmerovať výrobu a konzumáciu potravín na udržateľnú a ekologickú cestu. Okrem toho zdôrazňujeme, že Slovenská republika má k dispozícii financie vyčlenené v rámci Plánu obnovy pre Európsku úniu a teda vhodné nasmerovanie financií by tiež výrazne pomohlo obyvateľom na vidieku, maloobchodu, ale aj potravinárstvu a pôdohospodárstvu.

Združenie miest a obcí Slovenska vypracovalo dopadovú štúdiu v rámci národného projektu Podpora kvality sociálneho dialógu vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. ZMOS v rámci tohto projektu v ostatnom období tiež spracoval mnohé ďalšie analytické štúdie. Všetky priebežne publikuje na svojej web stránke, aby boli dostupné čo najširšej skupine záujemcov o dané témy.

Autor: (Michal KALIŇÁK, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
10.10.2016
Národný týždeň podpory ekonomiky Slovenska
Už tretí rok budú mať mestá a obce Slovenska možnosť zapojiť sa do Národného týždňa na podporu ekonomiky Slovenska a informovať svojich obyvateľov o tejto kampani.
viac
10.10.2019
ZMOS realizuje prieskum dostupnosti potravín na vidieku
Združenie miest a obcí Slovenska začalo z prieskumom, ktorý sa venuje zmapovaniu prístupu ľudí v obciach k potravinám v maloobchodných predajniach.
viac
30.04.2020
Samosprávy riešia, čo robiť s potravinami v zatvorených školách
Potraviny, ktoré základné a materské školy v mestách a obciach nestihli použiť na prípravu stravy pre žiakov, končia v Potravinovej banke Slovenska alebo v zariadeniach sociálnych služieb. Školy na celom Slovensku sú v súvislosti s epidémiou nového koronavírusu približne od polovice marca zatvorené.
viac
08.08.2020
Potravinová dostupnosť na vidieku
Prístup k základným potravinám a drogistickému tovaru v maloobchodných predajniach na vidieku je v prípade malých obcí problém, ktorý súvisí so znižovaním kvality života, zvyšovaním odkázanosti obyvateľov od ich alternatívneho zabezpečenia.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.91 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.86 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.23 %